23 ޖުލައި

July 23, 2016 2
ބޭންކުތަކުން ނޫޓުތަކަށް ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަދަލު ދެނީ

މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަރުދާސް ނޫޓުތަކަށް އަންނަ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުތަކުން ބަދަލުދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 3
ސީޑީއެލްގެ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް!

ސިންގަޕޫރުގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ސީޑީއެލް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޓްރަސްޓުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓްތަކުން ލިބޭ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

July 21, 2016
ބީއެމްއެލްގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 360 މިލިއަންރުފިޔާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 360 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 6
އެމްޕީއެލްގެ ލޭބާ ކުއާޓަރުގައި ބޮޑު އިމާރާތެއް އަޅަނީ

އެމްޕީއެލްގެ ލޭބާ ކުއާޓަރު ހުރި ތަނުގައި ބޮޑު އިމާރާތެއް އަޅަން އެތަން ހުސްކުރަން އަންގައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 26
ބޮޑެތި ކާގޯ ލައިންތައް ރާއްޖެއާ ދުރަށް!

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. މަގަތު ފާލަމުގެ ކިޔޫ އެހާ ދިގެވެ. މުދާ ބޭލޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތިގެން ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރުތައް ހުސްކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. މިހިރީ އެތައް އަހަރެއް ވީއިރު ވެސް އެތަނުގައި ހައްލުނުވެ ހުރި މައްސަލަތަކެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 12
ރިޒާވް 10 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް މިދިޔަ މެއި މަހާ އަޅާބަލާއިރު 10 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 18
ގްރީން ޓެކްސް: ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ފުނޑިދާނެ

ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ގުޅިފައި ވަނީ ރަށްރަށުގެ އާންމުންނާ އެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ އެވެ. ރަށުގެ އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށް ވެސް އޭގެ ފައިދާ ލިބެ އެވެ. މިއީ ރިސޯޓްތަކާ އެއް ހަމަޔަކުން ގުނާލެވޭނެ ދާއިރާއެއް ނޫނެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 11
ޓެކްސް އިތުރުވެއްޖެ ނަމަ ގެސްޓްހައުސް މާކެޓް ގެއްލޭނެ

ގެސްޓްހައުސްތަކުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޓެކްސްތަކުގެ އިތުރުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި ނަމަ ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ ބަޖެޓް ރޭޓްތަކާ ވާދަ ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަގު ބޮޑުވެ މާކެޓް ގެއްލި، އިންޑަސްޓްރީ ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 6
ބޭރުން 339 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރާނެ

ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި 339.2 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓްކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި...

June 13, 2016 1
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު ދެއްކި މިންވަރު ބިލިއަނަކަށް!

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރިއިރު އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތަށް ވުރެ 19 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެއް...

12 ޖޫން

June 12, 2016 8
ބިދޭސީން 363 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 363 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016
އެއް ފަހަރާ އެންމެ ގިނަ މުދާ ގެނައުމުގެ ރެކޯޑް ލިލީ

އެއް ބޯޓަކުން 776 ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ އެތެރެކޮށް، އެއް ފަހަރާ އެންމެ ގިނަ ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ ރެކޯޑް ލިލީ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީން އަނެއްކާ ވެސް މުގުރާލައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 7
އީއައިއޭ ރިޕޯޓްތައް އާންމުނުުކުރާތާ އަހަރެއް!

ރިސޯޓްތަކުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ރިޕޯޓްތައް އާންމުނުކުރާތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 14
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުކޮށްފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ޗާޖުކުރާ ކަރަންޓްގެ އާ ޓެރިފް ރޭޓްތަކާ އެކު ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލް މިމަހުން ފެށިގެން ބޮޑުވާނެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 5
ބަންދު ސަލީމް އިސްކޮށް، ސޮލަރެލްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު

ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ކުންފުނިތައް ހިންގެވުމުގައި ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ބަންދު އިބްރާހިމް ސަލީމް (ބަންދު ސަލީމް) އަކީ މާލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާ އަލަށް ފެއްޓެވި ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިންނަކީ ވެސް މާލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާ...

04 ޖޫން

June 04, 2016 5
އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 57ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 57ރ. ބަހަން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

June 04, 2016 5
ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެ، ތަކެތީގެ އަގު އުފުލެނީ

ރޯދަމަސް ފެށެން ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ވަރަށް ހަލަބޮލި، ކާރުބާރު ބޮޑު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި. ރޯދައަށް އެތެރެކުރި ގިނަ ތަކެތީގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2016
އުރީދު އަށް މޮބައިލް ޕޭމަންޓްގެ ލައިސަންސް ދީފި

ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އުރީދޫ އަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ސާވިސް ލައިސަންސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

June 02, 2016 2
އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ލައިސަންސް ދީފި

ރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ލައިސަންސް ދީފި އެވެ.

June 02, 2016 3
އެމްޕީއެލްގެ ހާލަތު ގޯސް، ލޯޑު ބޮޑު ވަނީ!

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބާލަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި އުޅަނދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނެތުމުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ނުވަ...

01 ޖޫން

June 01, 2016 2
އިގްތިސާދީ ދުވެލި ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށަށް ދާނެ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ލިބިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކުރިން އަންދާޒާ ކުރި މިންވަރަށް އެ ދާއިރާ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭތީ، އިގްތިސާދީ ދުވެލި...

June 01, 2016
ޔޫޒަބްލް ރިޒާވް ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ފައިސާ ނުވަތަ ޔޫޒަބްލް ރިޒާވް މިދިޔަ މާޗް މަހާ އަޅާބަލާއިރު ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ...

31 މެއި

May 31, 2016
ރޯދަމަހު ބީއެމްއެލް އިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަންނަ ރޯދަ މަހު ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތު އިތުރު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
ދަރަނި ބޮޑުކުރަނީ އެނގި ތިބެގެން: ޝައިނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހަށް ދެ ބައި ވިއިރު މިހާތަނަށް ހާސިލް ކުރެވުނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ކާމިޔާބީ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ވެރިކަމުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން...