27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
ރޭގަނޑު ކަސްރަތުކުރުމުން ނިދަން އުނދަގޫވާނެތަ؟

މަސައްކަތާ ހެދި ހެނދުނު ނުވަތަ ހަވީރު ވެސް ކަސްރަތަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދަތި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އާންމު ވިސްނުމަކީ ރޭގަނޑު ޖިމަށް ގޮސް ކަސްރަތުކުރާ ނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވެ، ހަމަ ނިދި ނުލިބުމެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 1
ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަސްރަތާ ބެހޭ އާ ހޯދުމެއް

ބަރުދަން ލުއިކޮށް، ރީތި ބައްޓަމަކަށް ހުރުމާ އެކު ފިޓްނެސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކި ކަސްރަތު ކުރެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ނަތީޖާ ނެރެވޭ އުކުޅެކެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
އިށީނދެ އިނުމުގެ ބަދަލުގައި ބައި ގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތު

ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަކޮށް މުޅި ދުވަހު ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ ގެއްލުން ބައި ގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތުން ކުޑަކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކަން ޖާނަލް އޮފް އެޕިޑެމިއޮލޮޖީގައި ޝާއިއުކުރި ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 17
ކަސްރަތުގައިއުޅުއްވި ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޅ. މާފިލާފުށީގައި ސިފައިންގެ ކަސްރަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު މިއަދު ކުއްލިއަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 5
ސެލީނާގެ ކަސްރަތު ކުލާހަށް ގަޑިއަކަށް 300 ޑޮލަރު

ސެެލެބްރިޓީން ފިޓްނަސް ދަމަހައްޓަން ކުރާ ކަންކަން ކުރަން ބައެއް ފޭނުން ބޭނުން ވިޔަސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާނީ މާލީ ގޮތުން ހުރި ދަތިކަމެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018
ޒުވާންކަންް ހޯދަން ކުރަންވީ ކަމަކީ ހިނގުން

އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގެ ބާރު ދަށްވެ ހަނދާން ބަލިވެފައިވާ މީހުން ހިނގުން ފަދަ ލުއި ކަސްރަތު އާންމުކޮށް ކުރާ ނަމަ ސިކުނޑި ޒުވާންކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
ލޭމައްޗަށްދާ ނަމަ ބޭހާ އެއްވަރަށް ކަސްރަތު މުހިންމު

ލޭމައްޗަށްދާ މީހުން ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހުން ލިބޭ ފައިދާ، ކަސްރަތު ކޮށްގެން ވެސް ލިބިދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
ނިދުމުގެ ހަތަރު ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްރަތުކޮށްލާ!

އާންމުކޮށް ގިނަ މީހުން ކަސްރަތު ކުރާ ވަގުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ހެނދުނާއި ހަވީރާއި ރޭގަނޑު އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެވެ. އެހެންވެ ސުވާލަކީ މި ނޫން ވަގުތެއްގައި ކަސްރަތު ކުރުން ކިހިނެއް ވާނެ ހެއްޔޭ އެވެ؟

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ޝިލްޕާއާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އާ ރިކޯޑެއް

އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ އަތުގައި ކުރިން އޮތް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެއް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީއާ އެކު އިންޑިއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018
ހިކެން ބޭނުން ނަމަ މި ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ކަސްރަތު ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ހަމައެއާ އެކު މީހާގެ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށާއި ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ހިފަހެއްޓުމަށް ވެސް ކަސްރަތަކީ ހަމަ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ބައެކެވެ. އެކަމަކު މާ ގަދަޔަށް ކަސްރަތު ނުކުރިއެއް ކަމަކު ރަނގަޅު ޑިސިޕްލިންއެއް ހިފަހައްޓަންޖެހެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018
ގޭގައި އިނދެގެން ވެސް ދެން ފަލި ޖެހިދާނެ

ކަސްރަތަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަމާ އެކު އެކި ބާވަތުގެ ކަސްރަތު އާންމުވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ފަލި ޖެހުމެވެ. އެކަމަކު މިއީ މޫދަށް ނުގޮސް ވެސް މިހާރު ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ގޭގައި އިނދެގެން، އެހެން މީހުންނާ ބައިވެރިވެގެން ފަލި ޖަހައިގެން ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ މެޝިނެއް ބާޒާރަށް ނެރުމަށް މިހާރު އެބަ ފައްކާ ކުރެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018
ހަނދާން ގަދަކުރަން ކަސްރަތު ވަރަށް މުހިންމު

ކުޑަކޮށް ކަސްރަތުކޮށްލިޔަސް އިސާހިތަކު އެ މީހެއްގެ ސިކުނޑިއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް އައިސް ހަނދާން ގަދަވާ ކަމަށް ޖަޕާނުގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ކަސްރަތު ނުކުރާތީ 25 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް ނުރައްކާ

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަށިގަނޑަށް ކަސްރަތު ނުލިބޭތީ ކޮންމެ ހަތަރު މީހަކުން އެކަކަށް ސިއްހީ ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) ގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ކަސްރަތުން ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ދުރުކޮށްދޭ

ކަސްރަތު ކުރުމުން ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ކަސްރަތުކުރުން ގޯސް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
މި މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ދުވެގެން

ފިޓްކޮށް ހުރުމާ އެކު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަން ބޭނުން ނަމަ، އެންމެ ހަރަދު ކުޑަކޮށް އަދި އެންމެ ފަސޭހަކޮށް ކޮށްލެވޭ އެއް ކަސްރަތަކީ ދުވުމެވެ. ދުވެގެން ނަތީޖާ ނެރޭ މީހުން މިހާރު ބައިވަރެވެ. އެފަދަ މީހުންގެ ވާހަކަތަކުން ހިތްވަރު ލިބިގެން، ދުވަން ޝައުގުވެރިވާ މީހުން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
ކަސްރަތު ކުރަންޏާ ހޯދަންވީ ސްޓްރާވާ ސަމިޓް

ކަސްރަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ އެކި ނަންނަމުގައި ހުންނަ އެޕްތަކުންނެވެ. ސްޓްރާވާއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުން ފާހަގަކުރެވޭ އެޕެކެވެ. މީގެ ޕްރީމިޔަމްއަކީ އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ލިބެން ހުރި އެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ސްޓްރާވާއިން މިހާރު...

18 ޖުލައި

July 18, 2018
ކަސްރަތު ކުރާ މީހުން ބޯންވީ ޗޮކްލެޓް މިލްކް

މިއީ ތަފާތު އެކި ނަންނަން ކިޔާ އެތައް ވައްތަރެއްގެ އެނަޖީ ޑްރިންކްތަކަށް އެތައް ބަޔަކު ދެވި ހިފާފައިވާ ޒަމާނެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންނާއި ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ މީހުންގެ މެދުގައި އެނަޖީ ޑްރިންކުގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018
މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ލޯވަ ބޮޑީ - 3

"މިހާރު ފިޓް" ގެ މި އެޕިސޯޑްގައި ވެސް މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތިރި ނުވަތަ ލޯވަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ލޯވަ ބޮޑީ - 2

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" މި އެޕިސޯޑްގައި ވެސް މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތިރި ނުވަތަ ލޯވަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
"މިހާރު" ފިޓް- ސްޓެޓިކް ލޯވާ ބޮޑީ- ޕާޓް 1

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ މި އެޕިސޯޑްގައި މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތިރީ ބައި ނުވަތަ ލޯވާ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.