23 މެއި

May 23, 2018 36
ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވެއްޖެ: ސްވަޔާ

ރާއްޖޭގައި އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް ކަމަށާއި އެތަނުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އޮފީހުގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހޫގޯ ސްވަޔާ މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

May 23, 2018 16
ނަޝީދަށް އީސީން ހުރަސްއަޅަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުރަސްއަޅަމުން ދަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި...

May 23, 2018 36
އެމްޑީޕީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހަސަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެ ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް...

22 މެއި

May 22, 2018 27
ކެމްޕޭން ކުރޭ، އީސީ ފަހަތަށް ޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި އީސީން އަދި...

May 22, 2018 138
ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ޕާޓީ އުވާލަން ހުށަހަޅާނަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، އެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކޮށް، ޕާޓީ އުވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން...

20 މެއި

May 20, 2018 31
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޓުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 81
"ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުށްވެރިންނަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެ"

ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތައް ބާތިލްކުރާނެ ކަމަށް...

17 މެއި

May 17, 2018 5
އެއްބާރުލުންދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޕާޓީތަކުން ދިން:އީސީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 9
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ލަފާދޭ ގައުމީ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ލަފާދޭނެ ގައުމީ ކޮމެޓީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
އިންތިޚާބަށް އީސީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 51
މި ހާލަތުގައި މިނިވަން އިންތިހާބެއް ބާއްވާނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތުން، މިނިވަން އިންސާފުވެރި ރިއާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާ މެދު އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 14
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ލަފާދޭނެ ގައުމީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދައުވަތު ފޮނުވައިިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 17
އިތުބާރު އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް ބޭނުންވޭ:އިދިކޮޅު

މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރުހުމާއި އިތުބާރު އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު އެކުލަވައިލަނީ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓާސް ލިސްޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 11
ދީނާ ޚިލާފު ހުށަހެޅުންތައް ބަލައެއް ނުގަންނަން: ރާއްޖެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެ އަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެކަންކަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 7
މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް އީޔޫ އިން ހުށަހެޅުންތަކެއް

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މި އަަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފުލުހުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 8
މިފަހަރު ބެންގަލޫރުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެ

އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ތަންތަނުގެ އިތުރުން މިފަހަރު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ވެސް ވޯޓްފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން...

April 16, 2018 40
މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް:އީސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ހިންގަމުން އަންނަނީ މިނިވަންކޮށް ކަމަށާއި މަސައްކަތާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 60
ޔާމީން ވަކިކުރުމަށް ފަހު ނޫނީ އިންތިހާބަކަށް ނުދެވޭނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ނޭދޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 26
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލު އެބައޮތް: ޝަރީފް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް މިވަގުތަށް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 7
ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރަން އުޅޭ މަގުސަދު ސާފެއް ނޫން

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ ދައުވަތު ފޮނުވި ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހަގީގީ މަގުސަދު ސާފުނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު...

April 10, 2018 20
އީސީގެ ނިޔަތް ގޯސްކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓް!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބައްދަލު ކުރަން އުޅެނީ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެ ބައްދަލުވުން...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 24
އިދިކޮޅުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް: ޕާޓީތައް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 17
އީސީން ޕާޓީތަކާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރަނީ

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެއްފަހަރާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ވަކިވަކިން ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 6
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު އަންނަ މަހު އިއުލާންކުރަނީ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އަންނަ މަހު އިއުލާން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

April 04, 2018 16
އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ޕާޓީތަކަށް ދެނީ

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ޕާޓީތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިޔާސީ...