17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ޒުވާނުން މަދުވުމުން ޖަޕާނުގެ ފިހާރަތަކަށް ރޮބޮޓް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ތަރައްގީ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މަތިވެ، ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދަށްވުމެވެ. މިހާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޖަޕާނުގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކީ އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 1
އުމުރުން 90، އަދިވެސް ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުމުގައި

މިއީ ޖަޕާނަށް އުފަން މޯރީ ހަމާކޯ އެވެ. މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ގޭމާ ގްރޭންޑް މާ އެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން މިހާރު 90 އަހަރެވެ. އެ އުމުރުގެ އެހެން އަންހެނުންނާ ހިލާފަށް މޯރީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެގެންނެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ގޮތުގައި ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ލިބުނު ޖަޕާނު މީހެއް ކަމަށްވާ 112 އަހަރުގެ ޗިޓެޓްސޫ ވަޓަނަބޭ އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 4
ވަޓަނަބޭ އަށް 112 އަހަރު؛ ސިއްރަކީ ހިނިތުންވުން

މިއީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ޖަޕާނުގެ ނިގާޓާގެ ނާސިން ހޯމެއްގައި ދިރިއުޅުން އަންނަ ޗިޓެޓްސޫ ވަޓަނަބޭ އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 112 އަހަރެވެ. މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑް ވެސް ރަސްމީކޮށް އޭނާ އަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 2
އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 113 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 113 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީވާން ރޮބަޓް

ޖަޕާނުގައި، ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑުކަމުން އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހުންނެއް ނުލިބެ އެވެ. އެހެންވެ ޖަޕާނުގެ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރޮބަޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
ގުޅޭ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާތާ 37 އަހަރު

ސްޓައިލް ނުވަތަ ފެޝަނަކީ ހަމައެކަނި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް ހުށަހަޅާލެވޭނެ އެވެ. ޖަޕާނުގެ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މި ދެމަފިރިންނަކީ މިކަމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 1
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޖަޕާނުގައި ޖަލު ވެސް މާ ރަނގަޅު

ޖަޕާނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެއް ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު އާބާދީގައި މުސްކުޅިން ގިނަވުމަކީ އެ ގައުމަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ. ދުވަސްވީ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑީ ހަމަ އެކަނި ސަރުކާރަކަށް ނޫނެވެ. އެ މީހުންނަށް ވެސް ވަރަށް ހިތްދައްޗެވެ.