އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ 9 ކެޓަގަރީއަކަށް ޝޯޓްލިސްޓުވި ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާގެ އެވޯޑްސްގެ ނުވަ ކެޓަގަރީއަކަށް ޝޯޓްލިސްޓްވި އުފެއްދުންތަކުގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


އެގޮތުން ނަންތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އާންމު ކުރި ކެޓަގަރީތަކަކީ އެންމެ މޮޅު ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފީޗާ، އެންމެ މޮޅު ޝޯޓް ޑޮކިއުމަންޓްރީ، އެންމެ މޮޅޫ ބޭރު ފިލްމު، އެންމެ މޮޅު ހެއާ އެންޑް މޭކަޕް، އެންމެ މޮޅު އޮރިޖިނަލް ސްކޯ، އެންމެ މޮޅު އޮރިޖިނަލް ލަވަ، އެނިމޭޓެޑް ޝޯޓް ފިލްމު، ޝޯޓް ފިލްމް ލައިވް އެކްޝަން އަދި ވިޝުއަލް އިފެކްޓްސް އެވެ.

ޖުމްލަ 24 ކެޓަގަރީއަކުން އޮސްކާ އެވޯޑް ދޭ އިރު، ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާން ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 22 ގަ އެވެ.

އެކެޑެމީގެ ޓްވީޓެއް

މި ހިސާބުން ނުވަ ކެޓަރީއަކަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރި އުފެއްދުންތަކަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ.

ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފީޗާ

ޗާމް ސިޓީ، ކޮއިއުނަން، ކްރައިމް+ޕަނިޝްމަންޓް، ޑާކް މަނީ، ދަ ޑިސްޓަންޓް ބާކިން އޮފް ޑޯގްސް، ފްރީ ސޯލޯ، ހޭލް ކައުންޓީ ދިސް މޯނިން-ދިސް އިވްނިން، މައިންޑިން ދަ ގެޕް، އޮފް ފާދާޒް އެންޑް ސަންސް، އޮން ހާ ޝުޑާސް، އާރްޖީބީ، ޝާކާޒް، ދަ ސައިލެންސް އޮފް އަދާޒް، ތުރީ އައިޑެންޓިކަލް ސްޓްރޭންޖާޒް، ވޯންޓް ޔޫ ބީ މައި ނޭބާ؟

ޑޮކިއުމަންޓްރީ ޝޯޓް

ބްލެކް ޝީޕް، އެންޑް ގޭމް، ލައިފްބޯޓް، ލޮސް ކޮމާންޑޯސް، މައި ޑެޑް ޑޭޑްސް ޕޯނޯ ޓޭޕްސް، އަ ނައިޓް އެޑް ދަ ގާޑަން، ޕީރިއަޑް. އެންޑް އޮފް ސެންޓެންސް، 63 ބޯއިކޮޓް، ވިމެން އިފް ދަ ގުލަގް، ޒަޔަން

ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު

ބާޑްސް އޮފް ޕެސެޖް (ކޮމަލްބިއާ)، ދަ ގިލްޓީ (ޑެންމާކް)، ނެވާ ލުކް އަވޭ (ޖަރުމަން)، ޝޮޕްލިފްޓާޒް (ޖަޕާން)، އައިކާ (ކަޒަކަސްތާން)، ކެޕަނޯމް (ލުބުނާން)، ރޯމާ (މެކްސިކޯ)، ކޯލްޑް ވޯ (ޕޮލެންޑް)، ބާނިން (ދެކުނު ކޮރެއާ)

މޭކަޕާއި ހެއާ ސްޓައިލިން

ބްލެކް ޕެންތާ، ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ، ބޯޑާ، މޭރީ ކްއީން އޮފް ސްކޮޓްސް، ސްޓޭން އެންޑް އޮލީ، ސަސްޕިރިއާ، ވައިސް

އޮރިޖިނަލް ސްކޯ

އެނިހިލޭޝަން، އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ، ބްލެކް ޕެންތާ، ބްލެކްކްލަސްމަން، ކްރޭޒީ ރިޗް އޭޝިއަންސް، ދަ ޑެތު އޮފް ސްޓާލިން، ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް: ދަ ކްރައިމް އޮފް ގްރިންޖެލްވާލްޑް، ފަސްޓްމޭން، އިފް ބިއެލް ސްޓްރީޓް ކުޑް ޓޯކް، އައިސްލް އޮފް ޑޯގްސް، މޭރީ ޕޮޕިންސް ރިޓާންސް، އަ ކްއައިޓް ޕްލޭސް، ރެޑީ ޕްލެޔާ ވަން، ވައިސް

އޮރިޖިނަލް ލަވަ

ވެން އަ ކައު ބޯއި ޓްރޭޑްސް (ދަ ބެލޭ އޮފް ބަސްޓާ ސްކްރަގްސް)، ޓްރެޝާ (ބިއުޓިފުލް ބޯއި)، އޯލް ދަ ސްޓާސް (ބްލެކް ޕެންތާ)، ރިވެލޭޝަން (ފްރޮމް ބޯއި އިރޭޒްޑް)، ގާލް އިން ދަ މޫވީސް (ޑަމްޕްލިން)، ވީ ވޯންޓް މޫވް (ދަ ހޭޓް ޔޫ ގިވް)، ދަ ޕްލޭސް ވެއާ ލޮސްޓް ތިންގްސް ގޯ (މޭރީ ޕޮޕިންސް ރިޓާންސް)، ޓްރިޕް އަ ލިޓްލް ލައިޓް ފެންޓާސްޓިކް (މޭރީ ޕޮޕިންސް ރިޓާންސް)، ކީޕް ރީޗިން (ކްއިންސީ)، އައި ވިލް ފައިޓް (އާރްޖީބީ)، އަ ޕްލޭސް ކޯލްޑް ސްލޯޓާ ރޭސް (ރާޕް ބްރޭކްސް ދި އިންޓަނެޓް)، އޮޔޭ (ސޮރީ ޓު ބްރަދާ ޔޫ)، ސަސްޕިރިއަމް (ސަސްޕިރިއާ)، ދަ ބިން އަންނޯން (ވިޑޯސް)

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު (ޝޯޓް)

އޭޖް އޮިފް ސެއިލް، އެނިމަލް ބިހޭވިއާ، ބައޯ، ބިލްބީ، ބާޑް ކަރުމާ، ލޭޓް އަފްޓަނޫން، ލޮސްޓް އެންޑް ފައުންޑް، ވަން ސްމޯލް ސްޓެޕް، ޕެޕީ ލެ މޯސް، ވީކެންޑްސް

ޝޯޓް ފިލްމް (ލައިވް-އެކްޝަން)

ކެރޮލީން، ޗަޗޮޓޭޖް، ޑިޓެއިންމެންޓް، ފޯވް، އިކާރް، މާގްރައިޓް، މޭ ޑޭ، މަދާ، ސްކިން، ވޭލް

ވިޝުއެލް އިފެކްޓްސް

އެންޓް މޭން އެންޑް ދަ ވާސްޕް، އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ، ބްލެކް ޕެންތާ، ކްރިޓޯފާ ރޮބިން، ފަސްޓްމޭން، ޖުރަސިކް ވޯލްޑް: ފޯލެން ކިންގްޑަމް، މޭރީ ޕޮޕިންސް ރިޓާންސް، ރެޑީ ޕްލެޔާ ވަން، ސޯލޯ: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ، ވެލްކަމް ޓު މާވެން

އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.