22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 8
ޖިއާން އުފަންދުވަހު އިއްވާލީ އޭނާގެ ގުރުއާން ކިޔެވުން

ސްކޫލް އެސެމްބްލީގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޖިއާންގެ ހުވަފެނެކެވެ. އެކަމަކު އެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ޑިސެމްބަރު މަހު އެ ކުއްޖާ ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.