04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 6
ވެރިޔާ ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަންޖެހޭ ނަމަ ބަލިވެދާނެ

ވަގުތުންވަގުތަށް އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަކީ އަދާކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަހަލަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާއިރު ތިމާގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ މީހާ ހުރިހާ ކަމެއްހެން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، މަދު ކަމެއްގައި ނޫނީ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް މިނިވަންކަމެއް ނުދޭ ނަމަ ދެން ކުރިމަތިވާނީ...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 4
އުރީދޫގެ ބްރިގޭޑް، މަސައްކަތަށް ހިތްޖައްސައިފި

އޮފީސް އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެނީ އެއްކަހަލަ އަޑެކެވެ. ފެންނަނީ ވެސް ހަމަ އެއްކަހަލަ މަންޒަރެކެވެ. ކީބޯޑުގައި ތަޅާ އަޑާއި ބާރު ހިނގުމުގައި ކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް ހިނގާ މީހުންނެވެ. އެ މީހަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކައިގެން އަވަދިނެތި އުޅޭ ތަނެވެ. ހެނދުނު 8:00 ގައި އޮފީހަށް ވަތް ގޮތަށް އަދި އެ ތަނުން ބޭރަށް ދާނެ ވަގުތެއް ނުވާ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 8
މެގައިން ކަނޑާލި މީހުންގެ %80 އަލުން ވަޒީފާ އަށް

ވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 30
އެއާޕޯޓް ނިމޭއިރު 3،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ: ސައީދު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ނިމޭއިރު އެއާޕޯޓުގައި އިތުރު 3،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 50
އެމްޕީއެލް އިން އަންނަ އަހަރު 500 ވަޒީފާ އުފައްދަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، އަންނަ އަހަރު އިތުރު 500 ވަޒީފާ އުފައްދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދު މިރޭ...

October 30, 2016 7
ބީއެމްއެލް އިން 150 އާ ވަޒީފާ އުފައްދަނީ

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1،000 އަށް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 10
ބުރުގާ އެޅިއަސް ވަޒީފާއިން ކަނޑާނުލެވޭނެ: ސްވިސް ކޯޓު

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސްވިޒަލެންޑުގެ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުސްލިމް އަންހެނަކު ބުރުގާ އެޅުން އުޒުރަކަށް ދައްކާ އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 2
ވަޒީފާއެއް ބޭނުމިއްޔާ މިއީ މުހިންމު ފޮތެެއް

ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަކީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މި އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ؛ އެ ހުރަސްތައް ގިރާކުރާނެ ގޮތް ބުނެދޭ ފޮތެއް ދިވެހި ބަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެރެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 13
ރޯދަ "ދޫކޮށްލި" ފުލުހަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ނުލިބުނު

ރޯދަ މަހު ދުވާލު ފެންބޮއެ، ރޯދަ ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އަމުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 11
ކޮކޫން ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް 300 މީހުން ހޯދަނީ

ޅ. އޫކޮޅުފުށީގައި އަލަށް ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ "ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް"ގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 300 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 05, 2016 4
"ތިން އަހަރު ތެރޭ އެއް މިލިއަން ވަޒީފާ އުފައްދާނަން"

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ޒުވާނުންނަށް އެއް މިލިއަން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016
ކިއްސަރު ފެއާ މަހިބަދޫގައި ފަށައިފި

ޒުވާނުންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ "ކިއްސަރު ފެއާ" އދ. މަހިބަދޫގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 8
ޕޮލިހާއި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އާ އުސޫލެއް

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުން މުހައްމަދު ފަހުމީ ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 5
ބިދޭސީން އަތުން ޓެކްސް ނަގާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 26
ނޫސްވެރިކަމަށް އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް

ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނަގައި އަދި ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީން މީގެ ފަހުން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 8
އެޗްއައިވީ ޖެހިގެން ވަކިކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

އެޗްއައިވީއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރި އަމުރެއް ދަމަހައްޓައި، އެ މީހާއަށް ބަދަލު ދޭން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 2
ކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި ޓީޗަރަކަށް އޭނާ ކުރިން ހުރި ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 1
އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި ވައްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެތަނުން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.