03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 5
އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ހއ.ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް

ހއ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 14 ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ޑީސަލް ޖަނެރޭޓަރުންނާއި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 11
"ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްނުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން"

ކ.ތިލަފުށީގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖް ނުކުރެވެނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 17
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅު ކަމަށްވާ ހއ. އާއި ހދ. ގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 1
ހުޅުމީދޫ ކުނި ސެންޓަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަނީ

ހުޅުމީދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ސެންޓަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 6
ފަރަށް އެރި ބޯޓު ފުންކުރުމުގައި ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް!

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ފަރަށް އިއްޔެ އެރި ވިއެޓްނާމްގެ މުދާ އުފުލާ ބޯޓު ފުން ކުރުމުގައި ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބައެއް...

August 14, 2016 7
ބޮޑެތި ކުނި ހެޔޮ އަގުގައި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނިބުނި ހެޔޮ އަގެއްގައި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ "ކޯލް އެންޑް ޕިކަޕް ސާވިސް"ގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 26
ދިގުލާބަދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ދިރާސާ ކުރަނީ

ތިމާވެށީގެ އެންމެ ނާޒު ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ގދ. ދިގުލާބަދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ނިންމައި އެ ރަށުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އީއައިއޭ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 2
ކުންޏަށް ހައްލުގެންނަން 180 ރަށުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަން 180 ރަށުން އިއްޔެ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ރިސޯޓަށް އެވޯޑެއް

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓަކަށް "ތްރީއާރު އެވޯޑު"ގެ ނަމުގައި މިއަހަރު އެވޯޑެއް ދޭނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 2
"މަހާސިންތާއިން ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ"

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި މަހާސިންތާއިން، ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ލިބޭޏެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 17, 2016 20
"ލިބޭ އެހީތަކާ އެއްވަރަށް ކަންތައް ތަންފީޒެއްނުކުރެވޭ"

ބޭރު ގައުމުތަކުން ލިބޭ އެހީތަކާ އެއްވަރަށް މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުނުކުރެވޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 17, 2016 13
ކުނީގެ މައްސަލައަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އޭޑީބީ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރު ތިމާވެށީގެ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު...

14 ޖުލައި

July 14, 2016 6
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގައުމީ މަހާސިންތާއެއް ފަށަނީ

ކުނި މެނޭޖު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 14, 2016
ގައްދު އަށް 18 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެއް

ގދ. ގައްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ހިންގާ 18 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހެވީފޯސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 4
ކަރަންޓު ނެޓުވޯކު ޑިޒައިން ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކުން ގުޅާލުމަށް އެ ނެޓްްވޯކް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 3
ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ދެ މިނިސްޓަރުން ހާޒިރު ކުރަނީ

މާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަން އެ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 11
މިނިސްޓަރު ތޯރިގު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް

ކަރަންޓުގެ ބިލްގެ މައްސަލާގައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް އެންޑް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހީމް، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްުޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 5
އައްޑޫގެ ސޯލާ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްގެން އައްޑޫގައި 1.6 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 7
"ކަރަންޓްގެ އަގު މުރާޖައާކޮށް ނިމޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ"

ކަރަންޓް އަގަށް ބަދަލު ގެންނަން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މުރާޖައާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
އެންމެ ދެކުނުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުން އެމްއާރްޑީސީ އަށް

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.