08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 28
އީޔޫ ވަފުދު ފުރީ ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެއްސި ފަހުން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ނުތަނަވަސް ވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންގެ ވަފުދު ފުރައިގެން ދިޔައީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ވަގުތު ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 1
މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ހެދުން ފަރުމާ ކުރާނީ ޖެސިކާ

އަންނަ މެއި މަހު ބާއްވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝާހީ ބޮޑު ކައިވެންޏަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ކެތްތެރި ކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ހަފުލާ އަށް ފާރަލާ އަންހެންވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ކަޅި އަޅާ އެއް ކަމަކީ ޝާހީ ގަނޑުވަރަށް ވަންނަން ތައްޔާރުވާ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 1
ލޯބިން އުޅުނު ދެމަފިރިން މަރުވީ ވެސް އެކުގައި

ކައިވެންޏަށް 67 އަހަރު ފަހުން ފިރިމީހާ މަރުވިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭ އަނބިމީހާ ވެސް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018
ބެކަމްގެ ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް "ހައުސް 99" ފިރިހެން ވާނެ

ފުޓްބޯޅަ އަށް ލޯބި ކުރާ ފިރިހެނުންނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ސްޓައިލް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޮލޯ ކުރާ ބައެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ހެއާ ސްޓައިލް ފަދަ ކަންކަން ކޮޕީ ކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018
ބަފްޓާގައި "ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އަށް 12 ނޮމިނޭޝަން

މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސްގައި ހަތް ނޮމިނޭޝަން ހޯދި އެކަމަކު އުންމީދު ކުރި ވަރަށް އެވޯޑްތައް އުފުލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނު ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" 71 ވަނަ ބްރިޓިޝް އެކެޑެމީ އޮފް ފިލްމް އެންޑް ޓެލެވިޝަން އާޓްސް (ބަފްޓާ) އެވޯޑްސް ނޮމިނޭޝަންގައި ވެސް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ކައިވެނި މެއި 19 ގައި

އާ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ކަމަކީ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެންޏެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 2
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން "އާއިލީ ގޮތުން ގާތް"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މީޑިއާތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާ އިރު ދެ މީހުންގެ ގުޅުން ވަަރަށް ސީރިއަސް ހިސާބަކަށް މިހާރު ގޮސްފައިވާ އިރު، ދެން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ އެންގޭޖްމަންޓް ވެސް އިއުލާންކޮށްފާނެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017
ސޭމް ސުމިތުގެ އާ އަލްބަމް ނޮވެމްބަރު 3 ގައި

އޮސްކާ އާއި ގޯލްޑެން ގްލޯބް އަދި ގްރެމީ ފަދަ އެވޯޑްތައް އުފުލާލައިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސޭމް ސުމިތުގެ އާ އަލްބަމް "ދަ ތުރިލް އޮފް އިޓް އޯލް" އަންނަ މަހުގެ ތިނެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 5
"ލޯބިން" އުޅުނު އަނބިމީހާ ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ ބުނުމުން ގަބޫލުކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި ފިރިހެން މީހާ އެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުންވި އެވެ. ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ވެސް ހުރީ ނުކެރިފަ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 4
ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބެނީ

އިނގިރޭސި ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަން އަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބޭކަން ބަކިމްހަމް ޕެލަސް އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 53
ރައީސް ނަޝީދު، މަލިކު ލަވައިގައި ތާށިވެފައި!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތާ މެދު އެންމެ ފުންކޮށް ވިސްނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ބައިބައިވުންތަކާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ދެމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ގުޅުމާ މެދު އެންމެ...

08 މެއި

May 08, 2017 15
އެއިންސްޓެއިނާއި ހޯކިން އަށް ވުރެ ވިސްނުން ތޫނު ކުއްޖާ

އިންގްލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ ނަސްލުގެ ރާއިގޯރީ ޕަވާރް އަކީ ވިސްނުންތޫނުކަމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު މީހުން ކަމަށްވާ އެއިންސްޓެއިން އާއި ސްޓީވަން ހޯކިންގް އަށް ވުރެ ވެސް އައި ކިއު ލެވެލް މަތި ކުއްޖެކެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 8
ގެދޮރާއި ވަޒީފާ ދިން މީހުންނަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިންގްލެންޑުގައި ފަގީރު ހާލުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުނު މީހަކަށް އެހީވެ ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިން މަންމައަކާއި އޭނާގެ ފުރާވަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކަށް އެ މީހާ ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 13
ދެ ހަފުތާ ފަހުން ނަޝީދު އެނބުރި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް

ސްރީލަންކާގައި ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ހުންނެވުމަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެނބުރި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
މެގަން މާކަލް ޝާހީ އާއިލާއާ އެކަށީގެންވޭ: އެލިޒަބަތު

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މެގަން މާކަލްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު ސިއްރުން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު އެ ގުޅުން ބަދަހިވެފައި، މާ ސީރިއަސް އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ފިހިގެން އައިބުވެފައިވާ މީހަކު ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށް

ޓެރީ ކާވްސްބާޓް އަކީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރުގައި، ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ޓެރީގެ ހަށިގަނޑުގެ 85 ޕަސެންޓް ފިހުނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފިހުނު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްތަށިގަނޑާއި ނޭފަތާއި ތުންފަތާއި އިނގިލިތައް އަދި އެއް ފައި ހިމެނެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016
އީޔޫ އިން ޔޫކޭ ވަކިވުމަށް ސައެންސްވެރިން ވެސް ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 11) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކި ނުވުމަށް އެދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 13 ސައެންސްވެރިއަކު ސިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.