25 ޖުލައި

July 25, 2019 2
ޔޫކޭގެ އަމާޒަކީ ދުންފަތް ބޭނުންނުކުރާ ގައުމަކަށް ވުން

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، 2030 އާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު އެ ގައުމަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ގައުމަކަށް ހަދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019
ހަމުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ހެދުމެއް

އެކްޒީމާ އާއި އެ ނޫން ވެސް ހަމުގެ އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ހުންނަ ތުއްތު ކުދިންނަށް ހާއްސަ ކްލޯތިން ރޭންޖެއް ލޯންޗްކުރަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި މާކް އެންޑް ސްޕެންސާ (އެސްއެންޑްއެމް) އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019
ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލެއް

ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކެއުންތައް ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019
އެޗްއައިވީ ހުރި މީހެއްގެ ކިޑްނީން ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދައިފި

ފަރުވާއެއް ނެތް އެއިޑްސްގެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކިޑްނީ އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އެހެން މީހަކަށް ހަދިޔާކޮށް މިފަދަ ފުރަތަމަ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އެމެރިކާގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 1
އޯޓް ބުއިމެއްގެ ބެޗަކުން ދަގަނޑުކޮޅުތަކެއް

އޯޓްލީ ޔޫކޭ ލިމިޓެޑުން ތައްޔާރުކުރާ "އޯޓް ޑްރިންކް ހޯލް" ގެ ބެޗަކުން ދަގަނޑުކޮޅުތަކެއް ފެނިގެން އެކަމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
"ލަޝް"ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބިސް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް "ލަޝް" ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބިސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި، ބިހާ ނުލައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮސްމެޓިކް އުފެއްދުންތައް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
ލަންޑަނުގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގެ ރައްޔިތުން އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަވެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ގިނަވާތީ، ލަންޑަނުގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކޮށް، ޕްރޮމޯޓްކުރުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 7
ދަތެއް ނަގަން އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ނުލިބި ދޮޅު އަހަރު!

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މީހަކު ދަތެއް ނަގަން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން 18 މަސް ވަންދެން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ކިއޫގައި ހުންނަން ޖެހި އެންމެ ފަހުން އަމިއްލަ އަށް ދަތް ނަގައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 2
ނަޖިސް އެކުލެވޭ ފޭކް ސިނގިރެޓް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގިނަ އަދަދަށް ފޭކް ސިނގިރެޓް ދައުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ސިއްހީ ނުރައްކަލަށް ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
ޔޫކޭ އަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމާ ބެހޭ މިިނިސްޓަރެއް

ސިިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ނުލިބޭ ކުދިންގެ އަދަދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ހަންގާ މިނިސްޓަރެއް ނުވަތަ ބަނޑުހައިހޫނުކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ މިނިސްޓަރެއްގެ މަގާމު ތައާރަފުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
ނޭވާ ޓެސްޓުކޮށްގެން ކެންސަރު ދެނެގަނެވޭތޯ ބަލަނީ

ކެންސަރުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަން ލާ ނޭވާ އިން ދެނެގަނެވިދާނެތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެންސާ ރިސާޗުން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 4
މަހުގެ ބާވަތެއް ނުހިމެނޭ ސޮސެޖް ރޯލެއް

މަހުގެ ބާވަތްތަކާ ދުރުވެ ތަރުކާރީ އަށް ބަރޯސާވާ މީހުން ދުނިޔޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު އެފަދަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭކަރީ ޗެއިން ގްރެގްސް އިން "ވެޖަން-ފްރެންޑްލީ ސޮސެޖް ރޯލް" ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
ދަތް ހުދުކޮށްދޭތީ 1،000 ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދަތް ހުދުކޮށް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ސްކޮޓްލެންޑްގެ އަންހެނަކު އެކަން ކުރަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ގްލަސްގޯ ޝެރިފް ކޯޓުން އޭނާ 1،000 ޔޫރޯ (1،273.10 ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 5
ޑޮކްޓަރަކަށް ހެދިގެން 22 އަހަރު އުޅެފި

ފޭކް ޑޮކްޓަރުން ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ރަސްމީ ފާހެއް ނެތް "ޑޮކްޓަރުން" ގެ މައްސަލަތައް އެކި ގައުމުތަކުގައި ދޭތެދޭތެރެއިން ފެންމަތިވެ އެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މި ދިމާވީ މީގެ ތެރެއިން ވެސް ހާއްސަ ކަމެކެވެ. ފަޅާއެރީ ޑޮކްޓަރަކަށް ހެދިގެން 22 އަހަރު މަސައްކަތްކުރި ފަހުންނެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
ޕެޕްސީ އަށް މޮޔަވެފައި ހުރި މާމައެއް

ގިނައިން ހަކުރު އަޅާފައި ހުންނަ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ފަދަ ތަކެއްޗާ ދުރުވާން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދުވެސް ލަފާދެ އެވެ. މިފަދަ ބުއިންތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ގައުމުތައް ވެސް އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މީހުންނަށް ދިމާވާ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗް ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ކުޑަކުދިންނަށް އެނަޖީ ޑްރިންކްސް ވިއްކުން މަނާކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އެނަޖީ ޑްރިންކްސް ވިއްކުން މަނާކުރުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
ކެންސަރު ޖެހުނު މައެއްގެ ބައޮގްރަފީ ދަރިފުޅަށް ހާއްސަ

ރަޗެލް ބްލޭންޑަކީ 15 އަހަރު ވަންދެން ބީބީސީގައި ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހެކެވެ. އޭނާ އަށް ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ވެސް ލިބުނީ ބީބީސީގެ ތެރެއިންނެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
ޓިއުމަރަކުން ސަލާމަތްވެ، އާ ދުނިޔެއެއް

ކަލްތޯމީ، 12، ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު އުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނަކާއި ތުރާތަކެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. މޫނުގެ ވާތް ފަރާތުގައި ފުޓްބޯޅައެއް ވަރުގެ ޓިއުމަރެއްގެ ސަބަބުން މި އަންހެން ކުއްޖާގެ ދިރިއުޅުމަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ހިޔަންޏެއް އެޅިފަ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ހަކުރު ހުންނަ ބުއިންތަކުން ޔޫކޭގައި ޓެކްސް ނަގަނީ

ފަލަވުމާއި އެ ނޫން ވެސް ސިއްހީީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ފްރާންސާއި ނޯވޭ ފަދަ ގައުމުތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ނުވަތަ ލުއި ބުއިންތަކުން ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފަ އެވެ.