13 މާޗް

March 13, 2018 107
ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު، މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 98
12 މެމްބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް ބިލް އިސްލާހުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 71
މުޅި ނިޒާމް ބޮއްސުންލާފައި، ރަނގަޅުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ސަރުކާރުން ބޭނުންގޮތަކަށް ބޭނުން ކަމެއް، ބޭނުން ކޮންމެ އިރެއްގައި ވެސް ކުރަނީ އެވެ. އެއީ ގާނޫނެއް ބަދަލުކުރަން ވިޔަސް، ހުކުމެއް ނެރެން ވިޔަސް އަދި ހައްގުތަކެއް ހިފަހައްޓަން ވިޔަސްމެ އެވެ. އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެވޭނެ ހަމަ އެއްގޮތެއް ވެސް ނެތީ އެވެ. ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ކޮންމެ ގޮތެއް...

06 މާޗް

March 06, 2018 10
ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް، މިނިވަނެއް ނުވާނެ: އިދިކޮޅު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހަމަޖެއްސި އާ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުން މިނިވަންކަންމަތީ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 13
އީސީ އަށް ޝަރީފް އައްޔަންކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ...

March 05, 2018 8
ޝަރީފް އީސީއަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު...

04 މާޗް

March 04, 2018 64
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެނަކަ ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޭނާގެ ނަން ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 10
އެންއައިސީ އަށް ސުލައިމާން އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދީފި

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާން އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 14
ސުލައިމާނަށް ކޮމިޓީން ދިނީ އެންމެ 75 މާކްސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާން، ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން...

February 27, 2018 14
ކޯޓުން ބަހުސްކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް، މައްސަލަ ސާފު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަހުސްކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ދިގުދަންމަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 37
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ސުލައިމާން ކުރިމަތިލައްވައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާން އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 7
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 5
މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ނެގުމަށް ގޮވާލައިފި

މި މަހުގެ 1ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ބައި ބާތިލްކުރުމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް އެ...

February 22, 2018 14
ރިޔާސީ އިންތިހާބު މިނިވަން، އިންސާފުވެރިވާނެ: އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އދ، އީޔޫ އިން މަޝްވަރާކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އދ. އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ވަފުދުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާ...

February 20, 2018 68
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސެޕްޓެމްބަރު ކުރީކޮޅު ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު، އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 17
12 މެމްބަރުންނަށް ވެސް ޖަލްސާ އަށް ދައުވަތު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް ވެސް، މާދަމާ ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އަށް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
12 މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އިއާދަކޮށްދޭން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ މެމްބަރުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 7
އޮޅުންބޮޅުން: ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ؟

ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކަށް ރަސްކަލަކު ހުންނަވާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ރަސްގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި އޮންނަ ބާރުތައް ކަނޑައެޅިފައި އޮވެ އެވެ. ތަފާތު ގައުމުތަކުގައި ތަފާތު ކޮށެވެ. މި ޒަމާނުގައި ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ރަސްގެފާނަކީ ރަމްޒީ ގޮތުން ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 11
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަލާމާތެއް ނެތް!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަރުގަދަ ހުކުމް ނެރުނުތާ މިހާރު 17 ގަޑިއިރު ވީ އެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ތަންފީޒު ކުރަން އައި އަމުރު އަދި އޮތީ އޮތްތާނގަ އެވެ. އެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަލާމާތެއް އެ މުއައްސަސާތަކަކުން ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރާނަމެކޭ ވެސް، އެ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 31
ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 14
އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލެއިމާން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި...

January 31, 2018 88
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ސުލައިމާން މިއަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 6
ހޯމައިގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ޖަލްސާތައް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާއިރު، މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބި، އޭގެ ކުރިން އެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 9
ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު އުންމީދު ކަނޑައެއް ނުލަން: ޝާހު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު އުންމީދު ކަނޑާނުލައްވާ ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންނަށް އިތުބާރު ކުރައްވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އަލީ ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.