09 ޖޫން

June 09, 2016 25
އަދީބަށް 15 އަހަރުގެ ހުކުމެއް، ޖުމްލަ 25 އަހަރު

އަދީބު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކުރި އިރު އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑުން ވަނީ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި. އަދީބަށް ކުރިން 10 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އައިސްފައި ވާތީ މިހާރު އޭނާގެ...

June 09, 2016 3
"ފިނިފެންމާ" ގޮއްވާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ ރޭ

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރާ ދެ ދައުވާގައި މާދަމާ ރޭ ހުކުމް ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 8
ނަސަންދުރައާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމައި މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް ހުރި ތަން އިތުރު ބިމަކާ އެކު 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން ހެދި އެއްބަސްވުމާ މެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ލަފާދީފައި އޮތަސް އެތަން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 2
ލޯންޗްކޮޅު ގޮއްވާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅި "ފިނިފެންމާ" ގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 4
އަދީބަށް ކުރާ ދެ ދައުވާއެއްގެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާ އިތުރު ދެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 26
އަދީބު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

June 05, 2016 6
އަދީބަށް މިރޭ ހުކުމް ކުރަނީ، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ސިއްރު!

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް މިރޭ ހުކުމް ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

June 05, 2016 2
"ފިނިފެންމާ" މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ވެސް ސިއްރުކޮށްފި

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑަކަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ސިއްރު...

04 ޖޫން

June 04, 2016 4
ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ، ޚިޔާނާތުގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ހާމިދު އިސްމާއިލާއި އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

June 04, 2016 4
ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު މި...

June 04, 2016 10
އަދީބުގެ ދެ ޝަރީއަތެއް ސިއްރުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބާއްވަން އޮތް، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ދެ ޝަރީއަތެއް އެ ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 23
"އަދީބުގެ އެދުމަކަށް ގޮވާ އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށްދިނިން"

ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ގޮވާ އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށްދިން ކަމަށް ސިފައިންގެ މީހަކު ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދެންމެ ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 2
އަދީބު ހެކިން ނުގެނެވުނު، އިތުރު ފުރުސަތެއް ނެތް

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ކުރާ ދައުވާގެ ދިފާއުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ހާޒިރުކުރަން ކޯޓުން ދިން އެއް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވުމުން، އިތުރު ފުރުސަތު ނުދީ އެ މައްސަލައިގެ ފަހު އަޑުއެހުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން...

June 01, 2016 8
މޭޑޭގައި އަދީބު ދެ ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު: ހެކިން

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ 1 ގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ދެ ފިސްތޯލަ އާއި ގޮވާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުއްވި ކަމަށް ދެ މީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

June 01, 2016 2
ލޯންޗް ގޮއްވާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނުބޭއްވުނު

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން މިއަދު ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 3
އަދީބުގެ ދެ ޝަރީއަތެއް ކެންސަލް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ތެރެއިން ތިން މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަކު ސަލާމުގައި ހުންނެވުމުން އޭގެ ތެރެއިން ދެ ޝަރީއަތެއްގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 26
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރަކަށް ޖަމީލު ވަޑައިގެންފާނެ

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލައިފިނަމަ، އެ އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރަކަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް ވަޑައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 18
ހަމަލާ ދީފައި ފިލޭނެ ގޮތެއް އަދީބު ހޯދި: ދައުލަތް

ރިޔާސީ ލޯންޗްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށް ނުލެވިއްޖެ ނަމަ ފިލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް...

May 26, 2016 4
އަދީބުގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި މައުމޫނާއި މެޑަމް ފާތުން

ރިއާސީ ލޯންޗް "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި، އަދީބުގެ ދިފާއީ ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް...

25 މެއި

May 25, 2016 7
ޝަރީއަތް އަވަސްކުރަނީ ވަކި ދިމާލަކަށް ގެންދަން: އަދީބު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަކި މިސްރާބަކަށް އެ މައްސަލަ ގެންދަން ކަމަށް އޭނާ ކްރިމިނަލް...

May 25, 2016
ހާމިދުގެ ދިފާއީ ހެކިންނަށް އަޒީމާ އާއި އެންޑްރޫގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލް، ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު...

23 މެއި

May 23, 2016
ހެކި ހުށަހަޅަން އަދީބާއި ބޮޑީގާޑުންނަށް ފަހު ފުރުސަތު ދީފި

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ދިފާއުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފަހު އެ...

May 23, 2016 9
އުމަރު އަދިވެސް "ހުދު ވަލުގައި" ހިފަހައްޓައިގެން

ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އުމަރު ނަސީރު ވެންނެވި އިރު އޭނާ ފެނުނީ ގޮތްދޫނުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ވަކި މީހަކު ހިތްހަމަޖައްސަވަން ވަކި ގޮތަކަށް ވާހަކަ އަނބުރާ ނުލައްވާނެ...

19 މެއި

May 19, 2016
އަދީބު، ޒިޔަތު، ހާމިދުގެ ލޯޔަރުންނަށް އިންޒާރެއް

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ދިފާއީ ވަކީލުން ޝަރީއަތަށް ހުރަސް އަޅާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ މައްސަލަ...

16 މެއި

May 16, 2016
އަދީބުގެ ދިފާއުގައި 13 ހެކިވެރިއަކު ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ރިިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި އަދީބުގެ ދިފާއީ ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި 13 މީހެއްގެ ނަން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.