27 މެއި

May 27, 2018 4
ގާނޫނާ ޚިލާފު ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

May 27, 2018 28
ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދިނީ ރަނގަޅަށްތޯ އީސީން ބަލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭން ނިންމީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 11
ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަން ބެލުމަކީ އީސީގެ ޒިންމާއެއް ނޫން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީތައް ބާއްވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާއި ޕާޓީގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 27
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ބިރުދައްކާތީ ސަފީރު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އުވާލާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑައުރިސް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން ޔޫކޭ މޯލްޑިވްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 51
ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވެއްޖެ: ސްވަޔާ

ރާއްޖޭގައި އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް ކަމަށާއި އެތަނުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އޮފީހުގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހޫގޯ ސްވަޔާ މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

May 23, 2018 17
ނަޝީދަށް އީސީން ހުރަސްއަޅަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުރަސްއަޅަމުން ދަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި...

May 23, 2018 36
އެމްޑީޕީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހަސަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެ ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް...

22 މެއި

May 22, 2018 27
ކެމްޕޭން ކުރޭ، އީސީ ފަހަތަށް ޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި އީސީން އަދި...

May 22, 2018 139
ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ޕާޓީ އުވާލަން ހުށަހަޅާނަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، އެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކޮށް، ޕާޓީ އުވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން...

21 މެއި

May 21, 2018 21
ޕާޓީތަކުގެ ހިންގުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮތް ނުކިޔޭނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުންތަކަށް ގޮތް ނިންމައި ޕާޓީތައް ހިންގުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ބާރެއް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 31
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޓުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 81
"ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުށްވެރިންނަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެ"

ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތައް ބާތިލްކުރާނެ ކަމަށް...

17 މެއި

May 17, 2018 5
އެއްބާރުލުންދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޕާޓީތަކުން ދިން:އީސީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 9
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ލަފާދޭ ގައުމީ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ލަފާދޭނެ ގައުމީ ކޮމެޓީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
އިންތިޚާބަށް އީސީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 20
އީސީން އިސްތިއުފާ ދީ، ޝަކީލް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝަކީލް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

May 09, 2018 51
މި ހާލަތުގައި މިނިވަން އިންތިހާބެއް ބާއްވާނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތުން، މިނިވަން އިންސާފުވެރި ރިއާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާ މެދު އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 34
ގާނޫނު ސައްހަވުމުން މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ:އީސީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މަޖިލީހުން ވަކިވާ ގޮތަށް ހެދި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ސައްހަ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަނޑައެޅުމުން، މިހާރު ވެސް ސުވާލު އުފެދިފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 40
12 ދާއިރާގެ އިންތިޚާބަށް ފައިސާ ހޯދަން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 12 ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފިނޭންސް...

April 29, 2018 2
އެމްޑީޕީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 14
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ލަފާދޭނެ ގައުމީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދައުވަތު ފޮނުވައިިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 21
އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 24 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން...

April 23, 2018 17
އިތުބާރު އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް ބޭނުންވޭ:އިދިކޮޅު

މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރުހުމާއި އިތުބާރު އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު އެކުލަވައިލަނީ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓާސް ލިސްޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 11
ދީނާ ޚިލާފު ހުށަހެޅުންތައް ބަލައެއް ނުގަންނަން: ރާއްޖެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެ އަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެކަންކަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 7
މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް އީޔޫ އިން ހުށަހެޅުންތަކެއް

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މި އަަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފުލުހުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 8
މިފަހަރު ބެންގަލޫރުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެ

އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ތަންތަނުގެ އިތުރުން މިފަހަރު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ވެސް ވޯޓްފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން...

April 16, 2018 40
މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް:އީސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ހިންގަމުން އަންނަނީ މިނިވަންކޮށް ކަމަށާއި މަސައްކަތާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.