23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 20
ރާއްޖޭގައި އޮޔާއި ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދޭތޯ ބަަލަނީ

ރާއްޖޭގައި އަޮޔާއި ކަނޑުގެ ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދޭތޯ ބެލުމުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 2
ސްކޫލު ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވެމްކޯއިން ފަށައިފި

ދަރިވަރުން ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 11
"ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްނުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން"

ކ.ތިލަފުށީގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖް ނުކުރެވެނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 1
ހުޅުމީދޫ ކުނި ސެންޓަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަނީ

ހުޅުމީދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ސެންޓަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 7
ބޮޑެތި ކުނި ހެޔޮ އަގުގައި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނިބުނި ހެޔޮ އަގެއްގައި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ "ކޯލް އެންޑް ޕިކަޕް ސާވިސް"ގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 2
ކުންޏަށް ހައްލުގެންނަން 180 ރަށުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަން 180 ރަށުން އިއްޔެ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 2
"މަހާސިންތާއިން ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ"

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި މަހާސިންތާއިން، ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ލިބޭޏެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން...

July 17, 2016 20
"ލިބޭ އެހީތަކާ އެއްވަރަށް ކަންތައް ތަންފީޒެއްނުކުރެވޭ"

ބޭރު ގައުމުތަކުން ލިބޭ އެހީތަކާ އެއްވަރަށް މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުނުކުރެވޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 6
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގައުމީ މަހާސިންތާއެއް ފަށަނީ

ކުނި މެނޭޖު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 3
ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ދެ މިނިސްޓަރުން ހާޒިރު ކުރަނީ

މާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަން އެ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
އެންމެ ދެކުނުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުން އެމްއާރްޑީސީ އަށް

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.