23 ޖޫން

June 23, 2020 3
މަސް ބޭރުކުރާ ކުންފުނިތަކަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޯން ފެސިލިޓީން މިހާތަނަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް،...

June 23, 2020 20
ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ ރިސޯޓުތަކަށް ލުއިދޭން ޖެހޭ:އަލީ

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ދިވެހިންނަަށް އިސްކަަންދޭ ކުންފުނިތަކަށް ޓެކްސްގެ ލުއި ދޭންޖެހޭ ކަމަށްް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 1
އިގްތިސާދު ހުޅުވާލަން ގޮވާލާ ގަރާރު ބަލައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 ފްރީ ޒޯންތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި އެވެ.

June 22, 2020 15
މަޝްވަރާކުރަނީ ޖުލައި 16 ގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަންނަ މަހު 16 ގައި ހުޅުވާލަން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

17 ޖޫން

June 17, 2020 21
ހީނަރުކަމުން އަރައިގަންނަން ފުރުސަތު އެބައޮތް: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުރިމަތިވި އިގުތިސާދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 17, 2020 15
ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން އާ ފީއެއް ނުނަގަން ފާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފަށާއިރު، މީގެ ކުރިން ނަގަމުން އައި ޓެކްސްތަކާއި ފީތަކުގެ އިތުރުން ޚާއްސަ އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް އަދި ފީއެއް ނަގަން ނުފެންނަ ކަމަށް...

June 17, 2020 10
"އެހެން ގައުމުތަކުން ރުފިޔާއިން ވިޔަފާރި ކުރެވިދާނެ"

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައި ގަތުމަށް، ރާއްޖެ އަށް ޑޮލަރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ދިވެހި ރުފިޔާ އިން އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުން...

16 ޖޫން

June 16, 2020 58
2022ގެ ކުރިން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާކަށް ނުފެނޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އިގުތިސާދަށް އައި ހީނަރުކަމުން އަރައި ނުގަނެވެނީސް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނއަޅަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

June 16, 2020 64
މަޖިލިސް ކުރިމަތީގައި ހޯމަ ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރަނީ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ "ނަވާނަވައި" އިން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 8
އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފަށަން ގޮވާލާ ގަރާރެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯންތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ހުޅުވާލަން ގޮވައިލާ ގަރާރެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 36
ޓޫރިސްޓުން އަތުން "ކޮވިޑް ޓެކްސް" ނަގަން ލަފާދެނީ

ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން އަންނަ އިރު ކޮވިޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް އަށް ޑޮލަރު ނަގަން ލަފާދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 10
"ސޭފް ޓޫރިޒަމް"ގެ ދެލިކޮޕީ މަޖިލީހަށް ވެސް ފޮނުވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އޮންނަ ހާލަތުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމަށް ޓަަކައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ "ސޭފް ޓޫރިޒަމް"ގެ އުސޫލުތައްް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ފޮނުވައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 50
މަޓީން ބުނަނީ މިއަހަރު ޓޫރިސްޓުން ނާންނާނެއޭ: ނަޝީދު

ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 28 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ކަމަށް. ކޮންމެ ސަފާރީ ބޯޓަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 1.5 މިލިއަނާއި 1.8 މިލިއަންގެ ގެއްލުމެއް ވާނެ ކަމަށް މަޓީން ލަފާކުރާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި.

17 މެއި

May 17, 2020 29
އިސްވެރިންގެ މުސާރައިން އުނިކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރަނީ

ރައީސާއި ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަތަކުން އުނިކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 6
ބިލަށް ފާޑުކީ ބަލަން ވާވަރަށް ނުބަލައި: ސައީދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އެކި ގޮތްގޮތުން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލުމުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 51
އެމްއެމްއޭއިން ފައިސާ ނަގަން ސަރުކާރަށް ހުއްދަދީފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ)ގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެދުނު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ހުއްދަ ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 9
ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ: މެމްބަރުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅުގެން ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ) އިން އޯވަ ޑްރާފްޓް ހެދޭނެ ފުރުސަތު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެ ހުއްދަ ދިނަސް ގެއްލުން ނުޥާނެ ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު...

April 23, 2020 19
ސަރުކާރަށް ބްލޭންކް ޗެކެެއް ނުދެވޭނެ: މެމްބަރުން

ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން އެދި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިންމާއިރު،...

April 23, 2020 24
ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ މެދު ބަލާނީ އާ ބަޖެޓެއް ގޮތަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފަައިވާ މާލީ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް ސަސްޕެންޑްކޮށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ)...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 6
ހަތަރު މިނިސްޓަރަކާ އެކު އޮންލައިންކޮށް ކޮމިޓީ ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައާރަފްކުރި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ތަންފީޒުކުރަން މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ކަނޑައަޅަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރަން ކެބިނެޓުގެ ހަތަރު ވަޒީރަކާ އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ރޭ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 124
މެމްބަރުން ވިސްނަވަނީ ރާއްޖެ އަނބުރައިލަން: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19އާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ދޭނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ލަފައެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 34
މެމްބަރުން ވާންވީ ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިންނަށް: ނަޝީދު

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް ބަލީގެ 17 މީހަކު ފެނިފައިވާއިރު، ރައްޔިތުން ތިބީ ހާސްކަމާއި ހިތާމައިގައި ކަމަށާއި މިފަދަ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިއްބަވަން ވާނީ ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 24
މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އުނިކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 13 މީހަކު ފެނި، އިގްތިސޯދަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރައިގެ 20 ޕަސެންޓު އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 13
ތަފާތު ހިޔާލުތަކާ އެކު ހޫނު ބަހުސްތަކެއް

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެކި މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލުތައް އޮއްސާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 74
މިއީ މިނިމަމް ވޭޖް ތަންފީޒްކުރަން ރަނގަޅު ވަގުތެއްނޫން

މިނިމަމް ވޭޖުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތް އިރު ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ނެތް ކަމަށާއި މިނިވަން ވޭޖެއް ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް މި ވަގުތަކީ އެކަން ތަންފީޒް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ނޫން ކަމަށް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ޗެއާމަން މަރިޔަމް ޚާލިދާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 16
އިގުތިސާދު ދަށްވިޔަސް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާނެ: އަމީރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ޗައިނާ އާއި ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދަށް އަންނަ ލޮޅުމުގެ އަސަރު ރާއްްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ހުއްޓައިލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި،...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 11
ކޮރޯނާވައިރަަސް އިން ޓޫރިޒަމަށް ހިޔަނި އެޅިއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މި އަހަރު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ނަމަވެސް، ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ހިޔަންޏެއް އެޅިއްޖެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 03, 2020 14
ވައިރަހަކީ އިގުތިސޯދަށް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް: ރައީސް

ޗައިނާ އިން ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ އަށް އެބައޮތް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ވެސް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

February 03, 2020 49
ރާއްޖޭން ޓެސްޓްކުރި އެންމެން ވައިރަހަށް ނެގެޓިވް: ރައީސް

ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި އުފަންވެ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް މިހާރު ފެތުރިފައިވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...