18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 43
ވޯޓު އޮޅުވާލުމުގެ ކަމެއް ނުކުރާނަން: ޝަރީފް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 5
ފޯމުތައް މިއަދު ޕްރޮސެސްކޮށް ނިމޭނެ: އިލެކްޝަންސް

އަންނަ މަހު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ފޯމުތައް މިއަދު ޕްރޮސެސްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 32
ގާނޫނު ތަންދޭ ފުޅާމިނުގައި ކެމްޕެއިން ކުރާނަން: ޒަމީރު

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތައް ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޕީޕީއެމުން ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 7
ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރަން ޕޮލިހަށް

ރަށްވެހިފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 9
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގައިފި

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 30
ނުކުޅެދޭ މީހުން ވޯޓު ލާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ވޯޓުލުމުގައި އެހީތެރިވެދެވޭނީ ހަމައެކަނި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން ކަމަށް ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބަދަލުކޮށް، އެމީހަކު ބޭނުން މީހަކާ އެކުގައި އައިސް ވޯޓު ލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 6
އިދިކޮޅު ވެރިން ޝަކުވާތަކާ އެކު އީސީއަށް!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ރިސޯޓުތައް މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އޮފިޝަލުން ފާހަގަ ޖަހައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ޝަކުވާ ހުށައަޅުއްވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 33
ކުރިން ކެމްޕޭން ކުރިޔަސް މިހުރީ ގާނޫނީ އިމުގައި:ޝަރީފް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް ކުރިން ކެމްޕޭން ކުރެއްވިޔަސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމާ އެކު، އަމަލު ކުރައްވަނީ ގާނޫނުގައި އެ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 12, 2018 28
ރިޔާސީ ދައުރު ނިމޭނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި: އީސީ

ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުން، ރިއާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާ ރިޔާސީ ދައުރު ގުނަމުން އައި ނަމަވެސް، ރައީސް އަބްދުﷲ...

July 12, 2018 33
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން މިމަހު 23 ގައި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތާރީޚު މި މަހުގެ 23 އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 31
ގާނޫނީ އިމުން ބޭރު، ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާނަން: ނަވާޒް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް...

June 28, 2018 21
ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށް، ވޯޓު އޮފިޝަލަކަށް ނުވެވޭނެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ނެގުމުގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް މި ފަހަރު ފުރުސަތު ނުދޭން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

27 ޖޫން

June 27, 2018 17
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތާރީޚު ފަސްކުރަނީ!

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 15ގައި ހުޅުވައިލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތާރީޚަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 18
ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 32
"މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބު"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ދުނިޔެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް ވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް...

June 07, 2018 38
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު، ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 11
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަޅު އެޅުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް "ތަޅު އެޅުވުމުގެ" އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ޚިޔާލު...

April 12, 2018 26
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލު އެބައޮތް: ޝަރީފް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް މިވަގުތަށް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 20
އީސީގެ ނިޔަތް ގޯސްކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓް!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބައްދަލު ކުރަން އުޅެނީ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެ ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 13
އީސީގެ ފުރަތަމަ ކޮފީގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ޔަގީންކަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ކުރަނީ، ކުޑަ ތުހުމަތުތަކެއް ނޫނެވެ؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައި އޮތްއިރު، ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދި، އިތުބާރުގެ މައްސަލަ...

March 20, 2018 16
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރާނީ އީވޯޓިންއެއް ނޫން

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ-ވޯޓިން) ބޭނުންކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރަނީ ހުސް...

06 މާޗް

March 06, 2018 10
ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް، މިނިވަނެއް ނުވާނެ: އިދިކޮޅު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހަމަޖެއްސި އާ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުން މިނިވަންކަންމަތީ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 13
އީސީ އަށް ޝަރީފް އައްޔަންކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ...

March 05, 2018 8
ޝަރީފް އީސީއަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު...

04 މާޗް

March 04, 2018 64
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެނަކަ ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޭނާގެ ނަން ފޮނުއްވައިފި އެވެ.