21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 1
އަމިއްލަ ޖަނާޒާގެ ޓިކެޓް ވިއްކި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އަމިއްލަ ޖަނާޒާގެ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދުވަސްވީ މީހާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 2
އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ވަރިވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ކޮނެނީގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ކިޔަވަން ނެގި ލޯނުން ޕެޑް ހަދިޔާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު އޭނާ ކިޔަވަން ނެގި ލޯނުން ބައެއް ޔުނިވަސިޓީ ކެމްޕަހުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން ހޯދަން ދަތި ދަރިވަރުންނަށް ޕެޑް ހޯދައި ދޭން ހަރަދުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ދަރިވަރުންގެ ނެޕީ ބަދަލުކޮށްދޭނެ މީހަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެސްޓް މިޑްލެންޑްސްގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ނެޕީ ޖަހާ އަދި އަމިއްލަ އަށް ފާހާނާކުރަން ނޭނގޭ ދަރިވަރުންގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ދަރިވަރުންގެ ނެޕީ ބަދަލު ކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ހޯދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
ޔޫކޭގެ "ލަޝް" ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންނާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއަކީ މިހާރު އެހާ ފަސޭހަ ވަސީލަތަކަށް ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނި "ލަޝް" އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
ވާވޭ އަށް ހުރަސްއެޅުމުން ޔޫކޭ އަށް ވާނީ ގެއްލުން

އެމެރިކާ އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެއްވެސް ގޮތަކުން އެ ގައުމަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 3
"ފޯޓްނައިޓް" ކުޅެން ހެޔޮނުވާނެ: ޕްރިންސް ހެރީ

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެން ދެވި ހިފާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޑޮކްޓަރު ލިޔެދިން ބޭސްސިޓީ ގައި ވަނީ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމްތައް ކަމަށްވާ ފޯޓްނައިޓާއި މައިންކްރާފްޓާ ދެ...

April 07, 2019 1
ޔޫކޭގެ އާ ޕާސްޕޯޓުން "ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން" އުނިކޮށްފި

ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ ޕާސްޕޯޓުން އީޔޫ އުނިކޮށްލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019
ޝާހްރުކް ހާނަށް އަނެއްކާވެސް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓްކަން

ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ޔުނިވަސިޓީތަކުން އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓްގެ ޝަރަފު ދީފައިވާ ޝާހްރުކް ހާނަށް، އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ޔުނިވަސިޓީއަކުން އެ ޝަރަފު ދީފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
ޓުއާ ކެންސަލްކޮށް، މިކް ޖެގާ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް

މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރޭވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ދަ ރޯލިން ސްޓޯން" ގެ ޓުއާ ކެންސަލްކޮށްލައި، އެ ބޭންޑްގެ މައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކް ޖެގާ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
ހެރީ އާއި މޭގަން ރަސްމީކޮށް އިންސްޓަގްރާމަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

April 04, 2019 1
ސްޓާބަކްސްގެ ކިޔަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެމެރިކާގެ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ އިނގިރޭސި މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޓިއުޝަން...

30 މާޗް

March 30, 2019
އެޗްއައިވީ ހުރި މީހެއްގެ ކިޑްނީން ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދައިފި

ފަރުވާއެއް ނެތް އެއިޑްސްގެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކިޑްނީ އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އެހެން މީހަކަށް ހަދިޔާކޮށް މިފަދަ ފުރަތަމަ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އެމެރިކާގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 1
އޯޓް ބުއިމެއްގެ ބެޗަކުން ދަގަނޑުކޮޅުތަކެއް

އޯޓްލީ ޔޫކޭ ލިމިޓެޑުން ތައްޔާރުކުރާ "އޯޓް ޑްރިންކް ހޯލް" ގެ ބެޗަކުން ދަގަނޑުކޮޅުތަކެއް ފެނިގެން އެކަމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 1
ޑިސްކޯ ކުނޑި މަނާކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް

ގްލިޓާޒް ނުވަތަ ޑިސްކޯ ކުނޑީގައި ޕްލާސްޓިކް ހުންނާތީ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެ މަނާކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން...

March 26, 2019
މުސާރަ ހަދިޔާކުރާ ޓީޗަރަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެވޯޑެއް

ފަގީރު އާއިލާތަކުގެ ކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް، މަހު މުސާރައިގެ 80 ޕަސެންޓް ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ހަދިޔާކުރާ ކެންޔާގެ ޓީޗަރަކަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
"ލަޝް"ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބިސް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް "ލަޝް" ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބިސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި، ބިހާ ނުލައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮސްމެޓިކް އުފެއްދުންތައް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 4
ކައިވެނީގެ ފައިވާނުގައި، މަރުވެފައިވާ މަންމަގެ މެސެޖެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލެއިސެސްޓަޝަޔާގައި ދިރިއުޅޭ އެމާ ލޯބިވެރިޔާ ރިޗަޑްއާ އެންގޭޖްވީ 2016 ގަ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެމުން ދިޔަ އެއް ހުވެފަނަކީ މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި ކައިވެނިކުރާ އިރު، އެ ހަފުލާގައި މަންމަ ވެސް ބައިވެރިވުމެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019
އިނގިރޭސި ސާނަވީ ސްކޫލްތަކަށް ހިލޭ ޕެޑް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސާނަވީ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ޕެޑް ހިލޭ ދޭން ގޮވާލައި ކެމްޕޭންތަކެއް ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019
ކުކް އައިލެންޑްސްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ވޯޓަކަށް

ދިފާއީ އަދި ހާރިޖީ ކަންކަމުގައި ނިއުޒިލެންޑްގެ ޒިންމާތަކުގެ ދަށުގައި އޮތް ނަމަވެސް، ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ދެކުނު ޕެސިފިކްގެ ކުކް އައިލެންޑްސްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އަނެއްކާ ވެސް ނިންމައިފި އެވެ

01 މާޗް

March 01, 2019 1
މިއުޒިކުން އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވޭ

ބައެއް މީހުންނަކީ މަސައްކަތެއް ކުރާ އިރު، ސިކުނޑި އަށް އަރާމުވާ ކަހަލަ މިއުޒިކެއް ޖަހަން ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއުޒިކަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ ކަމެކެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
ލަންޑަނުގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގެ ރައްޔިތުން އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަވެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ގިނަވާތީ، ލަންޑަނުގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކޮށް، ޕްރޮމޯޓްކުރުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
މޭގަންގެ އެކްސެންޓް "އިނގިރޭސި ވެއްޖެ"

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީއާ އެންގޭޖްވި ހިސާބުން ވެސް މޭގަންގެ މާކަލްގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއެެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މޭގަން ވަނީ އެކްޓްކުރުން ވެސް އެންގޭޖްމަންޓާ އެކު ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.