04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 11
"އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން"

ބައެއް ކޯޓުތަކުގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ދަށުން، މިދިޔަ އަހަރު އެކުލަވައިލި އުސޫލެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 4
ހައި ކޯޓު އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރާ ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ހައި ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 10
ބުރުގާ އެޅިއަސް ވަޒީފާއިން ކަނޑާނުލެވޭނެ: ސްވިސް ކޯޓު

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސްވިޒަލެންޑުގެ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުސްލިމް އަންހެނަކު ބުރުގާ އެޅުން އުޒުރަކަށް ދައްކާ އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.