13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 20
ފައިނު އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއަށް އީކޯކެއާ ފާާޑުކިޔައިފި

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅާތީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ އީކޯކެއާ އިން މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 4
މައްސަލަތަކުގެ އެއް އަސްލަކީ ގާނޫނީ ފުށުއެރުންތައް

ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރަން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވާ ފުށުއެރުންތައް ކަމަށް އެންޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 28
މާލޭގައި 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގަސް އިންދަނީ

މާލެ ފެހިކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން، މާލޭގެ މަގުތަކުގައި 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގަސް އިންދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 12
ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ދިރުންތަކުން މުއްސަނދި އަދި ގުދުރަތީ ރީތިކަން ބޮޑު ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށް، ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
"ތިމާވެށީގެ ޖޫރިމަނާގެ 37 މިލިއަން ނުލިބި އެބަހުރި"

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ އަމަލުތައް ހިންގައިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 37 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުލިބި ހުރި މައްސަލަތަކެއް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 97
ނަވާޒް ވަކިކޮށް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުކަން ހަމްދޫނަށް

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް ހަމްދޫން ރަޝީދު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 16
ކުނި އެންދުން ހުއްޓާލައި އިންގިލާބީ ބަދަލަކާ ދިމާލަށް

ކުރިން ނަމަ، އަޑު އިވެނީ މާލޭގައި އޮންނަ ބޮޑު "ކުނި ފަރުބަދައިގެ" ވާހަކަ އެވެ. ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ކުނީގެ ވަހުން މާލޭގެ އިތުރުން ކައިރި ރަށްރަށަށް އެކަމުގެ އުނދަގުލާ ކުރިމަތިވާ ވާހަކަތަކެވެ. މާލެ ބޮޑު "ގޮނޑަކަށް"ވެ ދިރިއުޅެން އުނދަގޫވާ ހިސާބަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، ސަރުކާރުގެ ވެރިން ގަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުން މި ހުރިހާ ކަމަކަށް...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 6
ބޯފެން ރައްކާކުރަން 133 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ރާއްޖޭގެ 32 ރަށަކަށް ބޯފެން ރައްކާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 133 މިިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގައި އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 21
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު މި ރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 16
ގެއްލުން ބޮޑަސް ޑިއުޓީ ހިލޭ: މި ކޮތަޅުގެ ހަގީގަތް

އެ އެއްޗެހި މިލިއަނުން ރާއްޖެ ގެނެސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަނީ "ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި" ކޮތަޅުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަވަހަށް ނެތި ފަނާވެގެންދާ ޕްލާސްޓިކް ކަމަށް ބަލައިގެން، އެއަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއެއް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު، ދިވެހިން މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންވާ ބާޒާރު ކޮތަޅުގެ ހަގީގަތް މިހާރު އެނގޭތީ، އެ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 14
އެންވަޔަމަންޓް ޕޮލިސްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އެންވަޔަމަންޓް ޕޮލިސް އުފައްދައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ވެމްކޯ އަށް އެހީތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 7
ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަން 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 31, 2018 56
20 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާއަށް 800 މިލިއަންގެ މަޝްރޫއެއް

ވިހި ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް 866 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ސްރީ ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 4
ތިލަފުށީ ފަޅުން 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި

ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ތިލަފުށީ ފަޅުން 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 25
40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އޯޕެކް ފަންޑުން ދީފި

ރާއްޖެ އަށް، އޯޕްކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯޕެކް) އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 6
ދެ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ

އއ. މަތިވެރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމާއި ފ. ނިލަންދޫގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެޑްވާޑް އެންޑް ކްރިސްޓީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 6
ފޭދޫގެ ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސ. ފޭދޫގައި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް، 18 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ލަންކާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 6
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް މަދު

ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ޕްލާސްޓިކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތަކާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތަކެއް ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ބުނެ، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން އިއްޔެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 6
893 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރަން ފޮނުވައިފި

މިދިޔަ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 893 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރަން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

June 05, 2018 25
މާލޭގައި 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑަސްބިން ބަހައްޓަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑަސްބިން ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 1
ތިލަފުށީ ބިންހިއްކުމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަން ބީލަމަށް

އިކޯ ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ނޭޗާ ޕާކްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.