27 މާޗް

March 27, 2018 26
ބަދަލު ހޯދަން ހުށަހަޅާނަން: އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފުން

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނީ ކުއްލި ހައިރާން ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ލޭބާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް، އޭގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުޅަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 17
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ނުވާން އެދެފި

އެއާޕޯޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް އެ ކޮމާންޑުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 47
ޅަދަރިމައިންގެ ޝަކުވާ: 60 ދުވަހަކުން ނުފުދޭ

މާބަނޑުވީމާ އާމިނަތު ޝިޔާމް އޮފީހަށް ދިޔުން ހުއްޓާލީ އެވެ. އޮފީހުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހުރީ، ޅަދަރިމައެއްގެ ދައުރާއި ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް އެކުއެކީގައި އަދާކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ފަހަރުގައި އާމިނަތަކީ އެހެން ބައެއް އަންހެނުންނަށް ވުރެ އެއްގޮތަކުން ނަސީބު ރަނގަޅު މައެކެވެ. ކޮންމެ ހާލެއްގައި...

08 މާޗް

March 08, 2018 18
އަންހެނުންނަށް ވެސް ފަހި އެމްއެމްއޭ: މިސާލެއް

އައިޓީ، ސެކިއުރިޓީ އަދި މެއިންޓެނެންސް ވަޒީފާއެއް ވިޔަސް، ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ފުރުސަތު އޮތްކަން އެ ތަނުގެ އިއުލާނުތަކުގައި ލިޔެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވެ އެވެ. އަންހެން މުވައްޒަފަކު ޖެހިލުންވެ، ފަސް ޖެހުނަސް ހިތްވަރުދީ، ކުރިއަށް ދާން އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ. ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަކީ، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް، ހަ މަސް...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 66
މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ނުދިނުން، އާންމު ކަމެއް

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އޮންނަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރާށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ހައްގުތަކާއި ޒިންމާތައް ބަޔާންކޮށް، އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަމަލު ކުރަން އެ ގާނޫނު ބާރު އަޅަ އެވެ. އެ ގާނޫނުން އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 6
އޭޖެންސީތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީތަކުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފްވާ އޭޖެންސީތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން އިތުރު ހަ މަހަށް އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 19
މުސާރަ ޖަމާ ނުކުރާ ނަމަ ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފެށުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 11
ނައުޝާދަށް ވަޒީފާދޭން 45 ދުވަސް ދައުލަތަށް ދީފި

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސާޖަންޓް މޭޖަ ނައުޝާދު އަލީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް 45 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ސިވިލް ކޯޓުން ދައުލަތަށް ދީފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 2
ކޮންރެޑުން ވަކިކުރި މީހުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ

ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓުން 2011 ގައި ވަކިކުރި 22 މުވައްޒަފަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގި އެންގުމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް އިއްޔެ ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 5
ހުސްވާ މަގާމުތަކަށް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ބޭނުމެއް ނުވޭ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުސްވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 8
ފުލްމޫންގައި މުޒާހަރާކުރި 3 މީހުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓްގައި ކުރި މުޒާހަރާތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓްގެ ވަޒީފާ އިން ތިން މީހަކު ވަކި ކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 28
ސޯޝަލް ވޯކަރުންގެ އުޖޫރައެއް ނެތް ބޮޑު ޒިންމާ

އެއީ އިހުމާލާއި އަނިޔާ އިން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ބެލެނިވެރިންނެވެ. ޖިންސީ ޝިކާރަވެރިންގެ ވަކިތަކުން އެ ކުދިން މިންޖުކޮށްދޭ ހިމާޔަތްތެރިންނެވެ. ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މަދަދުވެރިންނެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޚިދުމަތްތެރިންނެވެ. އެކަމަކު، މުޖުތަމައުގައި ތިބި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 5
ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ވަޒީފާދޭން އަންގައިފި

ޓީވީއެމުން ވަކިކުރި ނޫސްވެރިޔާ ނަސްރުﷲ އަބްދުލްހާދީ އަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގި އެންގުމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 6
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް އަހުމަދު އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 8
މުސާރަ ހޯދަން ޖޯން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފާޓް އޭނާ އަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 61
ބަންގާޅު މީހުންގެ މެޑިކަލް ދެން ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެ

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް ގެންނަ މަސައްކަތު މީހުން، ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު މެޑިކަލް ހަދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 1
އާދައިގެ ވަޒީފާތަކަށް ރީތި މީހުން ނެގުން މަދު

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ރީތި މީހުންނަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށް އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އޭގެ އަނެއްކޮޅެވެ. މި ހޯދުމުގައި ބުނަނީ ދަށް މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާއަކަށް ރީތި މީހަކު ކުރިމަތި ލައިފި ނަމަ އެ މީހަކަށް އެ ވަޒީފާއެއް ނުލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 13
އިހްތިޖާޖް ކޮށްގެން ވަކި ކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިިއްޖެ

އިހްތިޖާޖް ކުރި މައްސަލާގައި ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަސް މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

October 26, 2017 6
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މެޓާނިޓީ އާ ޕޮލިސީއެއް ނެރެފި

މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނާއި ޅަދަރި މައިންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފަދަ ސިޔާސަތެއް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
ރާއްޖޭން ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނަމޭ ބުނެ އޮޅުވާލުމުން ހައްޔަރު

އިންޑިއާ މީހަކަށް ރާއްޖެ އިން ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 114
ކުނި އުކާ މީހުންނަށް ޖެހި ޖޯކު މަޖަލެއް ނުވި

ހަލާލު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކީ ގަދަރުވެރިއެކެވެ؛ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން މި ވަގުތު ބުނަމުން ގެންދާ ވާހަކައަކީ މި އެވެ.