29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 9
ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 2
ލިވަޕޫލް އޮތީ އެހެން ލެވެލެއްގައި: އާޓެޓާ

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އެހެން ލެވެލެއްގައިކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 14
ފުރަތަމަ މެޗުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) – އާ ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވިއިރު އާސެނަލުން ދެ ވަނަ މެޗުން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 5
ލީޑްސް އަތުން ލިވަޕޫލަށް އުދަނގޫ މޮޅެއް، އާސެނަލް ފޯމުގައި

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) – އާ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވިިއިރު އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ފުލަމް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 8
އާސެނަލްގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެއްޖެ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ފާއިތުވި 10 މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ އާސެނަލްގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވުމާ އެކު ކްލަބްގެ ވެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 7
ސިޓީ އަށް މޮޅެއް، އާސެނަލް ބަލިކޮށް ވިލާ އުއްމީދުގައި

ބާމިންހަމް (ޖުލައި 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-0 އިން ވަޓްފޯޑް އަތުން މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އާސެނަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެސްޓަން ވިލާ އިން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމުގެ އުއްމީދު އާ ކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 16) - އާސެނަލް އަތުން ރޭ 2-1 އިން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދުމުގެ ރެކޯޑް ގާއިމްކުރަން އޮތް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 2
އާސެނަލް ބަލިިވިއިރު، ލެސްޓާ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން އާސެނަލް 2-1 އިން ބަލިވިއިރު، ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ބޯންމައުތު އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ، ލެސްޓާ ސިޓީ ތިން ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020
20 އަހަރު ކުރިއާ މިހާރުގެ މޮރީނިއޯގެ ތަފާތެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފުޓްބޯޅައިގައި ވިސްނަމުން އައި ގޮތާ މިހާރު ވެސް ތަފާތެއް ހުރިހެން ހީނުވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ޗެލްސީ ތިން ވަަނަ އަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީ ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ޗެލްސީން މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، ޔުނައިޓެޑް ވިއްދާފައި

ލަންޑަން (ޖުލައި 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށް ހަތަރު ވަނައިގައި މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޯންމައުތުގެ މައްޗަށް 5-2 އިން ކުރިހޯދައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
ލެސްޓާ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ޗެލްސީ އަށް ނުނެގުނު

ލަންޑަން (ޖުލައި 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވިއިރުމ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ތިން ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީން ނަގާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 7
އޮޒިލްގެ މުސާރައިގެ ވާހަކަ އާޓެޓާ އަށް މުހިއްމެއް ނޫން

ލަންޑަން (ޖުލައި 1) - ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ، އާސެނަލްގެ އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާ މެސުޓް އޮޒިލް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އޭނާ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 9
ފަހު ވަގުތު ބްރައިޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ

ބްރައިޓަން (ޖޫން 20) – ފަހު ވަގުތު ނީލް މޯޕޭ ޖެހި ގޯލުން، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 2-1 އިން އާސެނަލް ބަލިވެ، އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާއިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 5
އެނބުރި އައި މެޗުން ސިޓީން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 18) - ކޮވިޑް-19ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ރޭ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން، މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 6
100 ދުވަހަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 17) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި އިނގިރޭސި ޕްރިިމިއާ ލީގު 100 ދުވަހަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ފަށާއިރު ދެ މެޗެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެއީ އެސްޓަން ވިލާ އާއި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ މެޗާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
ކޮވިޑް-19: އާޓެޓާގެ ހާލަތު ރަނގަޅު

ލަންޑަން (މާޗް 20) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 4
އާޓެޓާ އާއި ހުޑްސޮން-އޮޑޯއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ލަންޑަން (މާޗް 13) – އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ވިންގާ ކަލުމް ހުޑްސަން-އޮޑޯއީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވެ، ޕްރިމިއާ ލީގު ދެން ބޭއްވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020
އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ކަރަންޓީންކޮށް މެޗު ފަސްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 11) – ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންތަކެއް ކަރަންޓީންކޮށް، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅެން އޮތް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 3
ލިވަޕޫލް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ނުވަ ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ލިވަޕޫލް (މާޗް 7) – ބޯންމައުތު 2-1 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ހޯދުމާ ނުވަ ޕޮއިންޓް ގާތަށް މިރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.