15 ޖުލައި

July 15, 2020 5
އެނާޖީ ޑްރިންކްސްގެ ޑިއުޓީ ވެސް ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

އެނާޖީ ޑްރިންކްސްގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ދެ ގުނައާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.