10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
އުމުރުން 107، ބޯކޮށާތާ 96 އަހަރު

ތިމާ ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއްގައި ދެމިހުރުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަބަދު އެއް މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ފޫހި ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ މި މީހާއަކީ އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަ ލޯތްބެއް ޖެހިފައި ހުރި މީހެކެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ސަރުބީ ގިނަ ނަމަ އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހޭ

އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ސަރުބީ ގިނަ ނަމަ، އާދައިގެ ބަރުދަނެއްގައި ހުއްޓަސް، އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޑިކަލް ޖާނަލް "ޖާމާ އޮންކޮލޮޖީ"ގައި ޝާއިއުކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
މުސްކުޅިންނަށް އެހީވުމުގައި ޕެންޝަނުން ނަމޫނާ ދައްކަނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އަންނަނީ އަވަސް މިނެއްގައި އިތުރުވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، އުމުރުން...

November 28, 2018
މުއްސަނދިންނަށް ވުރެ ފަގީރުންގެ އުމުރު ކުރު: ދިރާސާ

އުފަންވާ އިރު، ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު ފަގީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ތަފާތުކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 30
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އޯގާތެރި ގެއެއް ބޭނުން

ގައިބާރު ދެރަވެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ދުވަހު އަޅާލުން ނުލިބޭ އެތައް ބަޔަކު މިރާއްޖޭގައި ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ. އަމިއްލައަށް ނޫޅެވޭ ހާލު އެއްބަޔަކު ގޭގޭގައި އެކަނިވެފަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ގެންދާނެ ބަޔަކު ނެތިގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގަ އެވެ. މަގުތަކުގައި ގިނަވެ ބައެއް ފަހަރު މަގުތަކާއި އެކި މައިޒާންތަކުގައި ނިދައިގެން އުޅޭ އެތައް ބަޔަކު ވެސް...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 1
އިސްރަށްވެހިންނަށް ސްޓާބަކްސް އިން ވަަޒީފާ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުން އުޅޭ ސްޓާބަކްސްގެ އައުޓްލެޓެއް މެކްސިކޯގައި ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 64
ރިޓަޔާކުރާ އުމުރު މަތިކުރުން އުފާވެރި ބަދަލަކަށް ވާނެ

ކިތަންމެ މޮޅު، އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރެއް، ނަރުހެއް ނުވަތަ ޓީޗަރަކަށް ވިއަސް އުމުރުން 65 އަހަރު ވެއްޖެ ނަމަ، ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި ގެއަށް ދާން މަޖުބޫރެވެ. އެ އުމުރުގައި ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނަން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ތަނެއް ނުދެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 59
"ރިޓަޔާކުރާ އުމުރު މަތިކުރުމުން އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ"

ވަޒީފާއަދާކުރާ ދިވެހިން ރިޓަޔާކުރާ އުމުރު، 65 އަހަރުން 74 ނުވަތަ 75 އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމުން އިތުރު އާމްދަނީ ލިބުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 40
ރިޓަޔަކުރާ އުމުރު މަތިކުރަންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މީހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެ، އުމުރު ދިގުވަމުން އަންނަ އިރު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން އަންނަނީ ވަޒީފާ އިން މުސްކުޅި ކުރާ އުމުރު މައްޗަށް ޖައްސަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުން ގެންނަން ބޭނުންވާ މި ބަދަލު ރާއްޖެ އަށް ވެސް ގެންނަވާނެކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ހަފްތާގައި ވަނީ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 23
ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެލަވަންސް ކުޑައެއް ނުކުރާނަން: އިބޫ

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ދެމުން އަންނަ އެލަވަންސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި ކުޑަ ނުކުރާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 66
65 އަހަރުން މަތީގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ ބާ؟

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް 2،000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް 2009ގައި ދޭން ފެށި އިރު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަޖުރިބާގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބޭނުމެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަސްފުޅުން ނަމަ، ގައުމީ ތަރައްގީގެ މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައި ދޮށީ...

11 ޖުލައި

July 11, 2018 18
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރާނަން:ރައީސް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ 5،000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މ. ކޮޅުފުށީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 2
ކުޑަ ކުއްޖަކު އެންމެންނަށް ނަމޫނާ ދައްކައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅާލައި، އެ މީހުންނަށް އެހީވާން ޖެހޭނެ ވާހަކަ އަބަދު ވެސް މައިންބަފައިން އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް ހަނދާންކޮށް ދެ އެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

10 މެއި

May 10, 2018 2
"ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އިސްރަށްވެހިން" ހަރަކާތް މާދަަމާ

އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުން ރަމަޟާން މަހު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް "ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އިސްރަށްވެހިން" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 6
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން އޭޑީކޭ އިން ގެތަކަށް

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް، ގޭގެއަށް ގޮސްގެން ފަރުވާދޭ ޚިދުމަތެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 3
ކުޑަކުޑަ އެހީތެރިކަމެއްގެ ބަދަލު ލިބުނީ ބޮޑުކޮށް

ކޮލެޖްގައި ކިޔަވަން ފައިސާ ރައްކާކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާން އަންހެނަކު އެހެން މީހަކަށް ފޯރުކޮށްދިން ކުޑަކުޑަ އެހީތެރިކަމެއްގެ ބަދަލު ހީނުކުރާ ގޮތަކަށް ލިބި ހުވަފެންތަކެއް ހަގީގަތަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީވާން ރޮބަޓް

ޖަޕާނުގައި، ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑުކަމުން އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހުންނެއް ނުލިބެ އެވެ. އެހެންވެ ޖަޕާނުގެ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރޮބަޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 43
ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކަނި، އަަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް!

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ވޯޑަކަށް ވަނުމާ އެކު ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ބަލިމީހުން އޮންނަ އެނދު ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަބަޑެއްގައި ބޯ އަޅާލައިގެން، ފުރަގަހަށް އޮތް ދުވަސްވީ ފިރިހެނެކެވެ. ބުރަކަށީގައި އަތް ޖައްސާލުމުން ބޯ ހިއްލާލައިފައި އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލައިލުމާ އެކު "ބޭބެ ވަރަށް ބަނޑުހައި" ކަމަށް ބުންޏެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 1
102 އަހަރުގެ މީހާ ބުނަނީ ސިއްރަކީ ޗޮކްލެޓް ކަމަށް

އެމެރިކާގެ އިންޑިއާނާގެ ބޫންވީލްގައި ދިރިއުޅޭ ޔޫނީސް މޯލްޑީން ވަނީ ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު 102 އަހަރު ވެފައިވާ މޯލްޑީންގެ ދިގު އުމުރުގެ ސިއްރަކީ ޗޮކްލެޓް ކެއުން ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ކުރެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
މަންމައަށް ފޮޓޯގްރާފަރެއްގެ ތަފާތު ހަދިޔާއެއް

އިޓަލީއަށް އުފަން ފޮޓޯގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ޓޯނީ ލޫސިއާނީގެ މަންމަ އީލިއާ އަށް ޑެމެންޝިއާ ނުވަތަ ހަނދާން ނެތޭ ބަލި ޖެހުން ވެގެން ދިޔައީ ދިރިއުޅުމާ މެދު އޭނާ ދެކެމުން އައި ގޮތް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ކަމަކަށެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 16
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ފަސްކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

October 07, 2017 29
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެ ކަނބަލުން މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.