07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 46
އެންމެ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ: "ބޭބޭ 20ރ ދީ!"

އަޅުގަނޑު ހުރީ އެމްޓީސީސީ ޓަވަރުގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެންނެވެ. ފަހަތުން މީހަކު ކުއްލިއަކަށް "ބޭބޭ" ގޮވާލުމުން ސިހިފައި ބަލައިލި އިރު، ޒުވާނަކު ހުރީ ކައިރީގަ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 4
ޕޯސްޓުން އެތެރެ ކުރި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓުން ރާއްޖެ އަށް ގެނައި ޕާރުސަލްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އެތެރެ ކުރި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 20
ތުޅާދޫ ވިލު ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެ

ބ. ތުޅާދޫ ވިލުގައި މިއަދު މަސް ބާނަން އުޅުނު ބަޔަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 11
ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރި ދެ ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރި ދެ ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އިއްޔެ އަތުލައިގެންފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 4
ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި

އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އިއްޔެ ގޮސް މާފުށީ ޖަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ވައްދަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

January 13, 2019 14
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދެ ބިދޭސީއަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 14
1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރު

ބަންގްލަދޭޝް މަގުން 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު އެ ގައުމުގެ މީހަކު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 8
މިދިޔަ އަހަރު ކަސްޓަމްސްއިން 32 ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލި

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 32 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 51
ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއްގައި އުޅޭ 3 ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާފިއާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ތިން ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 18
މަސްތުން ސަލާމަތްވާން 1000 މީހުން ކިއޫގައި!

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދުރުވުމަށް ފަރުވާ ހޯދަން ކޯޓުން އަމުރު އައިސްފައިވާ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ނުފެށި ކިއުގައި އެބަތިބި ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 17
ރާއްޖެއިން ހޮންކޮންގަށް ޑްރަގް އެެތެރެކުރަނިކޮށް ހޯދައިފި

ރާއްޖެ އިން ހޮންގް ކޮންގަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، އެ ގައުމުން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
ފަރުވާގައި ހުރެ، ކުށްކުރުމުން އަޅާ ފިޔަވަޅަށް ބަދަލެއް

ޑްރަގް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި އިތުރު ކުށެއް ކުރުމުން އަމަލުކުރާ އުސޫލަށް އަންނަ އަހަރު ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
މެރުއާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރޭ ސްޓްރޯކް އާންމު

މަސްތުވުމަށް މެރުއާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި، ސްޓްރޯކް ޖެހުން އާންމު ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 8
ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫން 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާން ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 31
ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގް ފެނިގެން ޖަލަށް ލި ބަޔަކު މިނިވަން!

ރާއްޖެ ގެނައި މޭވާ ފޮށިގަނޑުތަކަކުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ދެ މީހުން މިއަދު މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 18
ޑްރަގާ އެކު ތައިލެންޑުން ދިވެއްސެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ތައިލެންޑުގެ ޑޮން މުއާންގް އެއާޕޯޓުން ދިވެހި ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 6
އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި 42 ޕަސެންޓް އިތުރު

މިދިއަ އަހަރަށް ވުރެ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ އަދަދު 42 ޕަސެންޓު އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 26
ހުކުމުގެ ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބައި ނުނިމުނަސް ލުއިދެވޭނެ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 10 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމް އައިސްފައިވާ މީހުންގެ ހުކުމުގެ ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބައި ތަންފީޒުކޮށް ނުނިމުނަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 2
ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު

މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު 31 އަހަރުގެ އަންހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 1
ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު މިދިއަ ބުދަދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 5
ހަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ރާއްޖެ އަށް ހަ ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު މިދިއަ ހަފުތާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.