17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ޒުވާނުން މަދުވުމުން ޖަޕާނުގެ ފިހާރަތަކަށް ރޮބޮޓް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ތަރައްގީ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މަތިވެ، ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދަށްވުމެވެ. މިހާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޖަޕާނުގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކީ އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީވާން ރޮބަޓް

ޖަޕާނުގައި، ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑުކަމުން އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހުންނެއް ނުލިބެ އެވެ. އެހެންވެ ޖަޕާނުގެ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރޮބަޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.