18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 48
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލް ހަވާލުކުރީ އޭޖީގެ ލަފާ ނުހޯދާ

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން ބިޑް ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ލަފާ ދީފައިވަނިކޮށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ އެތަން ހަވާލުކޮށް އިއްޔެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާ ވެސް ނުހޯދާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
2016: ސްކޫލުތަކަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް!

އާ އަޒުމާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެކު ފެށި ދިރާސީ އާ އަހަރު މިއަދު މި ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. އެކި ސްކޫލުތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަގުސަދުތައް އެކި މިންވަރަށް ހާސިލް ވީއިރު އަނެއް ބައި ސްކޫލްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 16
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކަށް ސްޓޭޝަނަރީ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ފޮތް ލިސްޓާއެކު ސަރުކާރުން ހިލޭ ދެމުން އައި ސްޓޭޝަނަރީ، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

November 16, 2016 2
އެވިޑްގެ އާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާގެ ސައިބަޖާޔާ ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސް އާއި އެވިޑް ކޮލެޖް ގުޅިގެން މުޅިން އާ ކޯސްތަކަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 103
ޣާނިއާ އާއި މިންނަތުގެ ހިއްސާ ކުންފުނިން ވަކިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ކުންފުނީގައި ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ހިއްސާ އޮއްވާ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާ ކުންފުނިން މިހާރު އުނިކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 1
އެވިޑް ކޮލެޖުން ދެ ކޯހަކުން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

އެވިޑް ކޮލެޖުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ފަށާ ދެ ކޯހަކުން، 30 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 77
އޭސީސީން ބަލަނީ ލާލޭގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަލް ސްކޫލު ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިމާރާތް އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުން ފަސްކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އެންގީ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް، ލާލޭގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 3
ވިމްޕީ ކިޑްގެ ފަހުގެ ފޮތް އިރާއީން ރާއްޖޭގައި ނެރެފި

ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ވާހަކަ ފޮތް ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ޑައިރީ އޮފް އަ ވިމްޕީ ކިޑް"ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާހަކަ ފޮތް އިރާއީ ބުކްޝޮޕުން ރޭ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 49
ހުޅުމާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ބަޔަކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަލް ސްކޫލު ހިންގި އިމާރާތަށް ބިޑް ކުރި ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަން ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށް އެ ސްކޫލު އެޑިއުކޭޝަނުން ހަވާލުކޮށްފި ކަމަށް އެ...

November 06, 2016 15
ދެ އަހަރުތެރޭ މިނިސްޓަރު ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެކަމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް މިއަދު އެ މިނިސްޓްރީގައި "ސަޕްރައިޒް" ހަފްލާއެއް...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 32
ލާލޭ އަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅީ ބިޒް އެޓޯލްސުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާން ކުރުމުން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅީ މިހާރު ވެސް އެ ސްކޫލް ހިންގަމުންދާ ބިޒް އެޓޯލްސުން ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ 217 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި މި އަހަރު ގްރޭޑް 10 ކިޔެވި ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

November 02, 2016 38
ޕްރީ ސްކޫލު ތައުލީމު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ

ޕްރީ ސްކޫލުގެ ތައުލީމް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމުގެ ޝަރަފު ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ބަރުދަނާއި ދަތުގެ މައްސަލަތައް ގިނަ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑްް ހަތެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ގިނައިން ދިމާވަނީ ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ދަތުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ވިލާ ކޮލެޖުގައި ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 1
ކެންގަރޫ ކިޑްސް: ތަފާތު ސްކޫލެއް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ތަފާތުވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން، އުމުރުން ދެ އަހަރާއި ހަ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ކިޔަވަމުން އަންނަ އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިމިނަތު ތަހުމީނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ ކެރުމާއި ނަފުސުގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 9
ވެލިދޫ ދަރިވަރުން އެސެމްބްލީގައި ގުރުއާން ހަތިމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކުގައި ހެނދުނުގެ ކިޔެވުން ފެށެނީ އެސެމްބްލީއަކަށް ފަހުގައި ނަމަވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް އެކަން ވެފައި އޮންނަނީ ފޫހި، މުހިއްމު ނޫން ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ....

October 27, 2016 4
ބޮޑުމީހަކަށް ނޭނގޭ މައުލޫމާތު މި ކުއްޖާ އަށް އެނގޭ

އުމުރުން ދެ އަހަރުގައި ކުރަން އެނގެނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރެއްގައި ނާސަރީ ރައިމްސް ކިޔަން އެނގިދާނެ އެވެ. ބައެއް ކަހަލަ އަކުރުތައް ކިޔަން އެނގުމަކީ ވެސް ހަމަ އެކަށީގެންވާ...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 2
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޑިޕްލޮމާއިން ފެށިގެން މާސްޓާސްއާ ދެމެދުގެ ކޯސްތަކުގައި އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 23
ފޮތް ލިސްޓަށް އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންތައް މަނާކޮށްފި

ވަކި ތަނަަކުން ފޮތް ލިސްޓަށް ފޮތް ނެގުމުން ބޮޑެތި އިނާމުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށް، އެކަން ބުކްޝޮޕްތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ހަމަދު ސްކޫލުން އެއްވަނަ ޖައިލަމް އާއި ހުމެއިޝާ އަށް

ލ. ގަމު ހަމަދު ސްކޫލުގެ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ސާނަވީ ބައިން އެއްވަނަ ފާތިމަތު ހުމެއިޝާ އަދި މަތީ ސާނަވީ ބައިން އެއްވަނަ ޖައިލަމް ޖަލީލް ހޯދައިފި އެވެ.

October 23, 2016 2
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އިބާނާ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ މިިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އާމިނަތު އިބާނާ ޝާހިދު ހޮވައިފި އެވެ.