08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 5
ވަރަށް އުމުރުދިގު މީހުން އުޅޭ ރަށެއް: ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

ސައިންސްވެރިންނަށް އިޓަލީގެ މި ކުޑަކުޑަ އަވަށަށް އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ދެވުމުގެ ސިއްރަކީ އެ އަވަށު މީހުންގެ އުމުރު ދިގު ވުމެވެ. އުމުރުން 100 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެ އަވަށުގައި އުޅެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
މަރަދޫ ބަނދަރުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫ އަވަށުގެ ބަނދަރު ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 3
މުސްކުޅި ދެމަފިރިއަކު ވަކިވާން ޖެހުމުގެ ހިތްދަތިކަމުގައި

ފުރާވަރުން ފެށިގެން އެކުގައި އުޅުނު ކެނެޑާގެ ދެމަފިރިއަކު، އުމުރުން ދުވަސްވެ ބަލި ހާލުގައި ޖެހުނު ދުވަހު، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ދެ ގެއެއްގައި ވަކިން އުޅެން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 1
މުސްކުޅިންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލަ އިންޑިއާގައި ބޮޑު

އިންޑިއާގެ ގެއެއްގައި 60 އަހަރުގެ މީހަކު 85 އަހަރުގެ މަންމައަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު މި ވީޑިއޯ ބަލައި އެއަށް ކޮމެންޓްކުރަން ފެށި...

June 17, 2016 2
އެކަނިވެރިކަން ފިލުވަން 68 އަހަރުގައި ސްކޫލަށް

ދުރްގާ ކަމީ ކުޑައިރު ބޭނުންވީ ޓީޗަރަކަށް ވާށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ކަމީ، 68، އަކީ ދަރިވަރެކެވެ. ހަ ދަރިންނާއި ކާފަދަރިން 8 ދަރިން ތިބި ކަމީ އަކީ ނޭޕާލްގެ އަމިއްލަ ސްކޫލެއްގެ ގްރޭޑް 10...

03 ޖޫން

June 03, 2016 4
އެންމެ މުސްކުޅި މީހާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޮނީ ބިހެއް

އެމާ މޮރާނޯ އަކީ ފަހަރުގައި ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މުސްކުޅި މީހާ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އަދި ތިން ގަރުނު ދުށް މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާއަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.