23 މެއި

May 23, 2018 16
ނަޝީދަށް އީސީން ހުރަސްއަޅަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުރަސްއަޅަމުން ދަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި...

May 23, 2018 36
އެމްޑީޕީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހަސަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެ ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް...

20 މެއި

May 20, 2018 31
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޓުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 81
"ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުށްވެރިންނަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެ"

ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތައް ބާތިލްކުރާނެ ކަމަށް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 2
އެމްޑީޕީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 21
އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 24 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން...

April 23, 2018 17
އިތުބާރު އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް ބޭނުންވޭ:އިދިކޮޅު

މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރުހުމާއި އިތުބާރު އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
"ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއަށް އަތް ބޭނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން"

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އުޅެނީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަތް ބޭނުމަށް ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 11
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަޅު އެޅުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް "ތަޅު އެޅުވުމުގެ" އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ޚިޔާލު...

April 12, 2018 26
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލު އެބައޮތް: ޝަރީފް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް މިވަގުތަށް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 7
ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރަން އުޅޭ މަގުސަދު ސާފެއް ނޫން

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ ދައުވަތު ފޮނުވި ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހަގީގީ މަގުސަދު ސާފުނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 24
އިދިކޮޅުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް: ޕާޓީތައް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 17
އީސީން ޕާޓީތަކާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރަނީ

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެއްފަހަރާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ވަކިވަކިން ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 6
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު އަންނަ މަހު އިއުލާންކުރަނީ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އަންނަ މަހު އިއުލާން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

April 04, 2018 16
އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ޕާޓީތަކަށް ދެނީ

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ޕާޓީތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިޔާސީ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 11
މުހައްމާ އާއި ޝަހުދީގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: އިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހުދީ ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިޔަސް އެ ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 12
ފައިސާ ނުދީގެން ފިނޭންސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 13
ކޮންގްރެސް ބާއްވަން އެމްޑީޕީން ފައިސާ ހޯދަން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޕާޓީން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 3
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލާގައި ޖަވާބެއް ނުދިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވާ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 20
އީސީން ފައިސާ ނުދޭތީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދައުލަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ، އެމްޑީޕީ އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނުދޭތީ، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަން ގައުމީ މަޖިލީހުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 15
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެމްޑީޕީން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާ

ޓްވިޓަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އެމްޑީޕީ ކުރި ޖޫރިމަނާ، މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ނުދައްކާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 35
އެމްޑީޕީ 60،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ފުލުސް އޮފީހަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރާތީ "ފުލުސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި" އެމްޑީޕީން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމްޑީޕީ 60،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 9
ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުށަހެޅި އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.