13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 10
ޕްރިންސިޕަލުން ބޮޑެތި އަމާޒުތަކެއްގައި

ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ފަހު ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން މި ފެށީ އާ ހިތްވަރަކާ އެކުގަ އެވެ. އާ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކޮށްދީ މުޖުތަމައުއަށް ރަނގަޅު ދަރިންތަކެއް ނެރުމުގެ ބުރަ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތާ އެކުގަ އެވެ. އެ ޒިންމާއާ އެކު، ސްކޫލުތަކުގެ ވެރިން ތިބީ ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ ބަދަލެއް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 51
ތައުލީމީ އާ އަހަރުގެ މެސެޖާއެކު ވަޒީރުން 19 އަތޮޅަށް

މާދަމާ ފަށާ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމަށް މަރުހަބާ ވިދާލުވެ، ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުު ދެއްވުމުގެ މެސެޖަކާ އެކު، މިނިސްޓަރުން 19 އަތޮޅަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 14
އާ ތައުލީމީ އަހަރު ފަށަނީ 73،000 ކުދިންނާ އެކު

ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ އަކަށް ފަހު، ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން 73،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނާ އެކު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް ސްކޫލްތަކުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 23
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ

ސްކޫލުތަކުގައި ނާސްތާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދައި އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 10, 2019 14
ޓީޗަރުންނާއި ވަސީލަތްތައް ވެސް ހަމަ: މިނިސްޓަރު

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކިޔެވުން ފެށެން ވާއިރަށް ސްކޫލުތަކަށް ޓީޗަރުންނާއި ވަސީލަތްތައް ހަމަވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 44
ފޮތްތައް ހަވާލުކުރަން އޮތީ ޖެނުއަރީ 13: މިނިސްޓަރު

ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ހަވާލުކުރަން ކުރިން ވެސް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ދުވަސް، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު...

January 09, 2019 26
ސްކޫލްތައް ހުޅުވެނީ އެކަމަކު ފޮތްތައް ހަމައެއް ނުވޭ!

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެން ތިން ދުވަހަށް ވީ އިރު ވެސް ބައެއް ސްކޫލުތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކާއި އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ބޮޑު ޗުއްޓީ އަށް

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 1
ކޮޕިއަ ޕްލަސްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދަރިވަރުންނަށް

ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮޕިއަ ޕްލަސް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 4
ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ކިޔަވައިދިނުން، ބޮޑު އަމާޒަކަށް

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު، ދަރިވަރުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 14, 2018 3
އާ އިމާރާތާ އެކު ގޮންޖެހުންތައް ފިލައިގެންދާނެ

ސްކޫލެއް އިމާރާތް ކުރަން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ބޮޑު ހަރަދަކީ މިއީ އެވެ. އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން 2015 ގައި އިމާރާތް ކުރަން ފެށި 54 ކްލާސް ރޫމުގެ އާ އިމާރާތާ...

January 14, 2018 6
81،000 ކުދިންނާއެކު ކިޔެވުން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 49
ފޮތްތައް ނުލިބިގެން ގޭޓްވޭ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސްކޫލުތައް ހުޅުވެން ތިން ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު ވެސް ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ބައެއް ގްރޭޑްތަކުގެ ފޮތްތަކާއި ޔުނިފޯމު ނުލިބޭތީވެ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

January 10, 2018 50
ފަސްޓް ލޭޑީ، ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލޭ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 7
400 ޓީޗަރުން ހޯދަނީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން

ސްކޫލްތަކަށް 400 އެއްހާ ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާންކުރީ ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 19
400 ޓީޗަރުން ލިބޭނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު: އިދިކޮޅު

މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މި މަހުގެ 14 ގައި ފަށާއިރު ވެސް، ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވެގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރި 400 ޓީޗަރުން އެ އަދަދަށް ހަމަވާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު އުފެދޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 3
އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް އެ ސްކޫލްތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 2
"3177 ދަރިވަރުންނަށް ގްރޭޑުތަކުން ފުރުސަތު ދީފިން"

ގްރޭޑް 1-10އަށް، އަންނަ އަހަރަށް 3177 ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 14
600 ދަރިވަރުންނާއެކު ގޭޓްވޭ އަންނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު

ސްރީލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގަން ފަށާ އާ ސްކޫލު، ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް މިހާތަނަށް 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކަމަށާއި ދިރާސީ އާ އަހަރާ އެކު އެ ތަނުގައި ކިޔެވުން ފެށޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.