26 މެއި

May 26, 2018
މޯލްޓެސާސްގެ އާ ދެ އުފެއްދުމެއް ލޯންޗްކުރަނީ

ޗޮކްލެޓަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް މޯލްޓެސާސްއަކީ ވަރަށް ފަރިތަ ނަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ކުޑަ ބޯޅައެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮންނަ މި ޗޮލްކެޓަކީ ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން ބޮޑެތި މީހުންގެ މެދުގައި ވެސް ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 4
ކުއްތާއެއް، އެކަމަކު "ދަރިންނަކީ" އަސްދޫނިތަކެއް

މިއީ 10 އަހަރުގެ ގެ ފްރެޑް އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މައުންޓްފިޗެޓް ކާސަލްގައި އުޅޭ ކުއްތާއެކެވެ. ފްރެޑްގެ ދިރިއުޅުން ކުރިން އެހާ އުފާވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަނި އުޅެން ޖެހޭތީ އެވެ. އޭގެ ބައިވެރިއެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް އާއިލާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ލޯބިލޯބި ޅަ ނުވަ އަސްދޫންޏެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
ޝާހީ ކައިވެނީގައި އެލްޓަން ޖޯން ޕަފޯމް ކުރާނެ

މާދަމާ އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެލްޓަން ޖޯން ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 2
މޭގަން ކައިވެނިކުރާ އިރު ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ، ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލުވުނަސް މިހާރު އެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 3
ޝާހީ ކައިވެންޏާ ގުޅުވައިގެން ހާއްސަ ބިސްކޯދެއް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާއަށް ދެން އޮތީ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހެވެ. މި މަހުގެ 19 ގައި ބާއްވާ އެ ހަފުލާ އަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ކައިވެންޏާ ދިމާކޮށް އެކި ގައުމުތަކުގައި ވެސް އަންނަނީ ތަފާތު ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ޝާހީ ކައިވެންޏަށް...

13 މެއި

May 13, 2018 4
މޭގަންގެ ކައިވެންޏަށް ދައުވަތު ދޭން އާދޭސްކުރަނީ

އެމެރިކާ އަށް އުފަން ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްއާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އަށް ހެދޭނެ އެންމެ ބޮޑު ގޯސް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް އެކަމުން ސަލާމަތް ވާން ވަގުތު...

May 13, 2018 4
ލަންޑަންގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާ ކުރަނީ

ފުރާވަރުގެ ކުދިން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި، ލަންޑަނުގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޖަންކްފުޑް...

08 މެއި

May 08, 2018 1
ފައިދިގު މަކުނެއްގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލެއިސްޓްޝަޔާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެންޑީ ޕެރީ، 46، އަކީ ދަރިންނާ އެކު ކުރިން ކުޅެ، މަޖާކޮށް، ސަކަރާތް ޖަހައި އުޅުނު ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ބައްޕައެކެވެ. އެކަމަކު ލޭންޑްސްކޭޕާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އެންޑީގެ ހަޔާތް މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ސަބަބަކަށް ވީ ފައިދިނު މަކުނެކެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 8
ބަކިންހަމް ޕެލަސް އަށް ކައްކާއަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާގެ ފަރިއްކޮޅުތައް ތައްޔާރުކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޭނުން ހިފާނަން ހެއްޔެވެ؟ މުސާރައެއް ލިބޭ ގޮތަށް، މި ވަޒީފާ އަށް ފަހަރުގައި ބައެއް މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރި ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ޝާހީ ބަދިގޭގައި ކައްކައިގެން އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ ކިހާ ވަރެއްކަން އެނގޭ ހިސާބުން ފޫހިވެދާނެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
މޭގަންއާ ކައިވެނިކުރުމަކީ ގޯހެއް: މޭގަންގެ ބޭބެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް ކައިވެނިކުރުމަކީ ޝާހީ އާއިލާއަށް ހެދޭ ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެ މޭގަންގެ ބޭބެ ތޯމަސް މާކަލް ޖޫނިއާ، ހެރީގެ ކިބައިން އެދެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 3
ކަށި ހިނގާ ގަޑި ކިޔަން ނޭނގޭ ކުދިން ގިނަވަނީ

ކޮންމެ ދިމާލަކުން މިހާރު ފެންނާނީ ޑިޖިޓަލްވެފައިވާ ވަރާއި ދިރިއުޅުން ސްމާޓްވެފައިވާ މިންވަރެވެ. އެއްގޮތުން މިއީ ރަނގަޅު އަދި ފަސޭހަ ބަދަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު...

May 02, 2018
މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުން މުމްތާޒްގެ މެސެޖެއް

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މުމްތާޒް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް "ހެޔޮ ހާލުގައި ދުނިޔޭގައި" އެބަހުރި ކަމަށް ބުނެ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 3
ވިލިއަމާއި ކޭޓްގެ ހަގު ދަރިކަލުންގެ ނަމަކަށް ލުއީ

ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަންގެ ތިން ވަނަ ދަރިކަލުންގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ކޭޓަށް ފިރިހެން ދަރިކަލެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަނަށް މިއަދު ފިރިހެން ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަނީ

ލޯބިވާ އަނބިމީހާ ޒުވާން އުމުރުގައި ވަކިވުމަކީ ބޮޑު ހިތްދަތިކަމެކެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ކްރިސް ޕޮއިންޓޮން، 41، އަށް މި ހިތްދަތި ހަނދާންތައް ތަފާތުވަނީ އޭނާގެ ކޮންމެ އުފަންދުވަހަކު ވެސް، މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ލިބޭތީ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 1
10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ނުރުހުމުގައި ބޯ ބޭލި މީހަކު ޖަލަށް

ބެޑްފޯޑް (އެޕްރީލް 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް "އަދަބެއް" ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ބޭލި، ބޯކޮށާ މީހަކު އަށް މަހަށް ޖަލަށްލާން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ޕްރިންސް ހެރީ އަށް ފޮނުވާ ހަދިޔާ ޗެރިޓީތަކަށް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އިން ހާއްސަ އިލްތިމާސެއްކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
ޓިއުމަރަކުން ސަލާމަތްވެ، އާ ދުނިޔެއެއް

ކަލްތޯމީ، 12، ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު އުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނަކާއި ތުރާތަކެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. މޫނުގެ ވާތް ފަރާތުގައި ފުޓްބޯޅައެއް ވަރުގެ ޓިއުމަރެއްގެ ސަބަބުން މި އަންހެން ކުއްޖާގެ ދިރިއުޅުމަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ހިޔަންޏެއް އެޅިފަ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ހަކުރު ހުންނަ ބުއިންތަކުން ޔޫކޭގައި ޓެކްސް ނަގަނީ

ފަލަވުމާއި އެ ނޫން ވެސް ސިއްހީީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ފްރާންސާއި ނޯވޭ ފަދަ ގައުމުތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ނުވަތަ ލުއި ބުއިންތަކުން ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ޔޯގާ އާއި ހިނގުމުގެ ފައިދާ މިއުޒިކް ޝޯއަކުން

ލޯ ތަރަތަރަޖަހައިގެންދާ ވަރުގެ އަލިތަކުގެ ތެރެއަށާއި އެތައް ބައެއްގެ އަޑުފަށްގަނޑުން ގުގުމާލާފައި އޮންނަ ތަނަކަށް ދިއުމަކީ ބައެއް މީހުން އެހާ ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުދެވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެެއްގައި ބުނަނީ ވިދުން ގަދަ އަލިތަކުގެ ތެރެއަށް ނިކުމެ، ހަޅޭކުގެ ތެރޭގައި ކޮންސަޓެއް ނުވަތަ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބައިލުމަކީ ސިއްހަތަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 2
ޝާހީ ކައިވެނި ޒީނަތްތެރިކުރާނީ ހުދާއި ފިޔާތޮށި މަލުން

އަންނަ މަހު 19 ގައި ބާއްވާ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ މެކުހަށް ޖަހައިފަ އެވެ. މި ކައިވެންޏާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ވާހަކައަކީ ވިންސާ ކާސްލްގެ ސެއިންޓް ޖޯޖް ޗަޕެލްގައި ބާއްވާ ހަފުލާ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެތަން މަލުން ފަރިކުރަން މިހާރު ވަނީ ލަންޑަންގެ މަޝްހޫރު ފްލޯރަލް...

24 މާޗް

March 24, 2018
މެޑަމް ޓްސޯޑްސް މިއުޒިއަމަށް މޭގަން މާކަލްގެ ސްޓެޗޫ

އެމެރިކާ އަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް، ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ ހަގު ދަރިކަނލުން ޕްރިންސް ހެރީއާ ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އިނގިރޭސީން ވަނީ އޭނާ ވަރަށް...

March 24, 2018 1
ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ދައުވަތު ކާޑު ދައްކާލައިފި

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ދައުވަތު ކާޑު ބުރާސްފަތުު ދުވަހު ދައްކާލައިފި އެވެ.