ޑާކް ރެއިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި

ކޮރޯނާވައިރަހުން ސަލާމަތްވާން އާންމުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާބެހޭ އިރުޝާދުތައް އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. ހިތާމަ އަކީ އަދިވެސް އިރުޝާދުތަކާއި ކުރާ އިލްތިމާސްތަކަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އިޖާބަ ނުލިބޭތީ އެވެ.


ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވައިރަހާ ހެދި މަޑުޖެހުނީ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަތް އުރާލައިގެން ނުތިބެ މި ވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެހެން ވިޔަސް އާންމުންނަށް އެކި މެސެޖްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރަންވީ/ނުކުރަންވީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވާހަކަތައް ގިނަގިނައިން ދައްކައި ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިގެން ނުވާނެ އެވެ. މީގައި ހަމައެކަނި ޒިންމާ އޮތީ ސަރުކާރުގައި ކަމަށް ވެސް ދެކިގެން ނުވާނެ އެވެ.

އާންމު ފަރާތްތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އެ ނޫން ވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ފަރުދީ ލެވެލްގައި ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެ އެވެ.

ހާއްސަކޮށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން އެކި ކަހަލަ މެސެޖްތައް އާންމުންނަށް ލިބޭނެ ވީޑިއޯ ކްލިޕްތައް ތައްޔާރުކޮށް އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ފްލެޓްފޯމްތަކުގައި އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މި ދަނޑިވަޅުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މުދާ ގަނެ ގޭތެރޭގައި ރައްކާނުކުރުމާއި ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމާއި އާންމު ތަންތަނަށް ކުޅު ނުޖެހުމާއި ޓިޝޫ ފަދަ އެއްޗެހި މަގުމައްޗަށް ނުއުކުމާއި ބޭރުތެރެއަށް ނުކުމެ ނޫޅުން ފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގެނެސްދިން ވީޑިއޯތައް ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެކި ގައުމުތަކުގެ ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެކި ބަހުރުވަތަކުން ވެސް މެސެޖްތަކެއް ފޯރުކޮށް ދީފައިވެ އެވެ.

"ކުރު ފިލްމެއް" ގޮތަށް ގެނެސްދޭ މި ކްލިޕްތަކަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވެސް ލިބެމުންނެވެ. އެކަމުގެ އެއް ހެއްކަކީ ޑާކް ރެއިންގެ ކްލިޕްތައް ބަލާފައި ގިނަ ބަޔަކު ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުތައް ވެސް އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ހިއްސާކުރަމުން ދިއުމެވެ.

އެގޮތުން ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) އިސްކޮށް ހުރެގެން އޭނާ ޓީމުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ތައުރީފުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދެ އެވެ. އަދި މިއީ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސްޓޫޑިއޯއަކުން އަދާކުރާ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެ އެވެ.