މި އެކްޓަރުންގެ މަތިން ހަނދާންވޭތަ؟

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމީ ތަރިން ފެނިފައި ގެއްލޭ ދާއިރާއެކެވެ. ބެލުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދުމަށް ފަހު، ވަރަށް އަވަހަށް އޮއްސިފައިވާ ތަރިން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އޭގައި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފިލްމީ ދާއީރާ ދޫކޮށްލި ތަރިންތަކެއް ވެސް ތިބެދާނެ އެވެ.


އެކަމަކު ކުޅުނު ފިލްމުތަކުންނާއި ޑްރާމާތަކުން ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދުމަށް ފަހު، އެހާ އަވަހަށް ތަރިން ގެއްލުމަކީ ފިލްމީ ބަލާ މީހުންނާއި އެ ތަރިންނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ބޭނުންވާނެ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަކީ ކުޑަކުޑަ އިންޑަސްޓްރީއަކަށް ވިޔަސް މިއީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަޔާވާ އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ. ފިލްމުތަކާއި ފިލްމީ ތަރިންނަށް އޮންނަ ލޯތްބާއި ޝައުގުވެރިކަމަކީ މިކަމާ ގުޅިފައި ހުރި ކަންކަމެވެ.

ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދުމަށް ފަހު، މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ގެއްލުނު ބައެއް އެކްޓަރުންގެ މަތިން ހަނދާން އާކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. ހޮވުމަކީ ފަސް އެކްޓަރެކެވެ.

* ސޮބާ

ހުސައިން ސޮބާ އަކީ 90ގެ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކުން ފެންނަން ފެށި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކެއްގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފަ އެވެ. އެކްޓަރަށްވުމުގެ އިތުރަށް ސޮބާ އަކީ ލަވަކިޔައި މިއުޒިކްގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވުނު ފަންނާނެކެވެ. އޭނާ ކުޅުނު ބައެއް ފިލްމުތަކަށް އަމިއްލަ އަޑުން ލަވަ ވެސް ކިޔާފައިވެ އެވެ.

ސޮބާ ކުޅުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ދުޝްމަން"، "ބަދަލު"، "ލޯބީގެ އަނިޔާ"، "ފަހު ނޭވާ"، "އުމުރަށް"، "ފުން އަސަރު"، "ހިތްހެޔޮކުރާތި" އަދި "ބާރައިގެ ފަސް" ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެ އެވެ. ސޮބާ އެންމެ ފަހުން ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެނިފައި ވަނީ 2014 ގެ "އާދޭސް" އިންނެވެ.

އޭނާ ފާހަގަކުރެވެނީ އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެންމެ ގަދައަށް ފިޔަޖެހި އެންމެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއިންނާ އެކީ މަސައްކަތްކޮށްލުން ލިބުނު މަދު އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައިޝަތު ޝިރާނީ އާއި މަރިޔަމް ނިޝާ އާއި ނިއުމާ މުހައްމަދާއި ޖަމްޝީދާ އަހުމަދު ހިމެނެ އެވެ.

ސޮބާ ވަނީ މި ތަރިންނާ އެކު ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

* އައްސަދު ޝަރީފް

މިހާރު ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އައްސަދު ޝަރީފަކީ މީޙުން ސަމާސާކޮށް ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ ރާއްޖޭގެ ސުނިލް ޝެޓީ އެވެ. އެ ލަގަބު އޭނާ އަށް ލިބުނީ 2000 ވަނަ އަހަރު ސުނިލް ޝެޓީ ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދަޅުކަން" ގައި ސުނިލް ކުޅުނު ރޯލް އޭގެ ދިވެހި ފިލްމު "ހިތް އެދެނީ" ކުޅެގެންނެވެ.

އައްސަދަކީ 80 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތް އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި މާ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެވިފައި ނެތަސް، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެެއް ފިލްމުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ކަރުނައިގެ އަގު" އާއި "ލަވް 90" އާއި "ކަލާޔާ ނުލާ" އާއި "އަރާމަގު ދޮންކަމަ" ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ވެސް އައްސަދު ކުޅެފައިވެ އެވެ.

* އަލީ ޚާލިދު

މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ) ޑައިރެކްޓްކުރި ހަމައެކަނި ފީޗާ ފިލްމު "ދެރިޔާ" ކުޅެގެން ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ނަމަކަށްވި އަލީ ޚާލިދަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ސްކްރީނުން ގެއްލުނު ތަރިއެކެވެ. އޭނާ ކުޅުނީ އެންމެ ތިން ފިލްމާއި ދެތިން ވީޑިއޯ އެވެ.

އަލީ ކުޅުނު ތިން ފިލްމަކީ ދިވެހި ސިނަމާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިލްމުތަކެވެ. އެއީ "ދެރިޔާ" ގެ އިތުރުން "އަމާނާތް" އާއި "ހިމޭން ދުނިޔެ" އެވެ.

ލޫއްޕެ

ލުފްޝާން ޝަކީބް (ލޫއްޕެ) އަކީ 2000 ގެ އަހަރުތަކު ކުރީކޮޅުގައި އެންމެ ވިދައިލި އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އޭނާ އަކީ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ގެއްލުނު ތަރިއެކެވެ. ފަހުން ލޫއްޕެ ވަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ވެސް ފެނިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަން ވެސްކޮށްފަ އެވެ.

ލޫއްޕެ ކުޅުނު ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "އެ ދަތުރު"، "ހެޔޮނުވާނެ"، "ޒަލްޒަލާ އެނބުރި" އަދި "ސަޒާ" ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް ވެސް ކުޅުނު ލޫއްޕެގެ ޑްރާމާތަކުގެ ތެރޭގައި "ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް" އާއި "ވަހުމް" ފަދަ ޑްރާމާތައް ހިމެނެ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

ޝާވިން

ޝާވިނަކީ ވެސް 2000 ގެ އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ވިދައިލި އެކްޓަރެކެވެ. އެކަމަކު މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ގެއްލުނު އެކްޓަރެކެވެ.

ޝާވިންގެ ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ވެހޭވާރޭ ތެރެއިން" އާއި "ކަށްވަޅަށްދާންދެން" އާއި "ހިތި ނިމުން" އާއި "ދީވާނާ" އާއި "ސަނދުރަވިރޭ 2" އަދި "އެ ދަތުރު" ހިމެނެ އެވެ.

ޝާވިން ކުޅުނު ޑްރާމާތަކުގެ ތެރެއިން "ދޯޕައްޓާ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލުވި ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެކެވެ. މަޝްހޫރު ވަރަށް ގިނަ ބަތަލާއިންނާ އެކު އޭނާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް ކުޅެފައިވެ އެވެ.