23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ކޭޓަށް ފިރިހެން ދަރިކަލެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަނަށް މިއަދު ފިރިހެން ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަނީ

ލޯބިވާ އަނބިމީހާ ޒުވާން އުމުރުގައި ވަކިވުމަކީ ބޮޑު ހިތްދަތިކަމެކެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ކްރިސް ޕޮއިންޓޮން، 41، އަށް މި ހިތްދަތި ހަނދާންތައް ތަފާތުވަނީ އޭނާގެ ކޮންމެ އުފަންދުވަހަކު ވެސް، މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ލިބޭތީ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 1
10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ނުރުހުމުގައި ބޯ ބޭލި މީހަކު ޖަލަށް

ބެޑްފޯޑް (އެޕްރީލް 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް "އަދަބެއް" ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ބޭލި، ބޯކޮށާ މީހަކު އަށް މަހަށް ޖަލަށްލާން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ޕްރިންސް ހެރީ އަށް ފޮނުވާ ހަދިޔާ ޗެރިޓީތަކަށް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އިން ހާއްސަ އިލްތިމާސެއްކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
ޓިއުމަރަކުން ސަލާމަތްވެ، އާ ދުނިޔެއެއް

ކަލްތޯމީ، 12، ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު އުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނަކާއި ތުރާތަކެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. މޫނުގެ ވާތް ފަރާތުގައި ފުޓްބޯޅައެއް ވަރުގެ ޓިއުމަރެއްގެ ސަބަބުން މި އަންހެން ކުއްޖާގެ ދިރިއުޅުމަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ހިޔަންޏެއް އެޅިފަ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ހަކުރު ހުންނަ ބުއިންތަކުން ޔޫކޭގައި ޓެކްސް ނަގަނީ

ފަލަވުމާއި އެ ނޫން ވެސް ސިއްހީީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ފްރާންސާއި ނޯވޭ ފަދަ ގައުމުތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ނުވަތަ ލުއި ބުއިންތަކުން ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ޔޯގާ އާއި ހިނގުމުގެ ފައިދާ މިއުޒިކް ޝޯއަކުން

ލޯ ތަރަތަރަޖަހައިގެންދާ ވަރުގެ އަލިތަކުގެ ތެރެއަށާއި އެތައް ބައެއްގެ އަޑުފަށްގަނޑުން ގުގުމާލާފައި އޮންނަ ތަނަކަށް ދިއުމަކީ ބައެއް މީހުން އެހާ ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުދެވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެެއްގައި ބުނަނީ ވިދުން ގަދަ އަލިތަކުގެ ތެރެއަށް ނިކުމެ، ހަޅޭކުގެ ތެރޭގައި ކޮންސަޓެއް ނުވަތަ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބައިލުމަކީ ސިއްހަތަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 2
ޝާހީ ކައިވެނި ޒީނަތްތެރިކުރާނީ ހުދާއި ފިޔާތޮށި މަލުން

އަންނަ މަހު 19 ގައި ބާއްވާ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ މެކުހަށް ޖަހައިފަ އެވެ. މި ކައިވެންޏާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ވާހަކައަކީ ވިންސާ ކާސްލްގެ ސެއިންޓް ޖޯޖް ޗަޕެލްގައި ބާއްވާ ހަފުލާ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެތަން މަލުން ފަރިކުރަން މިހާރު ވަނީ ލަންޑަންގެ މަޝްހޫރު ފްލޯރަލް...

24 މާޗް

March 24, 2018
މެޑަމް ޓްސޯޑްސް މިއުޒިއަމަށް މޭގަން މާކަލްގެ ސްޓެޗޫ

އެމެރިކާ އަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް، ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ ހަގު ދަރިކަނލުން ޕްރިންސް ހެރީއާ ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އިނގިރޭސީން ވަނީ އޭނާ ވަރަށް...

March 24, 2018 1
ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ދައުވަތު ކާޑު ދައްކާލައިފި

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ދައުވަތު ކާޑު ބުރާސްފަތުު ދުވަހު ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018
ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ކޭކް "ފްލޯރަލް" ވާނެ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަންގެ ޝާހީ ކައިވެންޏަށް، މޭގަންގެ އަގު ބޮޑު ވެޑިން ޑްރެސް ފަރުމާކުރާނެ ޑިޒައިނަރަކު ރަސްމީކޮށް އަދި އިއުލާން ނުކުރިޔަސް، ދެ ބޭފުޅުންގެ ކައިވެނީގެ ކޭކް އަޅާނެ ޑިިޒައިނަރުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 2
ހެރީގެ ކައިވެންޏަށް ޓެކްސް ފައިސާ ހަރަދުނުކުރަން އެދެނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ މެއި 19 ގައި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެ ކައިވެންޏަށް ޓެކްސް ފައިސާ ހަރަދުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 6
މޭގަން މާކަލްގެ ވެޑިން ޑްރެސްގެ އަގަކީ 8 މިލިއަން

މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެންޏަށް އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މިހާރު މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މޭގަން މާކަލް ބޭނުން ކުރާ ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ އަގުގެ ވާހަކަ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018
ހެރީގެ ކައިވެނީގައި "ސްޕައިސް ގާލްސް" ނުކުޅޭނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ އަންހެން ބޭންޑް ރިޔުނިއަން ޓުއާއަކަށް ދާން ނިންމާފައި ނެތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް، ފަހުން އަޑުއަރާފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އެ ބޭންޑް ޕަފޯމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018
ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ދައުވަތު އާންމު 2،640 މީހަކަަށް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާވެގެން ދާނީ ހަމައެކަނި ޝާހީ އާއިލާއާ ގުޅުން އޮތް ނުފޫޒު ގަދަ މަޝްހޫރު މީހުން ބައިވެރިވާ ހަފުލާއަކަށް ނޫނެވެ. މެއި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ބޮޑު ހަފުލާގައި އާންމުންގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ދައުވަތު ދީފައިވާކަން ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އިން މިހާރު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ...

01 މާޗް

March 01, 2018
ރޯލިން ސްޓޯންގެ ޓުއާގެ ދެވަނަ ބުރު މެއިގައި ފަށަނީ

ހަތްދިހަ އަހަރުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މިއުޒިކް ލެޖެންޑުންތަކެއް ހިމެނޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ރޯލިން ސްޓޯން" އިން މިދިޔަ އަހަރު ފެށި "ނޯ ފިލްޓާ" ޓުއާގެ ދެވަނަ ބުރު އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި، ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރެއް ނޫން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" ގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އަލުން އެއްތަންވެ، ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ވާހަކަތައް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވުނެވެ. އެހެންވެ އެ މީހުންގެ ރިޔުނިއަން އަށް އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އިންތިޒާރު ކުރަން ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 28
އީޔޫ ވަފުދު ފުރީ ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެއްސި ފަހުން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ނުތަނަވަސް ވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންގެ ވަފުދު ފުރައިގެން ދިޔައީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ވަގުތު ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 1
މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ހެދުން ފަރުމާ ކުރާނީ ޖެސިކާ

އަންނަ މެއި މަހު ބާއްވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝާހީ ބޮޑު ކައިވެންޏަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ކެތްތެރި ކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ހަފުލާ އަށް ފާރަލާ އަންހެންވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ކަޅި އަޅާ އެއް ކަމަކީ ޝާހީ ގަނޑުވަރަށް ވަންނަން ތައްޔާރުވާ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 1
ލޯބިން އުޅުނު ދެމަފިރިން މަރުވީ ވެސް އެކުގައި

ކައިވެންޏަށް 67 އަހަރު ފަހުން ފިރިމީހާ މަރުވިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭ އަނބިމީހާ ވެސް މަރުވެއްޖެ އެވެ.