24 މެއި

May 24, 2017 10
ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފިނޭންސަށް ފޮނުވަނީ

ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 14
މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑި ވެސް ޕީޕީއެމަށް

ނިމިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދިޔަ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑި ވެސް ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

May 20, 2017 1
މަޑިފުށި، ކޮމަންޑޫގެ ދެވަނަ ބުރު ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ނިމި ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާން ޖެހުނު ތ. މަޑިފުށްޓާއި ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 16
އިންތިހާބުގައި 66 ޕަސެންޓު މީހުން ވޯޓުލި: އިލެކްޝަން

މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މުޅި ރާއްޖޭން 66 ޕަސެންޓް މީހުން ވޯޓު ލާން ނުކުތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 16, 2017 20
ނުބައި ވޯޓަކާ ހެދި މަޑިފުށީ އިންތިހާބު ދެވަނަ ބުރަކަށް

ތ. މަޑިފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް މީހަކަށް ނުބައި ކަރުދާހެއް ދިން ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުން އެކަން ބެލުމަށް ފަހު އެރަށު ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން...

15 މެއި

May 15, 2017 7
އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މިއަދު އިއުލާން ކުރަނީ

މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މިއަދު އިއުލާން ކުރާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

May 15, 2017 3
އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން ޖޫން ތިނެއްގައި

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރި ކެންޑިޑޭޓުން އަންނަ މަހު 3ގައި ހުވާ ކުރާނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 12
ކުރިނބީ ވޯޓުފޮށި އަލުން ގުނުމުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީ

މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެއްވި ތިން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ވޯޓު އެއްވަރުވެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން، އެ މަގާމަށް...

May 14, 2017 9
ވަގުތީ ނަތީޖާ މިއަދު އިއުލާންކޮށް ނިންމާލަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިއަދު އިއުލާންކޮށް ނިންމާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 20
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ހޯދަން ޖެހެނީ ގަދަބާރުން: ނިޔާޒު

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރުދުވަހު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި އަދި ނަތީޖާ ހޯދަން ޖެހުނީ ވެސް ގަދަ ބާރުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 13, 2017 31
އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުވި ކެންޑިޑޭޓެއް އެމްޑީޕީއަށް

އަމިއްލަ ގޮތުން ގދ. ވާދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވައި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓަކު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 13, 2017 5
ދެ ކައުންސިލެއްގައި ވޯޓު އެއްވަރުވެ ދެ ވަނަ ބުރަކަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް ސާފުކުރި ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ދެ ކައުންސިލެއްގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވޯޓު އެއްވަރުވެ ދެ ވަނަ ބުރަކަށް ދާން...

12 މެއި

May 12, 2017 24
އަލުން ޗެކް ކުރިޔަސް ނަތީޖާ ބަދަލުވާ ފަދަ ކަމެއް ނެތް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ 24 ފޮށްޓެއްގެ ނަތީޖާގައި އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރަން އެ ފޮށިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި، ވޯޓު އަލުން ގުނަން ފެށިޔަސް ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ ކަމެއް މިހާތަނަށް ފާހަގަނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 35
26 ފޮއްޓެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި އަލުން ބަލަނީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން 26 ފޮއްޓެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު...

May 11, 2017 22
24 ނަތީޖާ ޝީޓެއް ކަށަވަރު ކުރަން ވޯޓު ގުނަނީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 24 ނަތީޖާ ޝީޓެއް ކަށަވަރު ކުރަން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 9
ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން ލަސްވާތީ އެމްޑީޕީން ފާޑު ކިޔައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން ލަސްވާ މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 173
އިންތިހާބުން ބަލިވިކަން ނިހާން ގަބޫލު ކުރައްވައިފި

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ޕީޕީއެމަށް ގެއްލި، އެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބުވިކަން، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ގަބޫލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 25
ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި

ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިއަދު އިއުލާންކުރަން ނިންމުމަށް ފަހު، މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

May 08, 2017 17
ވަގުތީ ނަތީޖާ މިއަދު އިއުލާންކުރަން ފަށާނެ: އީސީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިއަދު މެންދުރު ފަހު އިއުލާންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 15
އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅު: އޮބްޒާވަރުން

އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރަން ހަރަކާތްތެރިވި ބޭރުގެ ބައެއް އޮބްޒާވަރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 07, 2017 199
މިއީ ބޮޑު ބައްޔެއް، ސަރުކާރަށް ބޮޑު ލަދެއް!

ވޯޓުލުން ފެށުމާ ހަމައަށް، ހުރިހާ ބާރަކާއި ނުފޫޒެއް ސަރުކާރު ފަޅީގަ އެވެ؛ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކޮންޓްރޯލްކުރި އެވެ. އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭން ކުރުން އޮތީ ހަނިކޮށްފަ އެވެ....

06 މެއި

May 06, 2017 3
"ވޯޓުލުން ދިޔައީ އޮމާންކޮށް، މާބޮޑު ޝަކުވާއެއް ނެތް"

މުޅި ރާއްޖޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ލާމަރުކަޒީ އިންތިހާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޖުމްލަކޮށް ދިޔައީ ވަރަށް އޮމާންކޮށް ކަމަށާއި އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަން ބޮޑުވާ ވަރުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017
އިސް ބޭފުޅުން ފުލުހަށް ގެންދިއުމަކީ ހުރަހެއް: ޖޭޕީ

މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ޕާޓީގެ ލީީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށް އަދި ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންދިއުމަކީ، އިންތިހާބުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރަން އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 16
އިންތިހާބު ކަވަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ނެތް!

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ކަވަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ނުދިން ކަމަށް އެ ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 1
ރަށްރަށަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮނުވައި މިއަދު ނިމޭނެ: އީސީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ބޭނުންވާ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވައި މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 13
"އިންތިހާބަށް ފުލުހުން ވަނީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފަ"

އަންނަ މަހު ހައެއްގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަށްރަށަށް ދާ ފުލުހުން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފުރާނެ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 18
އީސީ އަށް ގެންދިޔައީ ފުރައްސާރަ ކުރަން: ޖޭޕީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ އިސްވެރިން ގމިއަދު ހާޒިރުކުރީ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި...

April 20, 2017 6
ވޯޓުލާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލިސްޓް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 38
ސޮއި ނުކުރިޔަސް އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ: އިލެކްޝަންސް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ސޮއި ނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ އިންތިޚާބު...

April 19, 2017 29
ވޯޓާސް ލިސްޓާ ހެދި އިންތިޚާބު ފަސްވުމުގެ ބިރު

މި އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މިދަނީ އަބަދު ފަސްވަމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ފަސްކުރީ، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާ ހެދި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 35
ވޯޓާސް ލިސްޓު އޮތީ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް: އީސީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިސްޓެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

April 18, 2017 29
ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރަން ޖޭޕީން ދެކޮޅު ހަދައިފި

އަންނަ މަހު 6 ގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް މިއަދު ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.