16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
ލޯކަލް ސަނަދުތަކުގައި ތައްގަނޑު ޖެހުން ހުއްޓާލަނީ

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ދޭ ސަނަދުތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) އިން...

August 16, 2016 4
ވިހައިގެން އެމްބިއުލާންސްގައި އޮވެ އިމްތިހާނު ހަދައިފި

އިންޑިއާގެ ބިހާރް ސްޓޭޓްގެ މުޒައްފަރުޕޫރް ގައި އަންހެނަކު ވިހޭތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެމްބިއުލާންސްގައި އިމްތިހާނު ހޯލަށް ގޮސް އިމްތިހާނު ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 11
ބުރަ މަސައްކަތުން މުޅި ގައުމަށް ހޯދައިދިން ފަހުރު

އާއިލާ އާއި ގައުމު ފަހުރުވެރިވާ ފަދަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ވުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ވެސް އަޒުމެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ދިން އޯ ލެވެލް ޓޮޕް ޓެން އެޗީވާސް އެވޯޑު...

August 15, 2016 9
ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގްރޭޑް 9 ގައި ކިޔަވަނީ!

އިންޑިޔާގެ ލަކްނޫގައި ދިރިއުޅޭ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ އަނަންޔާ އަކީ އާދައިގެ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާގެ އާއިލާ އިން ފެންނަނީ ތައުލީމީ ގޮތުން އަޖައިބު ވާވަރުގެ މަންޒަރުތަކެކެވެ....

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 2
"ފަސް އަހަރުތެރޭ ޓީޗަރުން ޑިގްރީއަށް ތަމްރީނުކުރެވޭނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 18
ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 ގައި ދިވެހި 40 ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިހާންގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެކި މާއްދާތަކުން ގަދަ 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 40 ދަރިވަރަކު ވަނީ ހިމެނި މީގެ ތެރެއިން އެކި މާއްދާތަކުން ދިވެހި ފަސް...

August 10, 2016
މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ އޯޕަން ޑޭ އެއް ބާއްވަނީ

ތިން ގައުމެއްގައި ހުރި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 7
ބުލީކުރުން: އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

ފުރާވަރަށް އެރުމާ އެކު މޫނަށާއި ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށި އެވެ. ސްކޫލަށް ދިއުމުން ކްލާސް ކުދިންނާއި މަގުމަތިން ދިމާވާ މީހުންގެ ފަރާތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކުރުން ދިމާވާން ފެށި އެވެ. އަމިއްލަ ނަފުސަށް ކުރަމުން އައި އިތުބާރު ގެއްލި މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނިކުންނަން ފަސްޖެހެން ފަށައިފި އެވެ. ސްކޫލުގައި ހިންގާ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 23
ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް ހިލޭ ތައުލީމްދޭ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ތައުލީމާއި ތަމުރީން ލިބޭ ގޮތަށް، ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 6
އެމްއެންޔޫން މެލޭޝިޔާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕީއެޗްޑީ އިތުރުކުރަނީ

މެލޭޝިޔާގެ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުމުގެ އެމްޔޫއެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ބޮޑުގޯހެއް

ސްކޫލުތަކުގެ އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ތިޔަ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ނުރައްކާ އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެ ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ. ބެލެނިވެރިންނަށް ފަސޭހައަކަށް ނަމަވެސް ތި ހެދޭ ބޮޑު ގޯހުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއަށް އެތައް ގޮތަކުން އަސަރުކޮށް ހޯދާ ނަތީޖާ ދަށްވާކަން ތަފާތު...

25 ޖުލައި

July 25, 2016 1
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އަންނަ އަހަރު އަޅަނީ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 23
އެމްކިއުއޭއިން ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑު ޖެހުން ހުއްޓާލަނީ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ)އިން ޖަހައިދެމުން އަންނަ "ރިކޮގްނިޝަން" ތައްގަނޑު، އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖެހުން ހުއްޓާލަން އެ އޮތޯރިޓީން...

July 17, 2016 11
"އާ މަންހަޖާ އެކު ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި"

ތައުލީމީ އާ މަންހަޖާ އެކު ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބަދަލު އަދިވެސް އަންނަމުން ދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ....

15 ޖުލައި

July 15, 2016 7
އިގްތިސާދާ ބެހޭ އިލްމު ޔުނިވާސިޓީން ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި އިސްލާމީ އިގްތިސާދާ ބެހޭ އިލްމު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 25
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ދެނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް ޔުނިވާސިޓީގެ އާ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު...

July 14, 2016 2
ނައިފަރާއި މަނަދޫގައި ޕްރީ ސްކޫލެއް ގާއިމު ކުރަނީ

ޅ. ނައިފަރާއި ނ. މަނަދޫގައި އިސްލާމީ ތައުލީމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިގްރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނަމުގައި ދެ ސްކޫލެއް ހުޅުވަން އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން ގްރޫޕުން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 7
ތިން އަހަރު ތެރޭ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ރިވިއުކޮށް ނިންމަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016
މަކަރު ހެދި ދަރިވަރު ބުނަނީ ބައްޕަގެ މައްސަލައެކޭ

އިންޑިޔާގެ ބިހާރްގެ "ބިހާރް ސްކޫލް އެގްޒެމިނޭޝަން ބޯޑު" (ބީއެސްއީބީ) އިމްތިހާނުން ސައިންސް ސްޓްރީމުން އެއްވަނަ އަދި ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ކެންސަލްކުރީ ލިބިފައިވާ މާކްސް އާ މެދު ޝައްކު ކުރެވިގެން އަލުން ދިން ޓެސްޓުން ފޭލްވުމުންނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މުޅި ބިހާރްގެ އެޑިޔުކޭޝަން ސިސްޓަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ...

28 ޖޫން

June 28, 2016 5
މަންދު ކޮލެޖަށް ދޫކުރި ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

މަންދު ކޮލެޖަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ނުދެއްކުމުން އެ ފައިސާ އެއް އަހަރު ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
ރައިއްކޮ: ހިތްވަރާ އެކު އަބަދުވެސް އުއްމީދުގައި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް މާ ބޮޑު ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރި އިރެއް ވެސް ދިޔަ އެވެ. އެ ކުދިން ތިބެން ޖެހޭނީ ގޭގައި ކަމާއި ތައުލީމީ ގޮތުން ވެސް މާ އުހަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް މުޖުތަމައު ވެސް ގަބޫލުކުރި އެވެ. މިހާރު އެކަން ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ނުވައެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ރައިޝާން...

09 ޖޫން

June 09, 2016 2
ސްކޫލުތައް ހަފުތާއަކަށް ބަންދުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއްގައި މިއަދު ވަނީ ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ޓެސްޓަށް ފަހު ރިޕޯޓް ފޮތް ދީފަ އެވެ. ދެން ސްކޫލު ހުޅުވާނީ މި މަހުގެ 19 ގަ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 5
މި ދަރިވަރުންގެ ވާހަކަތައް ކިޔާލާ!

އޭ ލެވެލް އިން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 1
ޓޫރިޒަމަށް ގއ. އަތޮޅުން 1500 ޒުވާނުން ނެރެދެނީ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް 8،000 ޒުވާނުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަށް، ގއ. އަތޮޅުން 1،500 ޒުވާނުން ނެރެދިނުމަށް އެ އަތޮޅުގެ ދެ ކައުންސިލަކުން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 6
ކުދިންނަށް ތައުލީމް ދޭން ފަސްޓް ލޭޑީ ގޮވާލައްވައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ދީ އެކުދިންނަކީ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.