20 މާޗް

March 20, 2020
ކޮވިޑް-19: އާޓެޓާގެ ހާލަތު ރަނގަޅު

ލަންޑަން (މާޗް 20) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 4
އާޓެޓާ އާއި ހުޑްސޮން-އޮޑޯއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ލަންޑަން (މާޗް 13) – އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ވިންގާ ކަލުމް ހުޑްސަން-އޮޑޯއީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވެ، ޕްރިމިއާ ލީގު ދެން ބޭއްވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ދޮރު އާސެނަލަށް ބަންދެއް ނުވޭ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނި ލީގު ނިންމާލުމަށް އާސެނަލަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 4
އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޓީމުގެ ގުޅުން ކުޑަ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ ޓީމު އަލުން އޮތް ހިސާބަށް ގެންގޮސްދޭން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ މިހާރު ކުޑަވެފައި އޮތް ޓީމާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުން ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 6
އާޓެޓާ އަށް ދިން ޓާގެޓަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 24) - އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ސްޕެއިނުގެ މިކޭލް އާޓެޓާ އަށް އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން މި ސީޒަނަށް ދިން ޓާގެޓަކީ އެ ޓީމު އަންނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިކޮށްދިނުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.