19 ޖޫން

June 19, 2020
"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމެއް 40 އަހަރު ފަހުން

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ބަންދުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ގައުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާނެ އެއް ފިލްމަކަށް "ސްޓާ ވޯސް" ސީރީޒްގެ ފިލްމެއްވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
މޭގަންގެ ކެރިއަރު ބިނާކުރަން އެންޖެލީނާގެ އެހީ

ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް ކެރިއަރު އަލުން ކޮޅަށް ޖަހައިދޭން، މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ އެހީ ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ކޮވިޑް-19 ޖެހި "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ތަރިއަކު މަރުވެއްޖެ

"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އެންޑްރޫ ޖެކް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނިކޮށް ބުދަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 3
އިޑްރިސް އެލްބާ ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އިޑްރިސް އެލްބާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

March 17, 2020 1
"ބެޓްމޭން" ގެ ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލައިފި

ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން ބެޓްމޭންގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ދަ ބެޓްމޭން" ގެ ޝޫޓިން ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ދެ ހަފުތާ އަށް މެދުނޑާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 5
މޭގަން މާކްލް އަލުން ހޮލީވުޑަށް؟

ޕްރިންސް ހެރީއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިވަޑައިގަތުމާ އެކު، ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ ފިލްމު ކުޅުއްވުން ހުއްޓަވާލައްވައި ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަވާށެވެ. ކައިވެނިކުރެއްވުމާ އެކު މޭގަންގެ ހަޔާތަށް ވަނީ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޝާހީ އާއިލާގެ އިސް މެމްބަރެއްގެ ރޯލް...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 2
25 ވަނަ ފިލްމާ ދިމާކޮށް ބޮންޑުގެ ސްޓޭމްޕްތަކެއް

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އާ ދިމާކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕޯސްޓް ހިދުމަތް ދޭ ރޯޔަލް މެއިލުން ސްވެނިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ޖޭމްސް ބޮންޑް ތީމްގެ ސްޓޭމްޕްތަކެއް ނެރެން ނިންމައި، އެ ކަލެކްޝަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
ކިޔެވި ދުވަސްވަރު ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި: ޖޭމްސް

ސްކޫލްގައި ކިޔެވި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބުލީގެ ޝިކާރަ އަކަށް ވި ކަމަށް އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ޖޭމްސް ނޯޓަން ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 2
އަލްބާ އަށް ސިއެރެ ލިއޯންގެ ރަށްވެހިކަން

އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިޑްރިސް އަލްބާ އަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ އުފަން ގައުމު ސިއެރެ ލިއޯންގެ ރަށްވެހިކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތުގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތުގެ 22 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
މޭގަން މާކަލްއާ މެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅު

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އަކީ ޝާހީ އާއިލާއެއް ރަނގަޅެއް ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ގާޑިއަންގެ މޮޅު ފިލްމުގެ ލިސްޓްގައި ހިންދީ ފިލްމެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ނޫސް ދަ ގާޑިއަން އިން 21 ވަނަ ގަރުނުގެ އެންމެ މޮޅު 100 ފިލްމުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލި އިރު، އޭގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމެއް ވެސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ބޮންޑު ފިލްމުގެ ސެޓަށް ސިއްރު ކެމެރާ ވެއްދުމުން ޖަލަށް

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ގެ ސެޓުގައި އުޅުނު މީހަކު އެތަނުގެ ފާހާނާތަކުގައި ސިއްރު ކެމެރާ ހަރުކުރި މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައި އެކަމުގައި އުޅުނު މީހާ އަށް ޖަލު ހުކުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ޑޭވިޑް ބެކަމް ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯއެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް "99" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އަމިއްލަ އެންޓަޓައިންމަންޓް ސްޓޫޑިއޯއެއް ވެސް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
ޕްރިންސް ޗާލްސް "ޖޭމްސް ބޮންޑް 25" ގެ ސެޓްގައި

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށި ފަހުން މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މިހާތަނަށް ދެކެވިފައި ހުރީ ޝޫޓިން ތެރޭގައި ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގަ ވާހަކަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ލީޑް އެކްޓަރު ޑެނިއެލް ކްރެއިގްގެ ފަޔަށް އަނިޔާވެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ޖެހުނު ވާހަކަ އާއި ސެޓްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ކްރޫއަކަށް އަނިޔާވި...

18 މެއި

May 18, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސަށް ސްޕޮއިލާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކެޖެއް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ފަހު އެޕިސޯޑް ދޫކޮށްލާ އިރު، އެ އެޕިސޯޑުން ވާނެ ގޮތް ކިޔައިދީ، ބެލުންތެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދޭން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންފުންޏަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
މީން ގާލްސްގެ 15 ވަނަ އަހަރަށް ފިޔާތޮށި ދުވަހެއް

ފުރާވަރު އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު "މީން ގާލްސް" ރިލީޒް ކުރިތާ 15 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ލަންޑަނުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އެތަނުގެ އެއް ދުވަހުގެ މެނޫ "ފިޔާތޮށިކޮށްލައިފި" އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 8
އިދުރީސް އެލްބާ ތިން ވަނަ ކައިވެނިކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިދުރީސް އެލްބާ ލޯބިވެރިޔާ ސަބްރީނާ ދައުރޭއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
މޭގަންގެ އެކްސެންޓް "އިނގިރޭސި ވެއްޖެ"

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީއާ އެންގޭޖްވި ހިސާބުން ވެސް މޭގަންގެ މާކަލްގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއެެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މޭގަން ވަނީ އެކްޓްކުރުން ވެސް އެންގޭޖްމަންޓާ އެކު ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.