24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 2
މިހާތަނަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

April 24, 2020 4
ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 13-16 ބިލިއަނަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތަކާ އެކު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ، 13.3-16.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 9
ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ: މެމްބަރުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅުގެން ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ)...

April 23, 2020 6
ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މައިނަސް 29އަށް ވެއްޓިދާނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އެންމެ ގޯސްވާ ހާލަތުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން މައިނަސް 29 ޕަސެންޓަށް ވެއްޓި 34 ބިލިއަން ރުފިޔާ އުނިވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 41
ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގައި ހޭދައަކަށް ނުބަލާނެ: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގައި އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ސަރުކާރު ތައްޔާރު ކަމަށާއި މި މަސައްކަތުގައި ހަރަދަކަށް ނުބަލާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 2
ޑިޒްނީގެ 100،000 މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިމަތިވި ހާލަތާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ 100،000 އެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 11
އައިއެމްއެފުން ރާއްޖެ އަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖުކުރުމަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ސަރުކާރުން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) ގައި އެދެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 37
ރައީސަށް ކީރިތިކުރެއްވުނު ވަގުތުކޮޅު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްވި ތަގުރީރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ސީދާ ކީރިތިކުރައްވަނިއްޔޭ ބުނެވޭހާ ވަރަށް މޫނުފުޅާއި ލޯފުޅުގައި ވަނީ ހިތާމައިގެ އަސަރުތަކެވެ. ބައެއް ފަހަރުފަހަރު، ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރު ނުވެގެން މަޑުކުރެއްވިތަން ވެސް...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 20
އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް އަކީ ކޮބާ؟

އިގްތިސޯދީ ހީނަރުކަމާ އެކު ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކުރެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މީހުނަށް ލިބެންވާ އުޖޫރަތައް ނިލިބި، ކުލިތައް ނުލިބި، އިގްތިސޯދުގައި އާމްދަނީތައް (އިންކަމްސް) ދަށްވެގެންދެ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ގަނެވިއްކުމާއި ޚަރަދުކުރުން ދަށްވެ، އިގްތިސޯދުގައި ފައިސާ ދައުރުކުރުން...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 25
މަސްވެރިން މަސް ބާނަނީ އެކަމަކު އަގެއް ނެތް

މަސްވެރިކަން ކުރާތާ 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މުހައްމަދު ސައީދަށް މިއަށް ވުރެ ވިޔަފާރި ދަށް ދުވަސްވަރެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 6
މިއީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްގެ އެހީއެއް ނޫން: ފައްޔާޒު

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ އަކީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ...

April 12, 2020 87
އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނީ ރާއްޖެއަށް: ވޯލްޑް ބޭންކް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިއާ އިން އިގްތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 48
ކުއްޔާނުލައި 3 އަހަރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރަނީ

ބިން ހުރި ރަށްރަށުން، ކުއްޔަކާ ނުލައި ތިން އަހަރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެގްރިކަލްޗަރު މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 43
ސޯނޫ: މަހުޖަނުން މިހާރު ވެސް ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުން

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ނުތިބެ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަން ބޭނުންވެގެން މަހުޖަނުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުންތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ސޮނޭވާ ރިސޯޓް ޗެއިންގެ ވެރިޔާ ސޯނޫ ޝިވްދަސާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 41
އެންމެގޯސް ހާލަތުގައި އިގްތިސާދު 17 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އަންނާނެ އެންމެ ގޯސް ހާލަތަކީ އިގްތިސާދު މައިނަސް 17 ޕަސެންޓަށް ދިއުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 08, 2020 17
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ އަތެއް ނެތް؟!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން ހުއްޓި އިގްތިސާދަށް އައި ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖެއް އިއުލާން ކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް...

April 08, 2020 29
ދައުލަތް ދެމެހެއްޓުމާއި އިގުތިސޯދީ އުސޫލު ހިފެހެއްޓުން

ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްގެ ވަބާ ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުން ގޮސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ވާސިލުވެ ނުރައްކަލާއި ބިރުވެރިކަން އަށަގަންނުވައިފި އެވެ. އެ ވައިރަސްއާ ކުރިމަތިވި ކޮންމެ...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 28
ރިސޯޓުތަކަށް 7 މިލިއަން، ވިޔަފާރިތަކަށް 1 މިލިއަން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުން ރިސޯޓަކަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 7.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 6
ހަތަރު މިނިސްޓަރަކާ އެކު އޮންލައިންކޮށް ކޮމިޓީ ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައާރަފްކުރި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ތަންފީޒުކުރަން މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ކަނޑައަޅަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރަން ކެބިނެޓުގެ ހަތަރު ވަޒީރަކާ އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ރޭ...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 26
އޭއައިއައިބީގެ އެހީއަށް ރާއްޖޭން އެދެފި

ޗައިނާ އިން އިސްނަގައިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް (އޭއައިއައިބީ) އިން މެންބަރު ގައުމުތަކަށް އެހީވާން ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް އިއުލާނުކޮށްފައި ވާއިރު ރާއްޖޭން ވެސް އެހީ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުގެ ރައީސް ޖިން ލިކުއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 03, 2020 22
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނައަހަރު އިއާދަކުރެވޭނެ: އޭޑީބީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ހެދި މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމުގެ ނިސްބަތް މައިނަސް ތިން ޕަސެންޓަށް ވެއްޓޭނެ...

April 03, 2020 26
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 266 މިލިއަނުގެ އެހީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް ހިންގާ 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރު (112.5 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ "މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް އެންޑް ހެލްތު...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 124
މެމްބަރުން ވިސްނަވަނީ ރާއްޖެ އަނބުރައިލަން: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19އާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ދޭނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ މިސްރާބު...

April 02, 2020 21
ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ރިވައިސްކުރަނީ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ފަސް ޕަސެންޓް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކަށް ބަޖެޓްގައި ކަނޑައެޅި ފައިސާގެ އަދަދު...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 11
ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ދޫކުރާނެ

ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު...

April 01, 2020 87
ޓެކްސީތައް ހުއްޓި ޑްރައިވަރުންގެ ޖީބު ހުލިވަނީ!

މާލޭގައި 25 އަހަރު ހޭދަކޮށް، ޓެކްސީ ދުއްވާތާ 20 އަހަރު ވީ އިރު ވެސް، މިވަރުގެ ކަމަކާ ހަސަން އަލީ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަށް ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހާއިރު ޓެކްސީ...

31 މާޗް

March 31, 2020 15
އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މިރޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން މިރޭ ބާއްވާ ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް...

March 31, 2020 27
އެންމެ މީހެއްގެ ދުލުން، މި ހިތްދަތި މަންޒަރު

އާންމު ދުވަހެއް ނަމަ މުހައްމަދު އަމީން ރޭ ފަތިހު ގާތްގަނޑަކަށް 5:00 ހާ އިރު ހުންނާނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި، އިރުގެ ފުރަތަމަ ދޯދިތަކާ އެކު ނައްޓާލާ ޓީއެމްއޭގެ...

30 މާޗް

March 30, 2020 34
މެމްބަރުން ވާންވީ ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިންނަށް: ނަޝީދު

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް ބަލީގެ 17 މީހަކު ފެނިފައިވާއިރު، ރައްޔިތުން ތިބީ ހާސްކަމާއި ހިތާމައިގައި ކަމަށާއި މިފަދަ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިއްބަވަން ވާނީ...

March 30, 2020 22
ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ހާލަތާ ގުޅުވައި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަމުންދާތީ ލޭބަ...

27 މާޗް

March 27, 2020 4
އާ ލޯނު ދޫކުރުން އެސްޑީއެފްސީން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން އާ ލޯނުތައް ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.