14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 13
ސިނގިރޭޓުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރާ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ސިނގިރޭޓް އާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

February 14, 2017 136
ސިނގިރޭޓް ފޮއްޓެއް ވިއްކަންވީ 100ރ އަށް: ނިހާން

ދިވެހިން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ސިނގިރޭޓުގެ އަގު ބޮޑުކޮށް، ފޮއްޓެއް 100ރ. އަށް ވުރެ މަތީ އަގެއްގައި ވިއްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މިއަދު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 30
ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރަނީ

މި އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިނގިރޭޓް އާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017
އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ދުބާއީ ދަތުރު ހަވާލުކޮށްފި

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ބީއެޗްއެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ލިބޭ މީހާ ހޮވައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 2
ކުޑަކުދިންނަށް އެނާޖީ ޑްރިންކު ވިއްކުން މަނާކުރަންޖެހޭ

ކުޑަކުދިންނަށް އެނާޖީ ޑްރިންކު ވިއްކުން މަނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް، ކެފެއިން އެކުލެވޭ ބުއިންތަކުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 8
ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އެނާޖީޑްރިންކް މަނާކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗާއި ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކު މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 32
އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައިޖީއެމްއެޗާއި ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރޭގައި ކުރާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގައި އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 31
ސްކޫލުތަކުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް މަނާކޮށްފި

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 1
އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެވަނަ ސައިކަލު ހަވާލުކޮށްފި

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެ ވަނަ މަހުގެ ސައިކަލު ލިބޭ ފަރާތް އިއްޔެ ހޮވައި އެ ސައިކަލު ރޭ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
ސޮޑާ ދަޅަކުން ހަކުރު ބަލީގެ ނުރައްކާ 46 ޕަސެންޓަށް

ދުވާލަކު އެންމެ ސޮޑާ ދަޅެއް ބުޔަސް "ޕްރީޑައެބެޓީސް" ނުވަތަ ހަކުރު ބައްޔަށް މީހާ ހުށަހެޅުމުގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު 46 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 28
ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކްގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަނީ

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިނގިރޭޓަކުން 1.75ރ. އަދި ފިޒީ ޑްރިންކާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން 20 ޕަސެންޓްގެ އެޑްވެލޮރަމް ޓެކްސްއެއް ނަގަން ސަރުކާރުން...

November 08, 2016 1
ގިނައިން އެނާޖީ ޑްރިންކް ބުއި މީހަކަށް ހެޕަޓައިޓިސް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވަރަށް ގިނައިން އެނާޖީ ޑްރިންކް ބޮމުން ގެންދިޔަ ފިރިހެނަކު މުޅިން ރީނދޫވެ ހެޕަޓައިޓިސް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ސައިކަލު ހަވާލުކޮށްފި

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ މަހުގެ ސައިކަލު ލިބޭ ފަރާތް ރޭ ހޮވައި އެ ސައިކަލު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 2
ރެޑް ބުލް އާއިލާގެ ނުފެންނަ ހަތް ބިލިއަނަރުން

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެންމެ ކާމިޔާބު އެނާޖީ ޑްރިންކް ކަމަށްވާ ރެޑް ބުލްގެ އުފަން ގައުމަކީ ތައިލެންޑެވެ. އާދައިގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ، މިހާރު މަރުވެފައިވާ ޗަލިއޯ ޔޫވިދްޔާގެ މި އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުއްލި މުއްސަނދިކަމާ އެކު އެ އާއިލާގެ މިލްކިއްޔާތު މިހާރު 22 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ބްލޫމްބާގް ބިލިއަނަޔާ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 2
މޮންސްޓާ އެނާޖީ ޑްރިންކް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު މޮންސްޓާ އެނާޖީ ޑްރިންކް މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ރަސްމީ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ބީއެޗްއެމްގެ އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެކްސްއެލް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 6
އެކްއެސްއެލްގެ ޕްރޮމޯޝަން: ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމު

ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ އެންމެ މަގުބޫލް އެއް އެނާޖީ ޑްރިންކް ކަމަށް ވާ އެކްސްއެލްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް، ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.