07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 2
އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރަން މިރޭ ފަށަނީ

އިއްޔެ ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރަން މިރޭ ފަށާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 42
ކުރީގެ ރައީސަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަޖިލީހަށް

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ހޮވިވަޑައިގަތް ބޭފުޅަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެވަޑައިގެން، ތާރީޚުން ޖާގަ...

April 06, 2019 52
ހުރިހާ ސިޓީތަކުން ވެސް ބުނީ އެމްޑީޕީއޭ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ސިޓީގެ 25 ގޮނޑީގެ ތެރެއިިން އެންމެ ގޮނޑިއެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 5
ވޯޓުލާން ފަސޭހަވާނެ ގިނަ ބަދަލުތައް ގެންނާނަން: ޝަރީފް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަން ވާއިރަށް، ވޯޓުލާން ފަސޭހަވާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 9
މެމްބަރުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ޕާޓީތަކަށް ޕެޓިޝަނެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު، އެ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެގޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ސޮޔާ އެކު...

April 04, 2019 1
ހަތް މީހެއްގެ ނަން ލިސްޓުގައި ހިމަނަން އަމުރެއް ނުކުރި

ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ނަން ހިމަނައިދިނުމަށް އެދި ހަތް މީހަކު ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އެފަދަ...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019
އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތަކުގެ ހުކުމް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ ހަތް މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 8
އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް އެދުވަހު ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

April 02, 2019 9
މިފަހަރު ބާތިލް ވޯޓް ގިނަވެދާނެ: އީސީ

ވޯޓު ލާއިރު ކަރުދާހުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ނޫން އިތުރު ފާހަގައެއް ޖަހައިފި ނަމަ ވޯޓު ބާތިލްވާ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް ސަމާލުކަން ނުދީފި ނަމަ ބާތިލް ވޯޓް ގިނަ ވުމުގެ ބިރު އެބަ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 3
ވޯޓަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި ގޮތް "މިހާރު" މަޖިލިސް ސައިޓުން

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް "މިހާރު" ން ހާއްސަކުރި ވެބްސައިޓުގައި، ވޯޓުލާ މީހުންގެ އަދަދާ ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިމަނައި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 11
އިންތިހާބު ލަސްކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: އީސީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ލަސްކުރަން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ހަބަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިންތިހާބު ލަސްކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 31, 2019 2
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރީ ނޮވެލްޓީން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗާޕްކުރީ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާސް އަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 31, 2019 7
ކޯޓުގައި އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ ހަތް މައްސަލައެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ހަތް މައްސަލައެއް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 5
ކެމްޕެއިންގައި ގެއްލުންދޭނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަމީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަތަކަށާއި ބެނާ ފަދަ އެއްޗިއްސަށް ގެއްލުންދީގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި...

March 28, 2019 3
މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކުރުމަށް މަޖިލީހަށް 5 ބިލެއް

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ނުފޫޒުން ދުރުކުރުމަށް ފަސް ބިލެއް އެކުލަވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 5
މި އިންތިޚާބުގައި ސަލާމަތީކަންކަން ވަރުގަދަވާނެ: ޕޮލިސް

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވުރެ، އަންނަ މަހު ހައެއްގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 27, 2019
އީޔޫ އާއި ކޮމަންވެލްތުން އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރާނެ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބު ކޮމަންވެލްތާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ހިމެނޭ ގޮތަށް 36 ފަރާތަކުން އޮބްޒާވް ކުރާނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 6
ބާކީ 1 ދުވަސް، 266 ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއެއް ނުކުރޭ!

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާއިރު މިހާތަނަށް އެ ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރީ 120 ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 2
ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރަން މާދަމާ ފަށަނީ

އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރުން މާދަމާ ފަށަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

އިންތިހާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވައިދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 1
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޕީޕީއެމް/އެމްޓީޑީ ބައިވެރިއެއް ނުވޭ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ގާނޫނޫގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދާފައިވާ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޕީޕީއެމް އަދި އެމްޓީޑީން ބައިވެރިނުވާތީ އަލުން...

March 20, 2019 39
އަނދުން ހުސެއިނާ އޭސީސީން ސުވާލުކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ހުސެއިން ޝަމީމް (އަނދުން ހުސެއިން) މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

19 މާޗް

March 19, 2019 3
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ދެން ނުނެގޭނެ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން ދެން ނުދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

March 19, 2019
އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް ނެރެފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ރޭ ނެރެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 24
ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ވިއްކާ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ

އާންމުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭ އެޕެއް ބަޔަކު ވިއްކާ މައްސަލަ އަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ބުނެފި އެވެ.

March 17, 2019 13
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ނަގައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު އަލީ އަހުމަދުގެ ނަން އޭނާ ނަގައިފި އެވެ.

March 17, 2019 30
އާންމު އިންތިހާބު: ވޯޓު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއެއް؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް 20 ދުވަހަށް ވީއިރު، ބައެއް މީހުން ޖެހިލުމެއް ނެތި ފައިސާގެ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ދިނުމަށް އެދި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކުރަނީ އާދޭހެވެ. ފައިސާ ނުދީފި ނަމަ،...

15 މާޗް

March 15, 2019
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ބަހައްޓާނީ 501 ވޯޓު ފޮށި

އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި 501 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 2
އިންތިޚާބަށް އޮފިޝަލުން ހަމަވެއްޖެ: އީސީ

އަންނަމަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ އޮފިޝަލުން މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 14, 2019 4
ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕްކުރަން ބިޑް ހުށަހެޅީ އެމް7، ނޮވެލްޓީ

އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކޮށްދިނުމަށް އެމް7 އާއި ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާސް އިން ބީލަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 3
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަބީބް އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް މިހާރު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިސްމާއިލް ހަބީބް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަލުން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.