21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 14
ވަޒީފާ ބާޒާރުގެ އަދަދުތައް، އެކި ވެރިން އެކި ގޮތަށް!

ސަރުކާރުގެ އެއް އަމާޒަކީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަސް އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 94،000 ވަޒީފާ އުފައްދައި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދިނުމެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ބަހުސަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އުފެއްދި ވަޒީފާތަކުގެ އަދަދެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ އަދަދަކާއި މިނިސްޓަރުން...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 60
މިހާތަނަށް 67،800 ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 94،000 ވަޒީފާ އުފެއްދުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށް ވާއިރު، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 67،800 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ...

April 19, 2017 64
ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއަކަށް 10،000 ރުފިޔާ!

ދިވެހި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިއުލާންކުރި ވަޒީފާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ އެ ވަޒީފާ އަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރާއި ޝަރުތާ ނުބައްދަލުކަމުން މީހުން ހައިރާންކޮށްލައިފި...

16 މާޗް

March 16, 2017 2
ފޭކް އެމްސީއެއް ހުށަހެޅި މީހަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ބަލިވި ކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ސައްހަ ނޫން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 28
ހުމާ ހެދި އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މާބަނޑު މީހުންނަށް ޗުއްޓީ

ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްކޮޅު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ސްވައިން ފްލޫގެ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާތީ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުންނަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 25
ދިގަލި ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް 300 މީހުން ހޯދަނީ

ރ. ދިގަލީގައި އަލަށް ހެދި ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 300 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 50
ނުސީދާކޮށް ކުރާ ބޮޑު ތަފާތު

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރާ ކަމަށް، ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވޭ

04 މާޗް

March 04, 2017 4
އެމްޓީސީސީ ޖޮބްފެއާގައި ވަޒީފާގެ 700 ފުރުސަތު

އެމްޓީސީސީގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ޒުވާނުންނަށް އަންގައިިދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޖޮބް ފެއާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 4
އެމްޓީސީސީން ޖޮބް ފެއާއެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

އެމްޓީސީސީގައި މިހާރު ލިބެން ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ޖޮބް ފެއާއެއް މާދަމާ ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 17
އިންޒާރުގެ ލިޔުންތައް އެޅި ދެ ފުލުހުން ވަކިކޮށްފި

ސަރުުކާރުގެ ކަންކަމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިސްކަންދަރު ކޮށި ތެރެ އަށް އިންޒާރުގެ ލިޔުންތަކެއް އެޅި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ފުލުހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 16
އެޗްއައިއެޗްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިހުތިޖާޖުކުރި ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދޭ އެކްސްޕޯއެއް

ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އާއި ތައުލީމީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހިމެނޭ އެކްސްޕޯއެއް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު...

February 18, 2017 39
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން 500 ވަޒީފާ ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އެކި ދާއިރާތަކުން 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 7
ކުނަހަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ޓީޗަރު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރު އެ މައްސަލާގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 44
އެޗްއައިއެޗްގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖް ކުރަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި މިރޭ އިހުތިޖާޖްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 37
މިހާތަނަށް 64،000 ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: ރައީސް

މި ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުން 64،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 12
ސިފައިންގެ އަށް ޕައިލެޓުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އަށް ތިން ޕައިލެޓުންނާއި ހަތަރު އެއާކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރުން ހޯދަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 4
ފޮޓޯގްރަފީ ކޯހުގައި 350 މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 350 މީހުންނަށް ލޯނުގެ އުސޫލުން ކެމެރާ ދޭން ނިންމައި އެ ހަވާލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

January 30, 2017 8
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 7
ވަޒީފާއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ސައީދު

ބައެއް ވަޒީފާތަކަކީ ހުތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 29, 2017 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 20 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 20 މީހަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 8
ކަރެކްޝަނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއަށް 50 ދުވަސް

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 50 ދުވަސް ދިނުމަށް ނިންމައި ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް މިއަދު އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017
ކްލީކުން ޕާސަނަލް ބްރޭންޑިން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މުޖުތަމައަށް ބޭނުންތެރި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް މުޖުތަމައަށް ނެރެދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން "ޕާސަނަލް ބްރޭންޑިން" ނަމުގައި ކްލީކް ކޮލެޖުން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 6
ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނު މުވައްޒަފު މަރުވެއްޖެ

ޓޯކިޔޯ (ޑިސެމްބަރު 30) - ޖަޕާނުގެ އިޝްތިހާރު ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކު މާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމުން އޭނާ އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުން ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.