27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 18
ގްރޭޑް 10 ނިންމާ ކުދިންނަށް "ހޭވައްލާ" ޕްރޮގްރާމް

ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް "ހޭވައްލާ"ގެ ނަމުގައި އާ ޕްރޮގްރާމެއް ސްކޫލުތަކުގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 67
ފައިސާ ނުދެއްކިޔަސް ކޯޓަކަށް ނުދާނަން: ގާސިމް

ވިލާ ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުން، އެގްރިމެންޓްގައި ބުނާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކިޔަސް މައްސަލަ ކޯޓަށް ނުފޮނުއްވާނެ ކަމަށް، އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ބާނީ އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 3
ށ. އަތޮޅު ދަރިވަރުންނަށް މި އަހަރުވެސް ލޯން ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރާ ށ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 5
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 9
ދަސްވެނި ހުނަރުތައް ހާސިލްވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މި ޒަމާނުގެ މަތީ ތައުލީމު ދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ ގާބިލް ދަސްވެނިން އުފެއްދުމާއި މަސައްކަތު ހުނަރު އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. މި މައުލޫއުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލައިލެވޭނީ މަތީ ތައުލީމު ދޭ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 52 ދަރިވަރަކަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން، މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނުގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވައިލި ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ 52 ދަރިވަރަކަށް ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 12
އެޖެންޓުން ކަމަށްބުނެ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަނީ

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ އެޖެންޓުން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
އިންޑިއާއިން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގެ ކައުންސިލް ފޯ ކަލްޗަރަލް ރިލޭޝަންސް (އައިސީސީއާރް) އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ކްލީކް ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކްލީކް ކޮލެޖުން އަންނަ އަހަރު ކިޔަވާދޭ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 3
ފިންލެންޑުގެ ކޯހާއެކު އައިލެންޑާސް އިން މަތީ ތައުލީމަށް

ރާއްޖެ އަށް ފިންލެންޑުގެ ކޯހެއް ތައާރަފުކޮށް މަތީ ތައުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށަން އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 9
އެވިޑަށް 14 އަހަރު، ކޮލެޖު ރީ-ބްރޭންޑްކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެވިޑު ކޮލެޖު ރޭ ރީ-ބްރޭންޑްކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 5
މައި ކޮލެޖުން ހާހެއްހާ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

މައި ކޮލެޖުގައި ހިންގާ އެކި ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އިއްޔެ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ކްލީކް ކޮލެޖުގެ ސްކޯލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކްލީކް ކޮލެޖުން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ހާއްސަ ސްކޯލާޝިޕް އަދި ލޯނު ސްކީމަށް ކުރިމަތިލާން އެތަނުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 7
"ކޮންފަރެންސް އިން މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް އެނގިއްޖެ"

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރިސާޗު ކޮންފަރެންސުން މުހިއްމު އަދި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށް އެ ކޮލެޖުގެ ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ރެކްޓާ ޑރ. މުހައްމަދު އާދިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019
ވިލާ ކޮލެޖްގެ ދިރާސާއާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް މާދަމާ ފަށަނީ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ވިލާ ކޮލެޖުން އިލްމީ ދިރާސާތަކަށް ހާއްސަ ކޮންފަރެންސެއް ފެށީ ދިރާސާކުރުމުގެ އާދަކާދަ ރާއްޖޭގައި އަށަގަނެފައި ނެތް ކަން ފާހަގަވެގެންނެވެ. އެކަމަކު ވިޔަފާރި އާއި ތައުލީމީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ އެކި ކަންކަމުގައި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިރާސާގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑެވެ. ގައުމީ...

11 ޖުލައި

July 11, 2019 6
އެމްއެންޔޫ އިން "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދޭ "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ޔުނިވާސިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ޑިސްކަވާ ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕްރޮގްރާމުން މިފަހަރު 22 ކުދިން

ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސެސް އާއި ވިލާ ކޮލެޖް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ޑިސްކަވާ ހޮސްޕިޓަލިޓީ" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވިއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ވިލާ ކޮލެޖުން ސެޕްޓެމްބަރު އިންޓޭކަށް ހުޅުވާލައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 38
ދެބަފައިން އެއް ކްލާހެއްގައި ކިޔަވައި ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ދެބަފައިން އެއް ކްލާހެއްގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި އެކުގައި ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ އެވެ.