05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 4
އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލްގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 6
އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކާ ނިމުމުން

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައި، އިންތިޚާބަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް...

April 03, 2020 9
ބިލް އޮތީ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވޭ ގޮތަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ކެންޑިޑެސީ ކަށަވަރުވެފައިވާ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް، އަންނަ ޖެނުއަރީ 6 ގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން ބާތިލްކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ފަސްކުރަން ޖެހުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 32
ޖެނުއަރީ 6ގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ގާނޫނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ފަސްކުރަން ޖެހުނު ލޯކަލް ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ ޖެނުއަރީ 6 ގެ ކުރިން ބާއްވަން ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 20
ވާދަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން، އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީ އެކަން އުވާލުމަށް ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 37
އީސީ ސިޔާސީ ވެފައިވާ ވަރުން އަންތަރީސް ވެއްޖެ: ޝުޖާއު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުން ސިޔާސީ ވެފައިވާ ވަރު ފެނި އަންތަރީސް ވެއްޖެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 4
އީސީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އަނެއްކާ ވެސް އަކްރަމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް މިއަދު އެ ކޮމިޝަނަށް އަލުން އައްޔަންކުރި އަހުމަދު އަކްރަމް އަނެއްކާވެސް ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

March 23, 2020 14
އީސީ އަށް އަކްރަމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ މިހާރު ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 2
އީސީއަށް އަކްރަމް އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް މިހާރު ވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަކްރަމް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 4
އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ ވެސް ހުށަހެޅޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 17, 2020 53
އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ނިންމައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 33 މިލިއަން ރުފިޔާ، ގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ލިބޭ ފައިސާ އެ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް...

March 17, 2020 15
އިންތިޚާބު ފަސް،ކުރާ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނެގުމަށް...

16 މާޗް

March 16, 2020 12
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަކަށް އީސީގެ އަމްޖަދު

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

March 16, 2020 2
އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ސީއެސްސީން ވަންނަނީ

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުު ފަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ...

15 މާޗް

March 15, 2020 4
އީސީގެ 55 އަހަރުވީ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީއެއް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ 55 އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައެއް ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 30 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް އެ...

March 15, 2020 9
އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިފައިވާތީ، ހާލަތު ރަނގަޅު ވަންދެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި...

14 މާޗް

March 14, 2020 11
އިންތިޚާބާ މެދު އީސީން މާދަމާ ގޮތް ނިންމަނީ

އަންނަ ލޯކަލް ކަައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން މާދަމާ އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 22
އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނުދައްކާ!

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ލަފާދޭ ގައުމީ ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބޭއްވި ނަމަވެސް އެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ...

March 11, 2020 17
އަމިއްލަގޮތުން ނިކުތް 38 މީހަކު އެމްޑީޕީން ވަކިކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާ ދާއިރާތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ އެ ޕާޓީގެ 38 މީހަކު ޕާޓިން ވަކިކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް...

10 މާޗް

March 10, 2020 14
"އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި މަޝްވަރާނުކުރާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 10, 2020 33
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

March 10, 2020 41
ވައިރަސްގެ ބިރާއި މާލީ ދަތި:އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭ

ރާއްޖެއިން ފެންނަމުން ދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރި މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް އަރާއިރު މުޅި ގައުމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވާން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން...

09 މާޗް

March 09, 2020 26
އިންތިޚާބު ފަސްކުރަންޖެހޭ: އަލްހާން

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން، މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން ފަހުމީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 14
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީ އަށް 13 ގޮނޑި ކަށަވަރު

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 15 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭގެތެރެއިން 13 ގޮނޑި ލިބިފައިވަނީ އެމްޑީޕީއަށެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 4
އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން އެދިފައެއް ނެތް: އީސީ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން މުއައްސަސާއަކުން އަދި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވެސް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 11
ރައީސް އިސްކަންދެއްވި ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އަކްރަމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިސްކަން ދެއްވި ލިސްޓުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބަކަށް މިހާރު ވެސް ހުންނެވި އަކްރަމްގެ ނަން ހިމަނުއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 8
ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް 2،400 މީހުން ކުރިމަތިލައިފި

މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް 2،400 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.