05 މާޗް

March 05, 2017 39
އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި އޮށްޓަރެއް ނެތް: ތޯރިގް

މާލެ އިން މިއަދު ފެނާއި ކަރަންޓާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ކެނޑުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ހުރީ އޮއްޓަރެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 3
ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސާމާނު ހޯދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސ. ހުޅުމީދޫ އާއި ފުވައްމުލަކާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ އަށް ރަށަކަށް، ޑަސްބިނާއި ގަސްކާނާ އުފައްދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދޭން މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށް ކުންފުންޏަކަށް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 28
އައްޑޫގައި 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

އައްޑޫގެ ފަސް ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 18
ކުނި އުފުލަން ވެމްކޯއިން 30 އުޅަނދު ގެނެސްފި

ކުނި އުފުލުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން އިތުރު 30 އުޅަނދު ގެނެސްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 1
ދުނިޔޭގެ ޗަކަބިމާއި ކުޅީގެ ދުވަސް ފުވައްމުލަކުގައި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރާ، ދުނިޔޭގެ ޗަކަބިމާއި ކުޅީގެ ދުވަސް ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 15
ކުނިކޮތަޅު އެލުވާލައިގެން ގެންދިއުން މަނާކުރަނީ

އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ބައިސްކަލްގައި ކުނިކޮތަޅު އެލުވައިގެން ގެންދިއުމަކީ މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 23, 2017 9
ދޫނިތަކެއް ހިފައިގެން ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫނިތަކެއް ހިފައިގެން މ. މުލީގައި ހަ މީހަކު، ދޮޅު ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 3
ޒޯން 3ގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ތިލަފުށީގައި

ޒޯން ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރު، ތިލަފުށީގައި ގާއިމްކުރުމުގެ ފީޒިބިިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމަށް 5.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 10
ވީހާ އަވަހަކަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރަން ބޭނުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހާސިލްކުރާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 12
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭންކްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމުތައް ގާއިމު ކުރަން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ބޭންކުތަކުގެ އެހީއަށް ރާއްޖޭން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
ކުނި ނައްތާލާ ބިމުގެ ވަށާފާރު ރާނަން ހަވާލުކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ހާއްސަކުރި ބިމުގެ ވަށާފާރު ރާނަން ވެސް ބަޔަކަށް ދީފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
މޫސުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓުތަކުން މޫސުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އާއި އެއާޕޯޓް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 13
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރަން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބިލެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 20
ރާއްޖޭގައި އޮޔާއި ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދޭތޯ ބަަލަނީ

ރާއްޖޭގައި އަޮޔާއި ކަނޑުގެ ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދޭތޯ ބެލުމުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 14
ގޮއްވަނީ މީދޫ ފަރުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް: މިނިސްޓްރީ

އައްޑޫ މީދޫ ކައިރީ އޮންނަ އިސްމެހެލާހެރަ އާއި މީދުއާ ދޭތެރޭ ނެރު ކެނޑުމަށްޓަކައި ފަރު ގޮއްވައިލުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ޝަރުތު ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 28
ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް މީދޫ ފަރު ގޮއްވަން ފަށައިފި

އައްޑޫ މީދޫ ކައިރީ އޮންނަ އިސްމެހެލާހެރަ އާއި މީދު އާ ދޭތެރޭ ނެރު ކަނޑަން ފަރު ގޮއްވާލުމުގެ ހުއްދަ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ދިނުމުން އެކަމާ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފަރު ގޮއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 2
ދިއްފުށީ ސޯލާ ޕަވަ ސިސްޓަމް ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ކ. ދިއްފުށީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލް ސްޓެލްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 26
ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން ރާއްޖެ އިސްނަގަނީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ހިމާޔަތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދަން އިސް ނަގާނެ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 3
އެމްއެންޔޫގެ އާކިޓެކްޗަ ކޯސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަނީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ހިންގާ އާކިޓެކްޗަ ކޯހުގެ ޑިގްރީ އަދި މާސްޓާސް ކޯސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 6
އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 75 ޕަސެންޓަށް، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 5
އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް އާ ބޭފުޅެއް

އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް އާ ބޭފުޅަކު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.