06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 5
މަޖީދިއްޔާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މިޝަލް

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް، މިޝަލް މުހައްމަދު ނައީމު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 22
ލާލޭގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ސްކޫލު އަލުން ބިޑަށް ލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ހިންގުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ، އެ ސްކޫލު ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން ބިޑަށް ލާން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން...

September 05, 2016 5
ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އިބާ

ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ މިދިިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އާމިނަތު އިބާ މުހައްމަދު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 6
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަޒްހާ

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް އަޒްހާ އިބްރާހިމް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން ޓްރެއިންތަކެއް ބާއްވަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން ތަމްރީން ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައި އޭގައި ބައިވެރިވާން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 8
އެމްއެންޔޫގެ ސްކޮލަޝިޕް 16 ލެކްޗަރާއަކަށް ދީފި

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެ ޔުނިވާސިޓީގެ 16 ލެކްޗަރާއަކަށް މިއަދު ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 8
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ސްކޫލެއް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުން ދާތީ އިތުރު ސްކޫލެއް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައި އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 4
ގިޔާސުއްދީނުން ރަންވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑުތަކެއް

ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނަ ހޯދި 554 ދަރިވަރުންނަށް ރޭ އެވޯޯޑު ދީފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
ސޮނޭވާފުށީގެ އިންޓާންޝިޕަށް 15 ޒުވާނުން ނަގަނީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަންނަ މަހު ހާއްސަ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ސޮނޭވާފުށިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ބާރަ ޔުނިވާސިޓީއާ އެކު ގްލޯނެޓްް އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ މިއަދު، އާޓް ގެލެރީގައި ފަށައިފި އެވެ.

August 24, 2016 10
3000 ޓީޗަރުންގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ޑިގްރީ ފެންވަރަށް 3000 ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން، ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީއާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

August 24, 2016 13
ނޭޕާލުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އަށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދީފި

ނޭޕާލްގެ ނޭޝަނަލް އެކަޑަމީ އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސް (ނަމްސް) ގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ހާއްސަވުމުގެ ފުރުސަތު އައިޖީއެމްއެޗްގެ ދިވެހި އަށް ޑޮކްޓަރަކަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 24
އުގެއިލްގެ ދަރިފުޅުގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ރާއްޖެ އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ދިވެހީންނަށް އަބަދު ވެސް ލިބެ އެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވަ އެވެ. ތަފާތު އެކި ސިފަސިފައިގަ އެވެ. އެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ގުޅިފައި އޮންނަނީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

ގްލޯނެޓް އިން ބާއްވާ 19 ވަނަ އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 22, 2016 3
3000 އައިޓަމާއެކު ކެންގަރޫކިޑްސް އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ދަރިވަރުންގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް 3000 އައިޓަމާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 2
އެމްއެންޔޫއިން ދެ ދާއިރާއަކުން ޕީއެޗްޑީއަށް ހުޅުވާލައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 18, 2016 1
މާސްޓާޒް ކޯހަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ލިއުން ހަވާލުކޮށްފި

ސްކޫލުތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފެށި ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ރޭ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
ލޯކަލް ސަނަދުތަކުގައި ތައްގަނޑު ޖެހުން ހުއްޓާލަނީ

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ދޭ ސަނަދުތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) އިން...

August 16, 2016 4
ވިހައިގެން އެމްބިއުލާންސްގައި އޮވެ އިމްތިހާނު ހަދައިފި

އިންޑިއާގެ ބިހާރް ސްޓޭޓްގެ މުޒައްފަރުޕޫރް ގައި އަންހެނަކު ވިހޭތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެމްބިއުލާންސްގައި އިމްތިހާނު ހޯލަށް ގޮސް އިމްތިހާނު ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 11
ބުރަ މަސައްކަތުން މުޅި ގައުމަށް ހޯދައިދިން ފަހުރު

އާއިލާ އާއި ގައުމު ފަހުރުވެރިވާ ފަދަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ވުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ވެސް އަޒުމެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ދިން އޯ ލެވެލް ޓޮޕް ޓެން އެޗީވާސް އެވޯޑު...

August 15, 2016 9
ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގްރޭޑް 9 ގައި ކިޔަވަނީ!

އިންޑިޔާގެ ލަކްނޫގައި ދިރިއުޅޭ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ އަނަންޔާ އަކީ އާދައިގެ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާގެ އާއިލާ އިން ފެންނަނީ ތައުލީމީ ގޮތުން އަޖައިބު ވާވަރުގެ މަންޒަރުތަކެކެވެ....

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 2
"ފަސް އަހަރުތެރޭ ޓީޗަރުން ޑިގްރީއަށް ތަމްރީނުކުރެވޭނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 18
ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 ގައި ދިވެހި 40 ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިހާންގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެކި މާއްދާތަކުން ގަދަ 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 40 ދަރިވަރަކު ވަނީ ހިމެނި މީގެ ތެރެއިން އެކި މާއްދާތަކުން ދިވެހި ފަސް...

August 10, 2016
މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ އޯޕަން ޑޭ އެއް ބާއްވަނީ

ތިން ގައުމެއްގައި ހުރި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 7
ބުލީކުރުން: އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

ފުރާވަރަށް އެރުމާ އެކު މޫނަށާއި ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށި އެވެ. ސްކޫލަށް ދިއުމުން ކްލާސް ކުދިންނާއި މަގުމަތިން ދިމާވާ މީހުންގެ ފަރާތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކުރުން ދިމާވާން ފެށި އެވެ. އަމިއްލަ ނަފުސަށް ކުރަމުން އައި އިތުބާރު ގެއްލި މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނިކުންނަން ފަސްޖެހެން ފަށައިފި އެވެ. ސްކޫލުގައި ހިންގާ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 23
ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް ހިލޭ ތައުލީމްދޭ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ތައުލީމާއި ތަމުރީން ލިބޭ ގޮތަށް، ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 6
އެމްއެންޔޫން މެލޭޝިޔާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕީއެޗްޑީ އިތުރުކުރަނީ

މެލޭޝިޔާގެ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުމުގެ އެމްޔޫއެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ބޮޑުގޯހެއް

ސްކޫލުތަކުގެ އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ތިޔަ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ނުރައްކާ އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެ ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ. ބެލެނިވެރިންނަށް ފަސޭހައަކަށް ނަމަވެސް ތި ހެދޭ ބޮޑު ގޯހުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއަށް އެތައް ގޮތަކުން އަސަރުކޮށް ހޯދާ ނަތީޖާ ދަށްވާކަން ތަފާތު...