17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 1
އިރާގުގެ ރެފިއުޖީއެއް ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީ އަށް

ވަރަށް ކުޑައިރު ބޭސް ފަރުވާއަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އާއިލާއާ އެކު ދިޔަ ގޮތަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިރާގުގެ ޒުވާނަކު އޭ ލެވެލް އިން ހޯދި ނަތީޖާ އެކު، ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގައި މެޑިސިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
މޭގަން މާކަލް ނޫސްވެރިޔަކަށް ވާން އުޅުއްވި

ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓިން އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިހުތިޔާރުކުރައްވަން ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އުޅުއްވި...

August 12, 2020
މަގާމުން ވަކިކުރި ސީއީއޯ އަށް މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ދައުވާ

މުވައްޒަފަކާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން މިދިޔަ އަހަރު މަގާމުން ވަކިކުރި މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ސީއީއޯ ސްޓީވް އީސްޓަބުރްކް ދޮގު ހަދައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 1
މަހާތުމާ ގާންދީގެ އައިނެއް ނީލަމަކަށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ މަހާމުތާ ގާންދީގެ އައިނެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 7
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ 100،000 ޑޮލަރު ބޭރޫތަށް

ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ އަމާލްގެ އުފަން ގައުމުގެ ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ކައިވެންޏަށް އަހަން ކުރި ޕްލޭނުން އެޕާޓްމަންޓް އަޅިއަށް

ލޯބިވެރިޔާ ގާތުން އިންނަން އަހަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކު ތައްޔާރުވެ އެޕާޓްމަންޓްގައި އުތްބައްތި ރޯކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެތަން އަނދައި އަޅިއަށްވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
އެމްވީޑިއާ އަށް އާމް ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ޖަޕާނުގެ ސޮފްޓްބޭންކުން ގަނެފައިވާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ އާމް ލިމިޓެޑް، އެމެރިކާ އަށް ވިއްކައިލުމަކީ ބޮޑު ގޯހަކަށްވާނެ ކަމަށާއި މިކަން އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އާމް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގައި ހިއްސާވި ޑރ. ހާމަން ހޯޒާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 1
ވިލިއަމްގެ އެންމެ ކަމުނުދާ ހަދިޔާ އަކީ ދުރުމިއެއް

އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޓްލްޓަންއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިވަޑައިގަތްތާ ކައިރީގައި ދެއްވުނު އެންމެ ކަމުނުދާ ހަދިޔާ އަކީ ދުރުމިއެއް ކަމަށާއި ދުވަހަކު ވެސް އެކަން ހަނދާން ނައްތައިނުލެއްވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 3
ޖައްވީ ޓޫރިޒަމަށް ބޭނުންކުރާނެ އުޅަނދު ދައްކާލައިފި

ޖައްވީ ޓޫރިސްޓް ދަތުރުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވާޖިން ގްރޫޕްގެ ދަށުން ހިންގާ ވާޖިން ގެލޭކްޓިކުން ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ އެތެރެ ހުންނާނެ ގޮތް އެ ކުންފުނިން ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
އަންހެން ވެރިން ތިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ މާ ބޮޑު

އިސް ވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ތިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ވެސް އެ ނޫން ކުންފުނިތަކާ އަޅާބަލާ އިރު 10 ގުނަ ރަނގަޅު ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 2
ފަލަ ނަމަ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

ފަލަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިއްޖެ ނަމަ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑު ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތަޖުރިބާރުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން އެންގޭޖްވީ؟

ޓްވައިލައިޓް ސާގާ ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ހޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޕެޓިންސަނާއި ލޯބިވެރިޔާ ސޫކީ ވޯޓަހައުސް އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 25, 2020
ޑްރޯންއަކުން ހެރީގެ ދަރިކަލުންގެ ފޮޓޯ ނެގުމުން ދައުވާ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލްގެ 14 މަސްވީ ދަރިކަލުން އާޗީ ހެރިސަން މައުންޓްބެޓަން-ވިންޑްޒާގެ ފޮޓޯތަކެއް ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ނެގި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ލޮސް...

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
ޓިކްޓޮކްގެ ހެޑްކުއާޓަރު ވެސް ދާނެ ދިމާލެއް ނޭނގޭ

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސްގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް އެޕްގެ ހެޑްކްއާޓަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ބަދަލުކުރަަން ނިންމާފައި ވިޔަސް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރާ ފިއްތުންތަކާ ހެދި ލަންޑަނުގައި ހެޑްއާޓަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ކެޑްބަރީ ޗޮކްލެޓްގެ ސައިޒް ކުޑަކުރާތީ ފާޑުކިޔަނީ

އެއް ޕެކެޓްގައި އެއް ޗޮކްލެޓަށް ވުރެ ގިނައިން ހުންނަ ގޮތަށް ކެޑްބަރީން ނެރޭ ޗޮކްލެޓްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލު ނުގެނެސް އޭގެ ސައިޒު ކުޑަކުރަން ނިންމާފައިވާތީ އާންމުންގެ ފަރާތުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ބްރިޓިޝް އެއާވޭޒުން ބޮއިން 747ގެ ބޯޓުތައް ދޫކޮށްލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ގައުމީ އެއާލައިން ބްރިޓިޝް އެއާވޭޒް (ބީއޭ) ގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓި ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވަނިކޮށް އެ އެއާލައިންގެ ފްލީޓްގައި ހިމެނޭ ބޮއިން 747 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ގޮގްލްސް ހޮވައިގެން ގެނެސްދޭ ބުޅަޅެއް

ސެލީ ބެލް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ގެންގުޅޭ ބުޅާ އެވެރީ އަކީ އަބަދު ވެސް އެކި ބާވަތުގެ ދިރޭ އެއްޗެހި ގެއަށް ގެންނަ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީދަލާއި ބޮއް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ފާއިތުވި...

July 16, 2020 4
ކޮވިޑުން ޔޫކޭގެ އެއް މިލިއަން މީހުން ދުންފަތާ ދުރަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ކަންކަމާ ހެދި، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުއްޓައިލި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގި ކަމަށް ޗެރިޓީއެއް ކަމަށްވާ...

15 ޖުލައި

July 15, 2020
ޔޫކޭގައި ފިހާރަތަކަށް ވަންނައިރު މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު

މާސްކް ނާޅާ ނަމަ ކަސްޓަމަރުން 100 ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާކުރާނެ

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
ބެކަމްގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު އެންގޭޖްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ބްރޫކްލިން ބެކަމް ލޯބިވެރިޔާ ނިކޮލާ ޕެލްޒާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 5
ޑަޔާނާގެ ފަންޑް ވިލިއަމާއި ހެރީ އަށް ބައިކޮށްލައިފި

އަވަހާރަވެފައިވާ ޕްރިސެސް ޑަޔާނާގެ ހަނދާނުގައި އުފައްދާފައިވާ "ޑަޔާނާ، ޕްރިންސެސް އޮފް ވޭލްސް މެމޯރިއަލް ފަންޑް" އެ ކަމަނާގެ ދެ ދަރިކަލުން ކަމަށްވާ ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ހެރީގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ޕްރިންސް ޗާލްސް ވަރަށް ފިޓް: ކެމީލާ

އުމުރުފުޅާ އަޅާބަލާއިރު އަދިވެސް ޕްރިންސް ޗާލްސް ވަރަށް ފިޓް ކަމަށް އަނބިކަނބަކުން ކެމީލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 20
މަކުނު ލައްވާ ރުކުއަޅާތީ ކާށީގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓް

ތައިލެންޑުން ކާށި އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ ރާމާމަކުނު ރުކަށް އަރުވައިގެން އެސޮރުމެން ލައްވާ ރުކުއަޅައިގެން ކަމަށް، ޖަނަވާރުންގެ ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޕީޕަލް ފޯ އެތިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް އެނިމަލްސް (ޕީޓާ) ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމާ ގުޅިގެން ތައިލެންޑްގެ ކާށިން އުފައްދާ ތަކެތި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ސުޕަމާކެޓް...