27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 5
ސިވިލް ސާވެންޓުން ކިޔަވަން އެމްއައިބީން އެހީވަނީ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފައިނޭންސް ކޮށްދޭ ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017
ކްލިކް ކޮލެޖުން 126 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން ބެޗްލާސް ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުން 126 ދަރިވަރުން ކްލިކް ކޮލެޖުން ރޭ ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 7
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ޓީޗަރުން ސްކޫލުތަކަށް

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަމްރީނުކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 23
މަޖީދިއްޔާގެ މޮޓޯ ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 90 އަހަރު ފުރުނުއިރު، އެ ސްކޫލަކީ ގައުމު ބިނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ތައުލީމީ ޒުވާނުން...

April 20, 2017 1
މަޖީދިއްޔާގެ 90 އަހަރު ފުރުން ހާއްސަ އެސެމްބްލީއަކުން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ސްކޫލް، މަޖީދިއްޔާ އަށް 90 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 2
ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ސައިރެކްސްގައި

ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސައިރެކްސް ކޮލެޖާއި އޭޝިޔާ އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

April 19, 2017 64
ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއަކަށް 10،000 ރުފިޔާ!

ދިވެހި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިއުލާންކުރި ވަޒީފާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ އެ ވަޒީފާ އަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރާއި ޝަރުތާ ނުބައްދަލުކަމުން މީހުން ހައިރާންކޮށްލައިފި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017
ވިލާކޮލެޖުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުން ބާއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

April 18, 2017 37
މުއްދަތު ހަމަވާތީ ބިލަބޮންގް އިމާރާތް ބީލަމަށް

ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލަށް، ކުރީގެ އީޕީއެސްއެސް ހިންގި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާތީ އެތަނުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން...

April 18, 2017 23
ދަރިވަރަށް ބުލީކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ބުލީ ކުރި މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 125
ސްކޫލުގައި ބުލީކުރާތީ ކުއްޖަކު އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން އުޅެފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި "ބުލީންގެ ޝިކާރައަކަށް" ވި އަންހެންކުއްޖަކު އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ރޭ ލައްފިލުވާ ބުއިމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 14
ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ބަލީގެ މައުލޫމާތު ދެނީ

ނަފްސާނީ ބައްޔާއި ދިމާވާ އެކި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 1
ހާއްސަ މެސެޖަކާއެކު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ފެއާއެއް

އުކާލާ ތަކެތިން ވެސް ބޭނުންތަކެއް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ މެސެޖަކާ އެކު، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހާއްސަ ފެއާއެއް މި ހަފުތާގެ ބަންދުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 45
"ޓީޗަރުންނަށް ފަށާ އިނގިރޭސި ކޯހާ މެދު ކަންބޮޑުވުން"

ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި ހުރިހާ މުދައްރިސުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރާމާ މެދު ބައެއް ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން އުފެދިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 3
ސައިރިކްސްގައި ތިންމަހުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ޑިގްރީއަށް

ތިން މަހުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ޑިގްރީ އަށް ކިޔެވޭނެ ޔުނިވާސިޓީ ޕްރެޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް (ޔޫޕީޕީ) ފަށަން ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 2
ލޯނަށް ކޮލިފައިވި ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް އާއްމުކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލޯނަށް ކޮލިފައިވި ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް އާއްމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 9
އެވިޑްގެ ވައިސް ރެކްޓާއަކަށް ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު

އެވިޑް ކޮލެޖުގައި ވައިސް ރެކްޓާގެ މަގާމު އުފައްދައި އެ މަގާމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު އަހުމަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 1
ސާކްގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 13
އާދިއްތަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި

އެޗް1އެން1 ހުމާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 6
ސްކޫލްތަކަށް ލިންކް ސާވުން ސްމާޓް ބޯޑު ދެނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ޓެކްނޮލަޖީގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ލިންކް ސާވް އިން ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަކަށް ސްމާޓް އިންޓަރެކްޓިވް ބޯޑުތަކެއް ދިނުމަށް...

March 29, 2017
އަތުން ނުލިޔެވޭތީ ފައިން އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގައި ލިޔެފި

މި އަންހެންކުއްޖާއަށް އޭނާގެ ދެ އަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެ އަތުގެ ބޭނުން ނުކުރެވުމަކީ އޭނާ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް އޮތް...

27 މާޗް

March 27, 2017 41
މި ހަފުތާ ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

މި ހަފުތާގައި ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައި، ދެންމެ އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

March 27, 2017 25
މިއަދު ސްކޫލަށް ދިޔައީ އިއްޔެ އަށް ވުރެ ވެސް މަދުން!

ސްވައިން ފްލޫ ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފެތުރެމުން ދަނިކޮށް، ކިޔެވުން ފަށާފައިވީ ނަމަވެސް މިއަދު ހާޒިރުވި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އިއްޔެ އަށް ވުރެ ވެސް މާ މަދު ކަަމަށް ސްކޫލްތަކުން ބުނެފި...

26 މާޗް

March 26, 2017 5
"ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެންދެން ކިޔެވުން މެދުކަނޑައިލާ"

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެންދެން ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑައިލުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 26, 2017 104
ސްކޫލު ހުޅުވައިފި، އެކަމަކު ދަރިވަރުން ނެތް!

ސްވައިން ފްލޫ ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފެތުރެމުންދަނިކޮށް، މިއަދު ކިޔެވުން ފެށިޔަސް ސްކޫލުތައް ފަޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 102
މާދަމާ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވާނަންތަ؟

އެޗްޕީއޭ އިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ތިން ދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކަނީ މި ގޮތަށެވެ؛ ސްވައިން ފްލޫ ކޮންޓްރޯލެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ އެ ތަފާސްހިސާބުތައް ނުނެރޭތީ ބުރާސްފައްޗާއި ހުކުރު ދުވަހު ރޯގާގެ ހާލަތެއް ނޭނގެ އެވެ. އެލާޓް ލެވެލް އަދިވެސް އޮތީ ތިނެއްގަ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 8
ތާޖުއްދީންގައި ހުރި ފްލޫ ކްލިނިކް އައިޖީއެމްއެޗަށް

ހުމާއި ރޯގާއާ އެކު އެޗް1އެން1 ފެތުރެމުން ދާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުން އިތުރުވުމުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި އައިޖީއެމްއެޗުން ގާއިމުކުރި ފްލޫ ކްލިނިކް އައިޖީއެމްއެޗަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.