18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 3
އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ 197 މިލިއަން ނުލިބޭ:މީރާ

އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެކި ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 197.9 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
އެސްއެމްއީ ބޭންކު: ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ބޭނުންވާނެ

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަކީ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެ ވައުދާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދަޅުވީ، އެސްއެމްއީ ބޭންކް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ، ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ކަމަށެވެ....

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 4
24ގަޑިއިރަށް ހުއްދަދޭނީ ބޮޑެތި މަގުތަކުގެ ފިހާރަތަކަށް

މާލޭގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މަގެއްގައި ހުންނަ ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް 24 ގަޑި އިރު ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 6
24 ގަޑި އިރުގެ ވިޔަފާރި: އާންމުންގެ ހިޔާލު ތަފާތު

ސައުވީސް ގަޑިއިރު ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
24 ގަޑި އިރުގެ ވިޔަފާރި ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްތަކަށް

ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް 24 ގަޑި އިރު ހުޅުވާލުމުން އެތަންތަން މޮނިޓާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކުރާނީ ކައުންސިލްތަކުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 07, 2019 4
އެސްއެމްއީ ބޭންކްގެ 15 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ސިޓީތަކަށް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަރުކާރުން އުފައްދާ އެސްއެމްއީ ބޭންކްގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ހިއްސާވާނީ 15 ޕަސަންޓް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 16
މުސާރަ ބޭންކަށް ޖަމާނުކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ ނުކުރާ ނަމަ ކުރަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާތައް ކުރަން ފެށުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 43
ޝަރުތުތަކާ އެކު 24 ގަޑިއިރުގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުޅުވާލަނީ

ވަކި ޚާއްސަ ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުން ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ މިއަދުން ފެށިގެން ދޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 5
އުވައިލަންޖެހޭ ކުންފުނިތަކުގެ އަދަދު 7،000އަށް އަރާ

ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެކު 7،000 ކުންފުނި އުވައިލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018 8
ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

December 12, 2018 23
މިނިމަމް ވޭޖު ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ބާ؟

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސްކުރަންވީ އެއްވެސް ކަމެއް ރާއްޖޭގައި އޮތް ކަމަކަށް އައިޝަތު ރުޚުސާނާ ގަބޫލެއް ނުކުރައްވަ އެވެ.--ޚާއްސަކޮށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 20
މިނިމަމް ވޭޖާ ބެހޭ ބޯޑެއް އުފައްދަން އެދިވަޑައިގެންފި

މިނިމަމް ވޭޖާ ބެހޭ ބޯޑެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 15
އެފްއެސްއެމްގެ ފިއުލް ޝެޑެއް 24 ގަޑިއިރަށް

ސްޓެލްކޯ ކައިރީގައި ހުންނަ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް މިރެއިން ފެށިގެން 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 04, 2018 24
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް 24 ގަޑިއިރު ވިއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ވިއްކާ ތަންތަން 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 67
24 ގަޑިއިރަށް ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލުމަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމާއި ސައި ހޮޓާ/ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ކެންޓީނު ފަދަ ތަންތަން 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ މެދު އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވައިލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 6
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަކަށް ޣަފޫރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަކަށް އަބްދުލް ޣަފޫރު މުހައްމަދު އަދި އިތުރު ތިން މިނިސްޓްރީއަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 41
ހޮޓާ، ފިހާރަތައް 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވްން ހުއްދަ ދެނީ

ސައި ހޮޓާތަކާއި ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރަތައް 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް، މިއަދު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 8
ސީ ލައިފްގެ ދައުވާ އެޗްޑީސީ އަދި މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އަތުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނަގައި އެ މަސައްކަތް ނުކުރި މައްސަލައިގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 7
ލިޔުން ނައްތާ ވާހަކަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނައްތާލަމުން ދާ ވާހަކަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 60
ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ ލުޔެއް!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދެ މާއްދާއެއް މިވަގުތަށް ސަސްޕެންޑުކޮށް، އެ...

August 17, 2018 35
ކެފޭ، ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް އަޟްހާ ބަންދު ދުވަހާ ދިމާކޮށް، އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ވަގުތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 29
ކުދި އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ އުވާލައިފި

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ކުދި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ އުވާލައި ޖޫރިމަނާ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މާފުކޮށްދީފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 17
ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ދެ ފައިނޭންސް ސްކީމެއް

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ފައިސާ ދޫކުރާ ފައިނޭންސް ސްކީމެއް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 43
ޕާކިން ޖޫރިމަނާގެ މައާފަކީ ރައީސް ދެއްވި ދީލަތި މައާފެއް

ޕާކިން ސްޓިކާ ޖަހައިގެން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތައް މައާފުކޮށްދެއްވަން ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ނިންމެވި ނިންމުމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށްޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ދެއްވެވި ދީލަތި މައާފެއް...

July 18, 2018 59
7.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކޮށްގެން އަރާފައިވާ 7.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މައާފުކޮށްދެއްވައި، އެކަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި...

12 ޖުލައި

July 12, 2018 15
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ޝަފީގު އައްޔަންކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ތ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި، އަހުމަދު ޝަފީގު (ސައްޕެ)، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.