30 މެއި

May 30, 2018 1
އުފުލޭ ތެލުގެ އަގަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުން

މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، 2014 ގައި، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން އުފުލިގެން ދިޔަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރުގައި އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަންނަން ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑު ކަމުގައިވާ 'ބްރެންޓް ކްރޫޑު' ފީފާއެއްގެ އަގު، ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2014 ގައި 120 ޑޮލަރަށް އެރި އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ތެލުގެ އަގު...

21 މެއި

May 21, 2018 20
ކިޔާނެ އަގެއް ކިޔާލާ، ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް!

ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެކު ބާޒާރުގެ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބައެއްގެ އެބަ އޮތެވެ. ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ދިމަވާ އާންމުން ތިބީ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ. އެކަމަކު ރޯދަމަހަށް ވުމާ އެކު އެއްޗެހި ނުގަނެ ވާކަށް ވެސް ނެތެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 7
ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ: ފިޗް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް "ޑިލޭ އިންޕެކްޓް"...

May 17, 2018 16
ފިޗް އިން މިފަހަރު ވެސް ރާއްޖެއަށް ދިނީ "ބީ ޕްލަސް"

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އެޖެންސީ، ހޮންކޮންގްގެ ފިޗް ރޭޓިންސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ދިން "ބީ ޕްލަސް" ރޭޓިން މި އަހަރު ވެސް ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 8
ބަޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 25 ޕަސެންޓް ބޮޑުވާނެ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު މި އަހަރު 25 ޕަސެންޓް ބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާތީ، ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ޚަރަދު ހިފެހެއްޓުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 3
ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

May 06, 2018 4
ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު (41.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 18
ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއާ އެކު ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުން ދަށަށް

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމާ އެކު، ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުނުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާކަން މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 10
މާލީ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ: ގަވަރުނަރު

ރާއްޖެ ދަރަނިވެރި ނުވެ ސަލާމަތް ވާން، މިހާރުން ފެށިގެން މާލީ ރައްކާތެރިކަން އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 22
ވަގުތުކޮޅު ކުޑަކަމުގެ ޝަކުވާ ވިޔަފާރިވެރިންކުރަނީ

މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުވާލު ގަޑީގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުން ވެގެންދިޔަައީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަހަކަށް އައިސް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަށެވެ. މިއީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބަލައިގަންނަން ފަސޭހަ ނިންމުމަކަށް ނުވެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 9
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 9
ބަދަލާއެކު މުދަލުގެ އަގު ބޮޑެއް ނުވާނެ: އެސްޓީއޯ

ދުވާލު ގަޑީގައި މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ އަގުބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 14
ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

މާލޭގެ ބާޒާރުން ކެރެޓް ހުސްވެ، ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އުފުލިއްޖެ އެވެ.

April 02, 2018 83
24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ސިޓީއަކަށް މާލެ ބަދަލުކޮށްލަނީ

ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓްތައް 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީ، 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭ ސިޓީ އަކަށް މާލެ ބަދަލު ކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލަން ފަށައިފި...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 16
24 ރިސޯޓާއި ދެ ހޮޓާ މި އަހަރު ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 24 ރަށަކާއި ދެ ހޮޓާ މި އަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 21, 2018 35
އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ނިމިއްޖެ: ރައީސް

އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ފީސިބިލީ ސްޓަޑީ ނިމިފައިވާ ކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 3
ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމާ ހެދި އިންވެސްޓްމަންޓް މަދުވެދާނެ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ހެދި ޓޫރިސްޓުން އައުން މަދުވެ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަށް ވެދާނެ ކަމަށް މޫޑީސް އިންވެސްޓާސް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 72
މާލެ - ރާއްޖެތެރެ ބަހުސް ކޮން މިސްރާބަކަށް؟

އެއް ބަޔަކަށް އެއީ ފިތުނައަކެވެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެ މީހުންނަށް، މާލެ އާއި ރަށްފުށުގެ ފަރަގު އެއީ ނަފީ ނުކުރެވޭނެ ހަގީގަތެކެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 9
ބޮންޑް ވިއްކައިގެން 543.4 މިލިޔަން ހޯދައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖައްސަން ޓްރެޝަރީ ބޮންޑް ވިއްކައިގެން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 543.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާކަން އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 4
ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނިލްގެ ބާރުގެ ދަށުން ނަގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ހުރިހާ ކަމެއް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހާގެ ބާރުގެ ދަށުން ނަގާ އެ ހުރިހާ ކަމަކާ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާން އިއްޔެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 6
މުހިންމީ ރާއްޖެ ކުރިއެރުން، ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުން

ރާއްޖެ ހުރިހައި ގޮތަކުން ވެސް ކުރިއަރަން ޖަޕާން އެދޭ ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 8
އެސްޓީއޯއަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީއެއް ދެނީ

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިޑީބީ) ން އެސްޓީއޯއަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 4
ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 5
ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވުމާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ޖުމްލަ އެނދުގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

December 19, 2017 34
ދަރުމަވަންތައިގެ ޕޭމަންޓާއެކު ރިޒާވް ދަަށަށް!

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޑޮލަރު ރިޒާވް ދަށްވީ ޑޮލަރު ވިއްކި އަދަދު އިތުރުވުމާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުމުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ...