22 ޖުލައި

July 22, 2017 16
ޑްރަގު ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހަން އަންގައިފި

ޖަކާޓާ (ޖުލައި 22) - އިންޑޮނީޝިއާގައި ޑްރަގު ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ގަޔަށް ބަޑި ޖަހަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖޮކޯ ވިޑޯޑޯ އަންގަވައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 5
ޑްރަގްސް އާ އެކު އިންޑިއާއިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޓްރިވެންޑްރަމް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 5
ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ވައިގެ މަގުން ގދ. ކާޑެއްދު އަށް ގެންދިޔަ ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފުލުހުން ރޭ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 28
ފަރުވާ އަށް ފަހު ނުކުންނަ މީހުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ އިން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފަހު މުޖްތަމައަށް އެނބުރި އަންނަ މީހުންނާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އެފަދަ މީހުން މުޖްތަމައުން ބަލަގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 24
319 ޕެކެޓް ޑްރަގްސް ގުރައިދޫ ގޮނޑުދޮށުން ފެނިއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ އިރުމަތީ ފަރާތަށް ލައްގާފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ، މަސްތުވާ އެއްޗެހި އަޅާފައި ހުރި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕެކެޓް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 34
ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ އިހަވަންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގަން ތިބި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަ މީހަކު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 26
ބޮޑު ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއް ފަޅާ އަރުވާލައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ނެޓްވޯކެއް ފަޅާ އަރުވާލައި ގާތްގަނޑަކަށް 23 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 7
ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ސްރީ ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ފީއަލިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ފ. ފީއަލިން ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 8
ދެ ކިލޯ ޑްރަގާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއަކުން ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މިއަދު މީހަކު ހަވީރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 7
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ހަތް ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރި ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 28
މައުމޫން ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު މާލެއިން އިއްޔެ...

June 06, 2017 1
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މާލެ އިންނާއި ނ. ވެލިދޫން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 5
ޖަލަށް ޑްރަގްސް ވައްދަން އުޅުނު މީހަކު ހަައްޔަރުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަންހެނަކު، މާފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 21
ބަނގުރާ ބޯން ތިބި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ބޯން ތިބި ފަސް ފިރިހެނަކު ލ. ގަމުން ރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 8
ޕޯސްޓުން އެތެރެ ކުރި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓުން ރާއްޖެ އަށް ގެނައި ޕާރުސަލްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އެތެރެ ކުރި މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް ކަސްޓަމުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 2
ކޮތަރެއްގައި ޑްރަގު އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި

ކުވޭތު ސިޓީ (މެއި 28) - ކޮތަރެއްގެ ބުރަކަށި މަތީ ހަރުކޮށްފައިވާ ކުޑަ ކޮތަޅެއްގައި ޑްރަގު އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް ކުވޭތުގެ ކަސްޓަމްސް އޮފިޝަލުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އަލް ރައީ ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 5
ކުޑަ ހުކުމެއްގައި ހުއްޓާ ކުރި ކުށަކުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ މީހަކު ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދަން އުޅެނިކޮށް ފަޅާ އަރައި، އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

May 24, 2017 4
ބައި ކިލޯގެ ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ބައި ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 28
ހަ މިލިއަންގެ ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ގެއަށް

ހަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މިދިޔަ މަހު ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 57
ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުން ކެޕްޓަނުންނަށް ބިރުވެރި މެސެޖެއް

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށްތަކަކީ ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި ފަސޭހައިން ސާބިތު ކުރެވޭ މިންގަނޑަކުން އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތެވެ. ބޭނުމަކީ އެ ކުށުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމައު އަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ ގޮޅިއަށް...

14 މެއި

May 14, 2017 1
ކާޑެއްދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.