15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017
ދުވަސްވީ މީހުން އަރާމުކޮށް ނިދުމަށް އެހީއެއް

އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން މެންދުރު ފަހު ކޮފީ ބޯ ނަމަ ރަނގަޅަށް ނުނިދުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ މި އުމުރުގެ މީހުން މެންދުރު ކެއުމުގެ ފަހުން ކޮފީ ބުއިން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "އޭޖް ޔޫކޭ" ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 3
ދަރިން ބެލުން މާމަ އާއި ކާފައާ ވެސް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

ދަރިންގެ ޒިންމާއާ ހެދި ނޭވާ ނުލެވިގެން އުޅޭއިރު ވެސް ބައެއް މީހުން ދަރިންގެ އެއްވެސް ކަމަކާ އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިން ނުބައްސަ އެވެ. ނަމަވެސް މާމަ އާއި ކާފަ އަކީ މުހިންމު ބައެކެވެ. ކާފަ/މާމަ ދަރިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެ މީހުންނަށް ދިނުމަކީ އެ މީހުންގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާކުރާ ކަމެކެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ އުމުރުން 117 އަހަރު

އެމާ މޮރާނޯ އަކީ 19 ވަނަ ގަރުނުގައި އުފަންވި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާ އެވެ. އޭނާ އުފަންވެފައި ވަނީ 1899ގެ ނޮވެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެމާ ވަނީ އޭނާގެ 117 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯޑް މިހާރު އޮތީ އެމާ އަށެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 4
ގެއްލުނު ލޯބި 65 އަހަރު ފަހުން ލިބި ކައިވެނިކޮށްފި

ހަގީގީ ލޯބިވާ މީހަކު މަތިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާނެ އެވެ. އަދި ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެ ލޯބި ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރާނެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 5
ވަރަށް އުމުރުދިގު މީހުން އުޅޭ ރަށެއް: ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

ސައިންސްވެރިންނަށް އިޓަލީގެ މި ކުޑަކުޑަ އަވަށަށް އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ދެވުމުގެ ސިއްރަކީ އެ އަވަށު މީހުންގެ އުމުރު ދިގު ވުމެވެ. އުމުރުން 100 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެ އަވަށުގައި އުޅެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
މަރަދޫ ބަނދަރުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫ އަވަށުގެ ބަނދަރު ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 3
މުސްކުޅި ދެމަފިރިއަކު ވަކިވާން ޖެހުމުގެ ހިތްދަތިކަމުގައި

ފުރާވަރުން ފެށިގެން އެކުގައި އުޅުނު ކެނެޑާގެ ދެމަފިރިއަކު، އުމުރުން ދުވަސްވެ ބަލި ހާލުގައި ޖެހުނު ދުވަހު، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ދެ ގެއެއްގައި ވަކިން އުޅެން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 1
މުސްކުޅިންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލަ އިންޑިއާގައި ބޮޑު

އިންޑިއާގެ ގެއެއްގައި 60 އަހަރުގެ މީހަކު 85 އަހަރުގެ މަންމައަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު މި ވީޑިއޯ ބަލައި އެއަށް ކޮމެންޓްކުރަން ފެށި...

June 17, 2016 2
އެކަނިވެރިކަން ފިލުވަން 68 އަހަރުގައި ސްކޫލަށް

ދުރްގާ ކަމީ ކުޑައިރު ބޭނުންވީ ޓީޗަރަކަށް ވާށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ކަމީ، 68، އަކީ ދަރިވަރެކެވެ. ހަ ދަރިންނާއި ކާފަދަރިން 8 ދަރިން ތިބި ކަމީ އަކީ ނޭޕާލްގެ އަމިއްލަ ސްކޫލެއްގެ ގްރޭޑް 10...

03 ޖޫން

June 03, 2016 4
އެންމެ މުސްކުޅި މީހާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޮނީ ބިހެއް

އެމާ މޮރާނޯ އަކީ ފަހަރުގައި ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މުސްކުޅި މީހާ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އަދި ތިން ގަރުނު ދުށް މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާއަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.