11 ޖުލައި

July 11, 2016
ބިއްލޫރި ބޮކިން ހަދާފައިވާ ހެދުމެއް ދުށިންތަ؟

މިހާރު ހިނގަމުންދާ އޯޓް ކުޓުއާ ފެޝަން ވީކްގެ އެންމެ ވިދާލި ޝޯތަކުގެ ތެރެއިން އައިރިސް ވޭން ހާޕަންގެ ފެޝަން ޝޯ ހިމެނެ އެވެ. މިއީ އައިރިސް ޕެރިހުގައި އޯޓް ކުޓުއާ ޝޯއެއް ދައްކާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޭނާގެ ހެދުންތަކަށް ހިޔާލު ހޯދާފައި ވަނީ "ސިމެޓިކްސް" އިން ކަމަށް ޑިޒައިނާ ބުނެފައިވެ އެވެ. ދިޔާ އެއްޗެއްގައި ޖެހުމުން އުފެދޭ އެކި...

July 11, 2016
ލިކުއިޑް ލިޕްސްޓިކުން މޫނުގައި މޭކަޕް ކޮށްލެވޭނެތަ؟

މޭކަޕްކުރާ ގޮތް ޔޫޓިއުބްގައި ކިޔައިދޭ މީހުން ތަފާތު ހުނަރުތައް އެ މީހުންގެ ޗެނަލްތަކުގައި ދައްކާލަ އެވެ. އާއްމުކޮށް ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު އަދި ހައިރާންކޮށްލާ ކަހަލަ މޭކަޕް...

July 11, 2016 2
ދަތުރުގޮސް ކަޅުވެއްޖެ ނަމަ ދޮންކޭލުން ހައްލު ހޯދޭނެ

އީދު ބަންދުގައި ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރި އަވީގައި ގިނައިރު އުޅުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު ކަޅުވެ ޓޭން ވެފައިވާ މީހުން މި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނައިން ފެނެެ އެވެ. މަޖާ ދަތުރަކަށްފަހު...

10 ޖުލައި

July 10, 2016
ރޯމްގައި ބޭއްވި ފެޝަން ޝޯ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ފެންޑީގެ އޯޓް ކުޓުއާ ފެޝަން ޝޯ އަކީ އަދި މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު އަދި ހިތްގައިމު ފެޝަން ޝޯ އެވެ. އެ ޝޯގައި ހިނގާލި މޮޑެލްސް، ދައްކާލި ހެދުންތައް އަދި ބޭއްވި ތަނާ މެދު...

July 10, 2016 3
ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދުވަހު ނުލާންވީ އެއްޗެހި

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެކައްޗެއް ލައިގެން އުޅެވޭ ނަމަ ކިތަންމެހާވެސް ފަސޭހަ އެވެ. އަންނައުނު ކިލާނުވެ ހަލާކުނުވާ ގޮތަށް އީޖާދުކޮށްފައި ހުންނަ ނަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފަސޭހަ އެވެ....

07 ޖުލައި

July 07, 2016
ސްޓްރެއިޓްނާއިން އިސްތަށިގަނޑު ފަންކުރާއިރު ސަމާލުވޭ

އިސްތަށިގަނޑު ފަންކުރަން ސްޓްރެއިޓްނާ ބޭނުންކުރުމަކީ މިހާރު އަންހެން ކުދިން އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެކެވެ. އޮފީހަށް ނުވަތަ ބޭރަށް ދާން ތައްޔާރުވާއިރު އިސްތަށިގަނޑު އަވަހަށް...

July 07, 2016 1
ބަލްގިސް އިން އީދަށް ބުރުގާ ދަތި ކަލެކްޝަނެއް

ބަލްގިސް މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ދިވެހި ބްރޭންޑެކެވެ. އެކި ވައްތަރުގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކާއި ނަލަ ސްޓައިލްތަކަށް ބުރުގާ އަޅާދިނުމުގެ ހިދުމަތް ވެސް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. މި އީދަށް...

06 ޖުލައި

July 06, 2016
ލިންޓް ރޯލާ އަކުން ހިފިދާނެ ބޭނުންތައް

އިސްތިރިކުރާއިރު ނުވަތަ ބޭރަށް ދާއިރު އަންނައުނުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ކުނޑިއެއް ހުންނަ ނަމަ ފޮހެލާ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންކުރާ ލިންޓް ރޯލާ އަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ މީހުން ގެންގުޅޭ...

July 06, 2016 2
އީދަށް ހީނާފަތުގެ ރީތި ޑިޒައިނެއް

މިފަހަރުގެ މި ގެނެސްދެނީ "ނޭޗާޒް އިންކް"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އައިޝަތު ޝަހްމާ ހަމީދު ނުވަތަ އާމަ ހަމީދުގެ ރީތި ޑިޒައިންތަކެކެވެ. އީދާ ގުޅުވައިގެން ހީނާ ފަތް އަޅާލަން ބޭނުން...

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ދަގަތްފާނުން ތަތްކޮށްލެވޭ އެސްފިޔައެއް

ޕާޓީތަކަށް މޭކަޕް ކުރާއިރު ގިނަ އަންހެން ކުދިން "ފޭކް އައިލޭޝް" ނުވަތަ އެސްފިޔަ ބޭނުންކުރެ އެވެ. އެސްފިޔަ ތަތްކޮށްލާފައި ހުންނައިރު ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ނަމަވެސް، މިކަހަލަ އެސްފިޔަ...

July 05, 2016
ފޮޓޯގްރާފާ ބިލް ކަނިންހަމްގެ ހަނދާނުގައި މަގެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފޮޓޯގްރަފަރު ބިލް ކަނިންހަމް 87 އަހަރުގައި މިދިޔަ މަހު މަރުވި ޚަބަރު ވެގެން ދިއައީ މުޅި ފެޝަން ދާއިރާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ޝޮކަކަށެވެ. "ސްޓްރީޓް ސްޓައިލް" ފޮޓޯގްރަފީގެ...

03 ޖުލައި

July 03, 2016 2
ބޫޓު ހެޔޮވަރު ކުރަން ވަކި ވަގުތެއް އޮވޭ

ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ދާން ރީތި ރީތި ހެޔޮވަރު ބޫޓެއް ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބޫޓު ރީތިއްޔާ ގިނަފަހަރު އޮންނާނީ ހެޔޮވަރު ސައިޒު ނުލިބިފަ އެވެ. ހެޔޮވަރު ބޫޓެއް...

July 03, 2016
ސްޓައިލް ޓިޕް: ޖޮބް އިންޓަވިއުއަކަށް ރަނގަޅީ ކަޅުކުލަ

ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް އިންޓަވިއުއަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެމީހެއްގެ ސީވީ ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ދެއްކުމުގެ އިތުރުން އިންޓަވިއުގައި ދައްކާނެ ވާހަކަ އާއި ގެންގުޅޭނެ...

02 ޖުލައި

July 02, 2016 2
ޣައިރު މުސްލިމެއްގެ އީދު މޭކަޕަށް ފާޑުކިޔަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ކްލޮއީ މޮރެއްލޯ އަކީ އޭނާގެ މޭކަޕް ޓިއުޓޯރިއަލްތަކުން މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބްލޮގަރެކެވެ. އޭނާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް 1.7 މިލިއަން މީހުން ފޮލޯކުރެ...

July 02, 2016
މިހާރު ސްޓައިލް: ގަތައިފައި ހުޅިޖެހުން

ހުނަރުވެރި ހެއާ ސްޓައިލިސްޓް ޖަސްޓިން، މި ވީޑިއޯގައި ވަރަށް ފަސޭހަ އަދި ރީތި ގޮތަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ސްޓައިލް ކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ދައްކާލަ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ މުނާސަބަތުތަކަށް...

01 ޖުލައި

July 01, 2016
ޒައިތޫނި ތެޔޮ މިކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެކަން އެނގޭތަ؟

ޒައިތޫނި ތެޔޮ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ކައްކާއިރު އެވެ. ސިއްހަތައް ފައިދާ ހުރި މިތެލަކީ ހަމައެކަނި ކާން ބޭނުންކުރާ ތެލެއް ނޫނެވެ. ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށްލަން ނުވަތަ ސާފުކުރަން ވެސް މި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. މިއީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016
ފެންވަރަން އެކި ކުލަކުލައިގެ ޖެލީ

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ ބްރޭންޑް "ލަޝް ކޮސްމެޓިކްސް"ގެ ޝަވާ ޖެލީޒް ކިޔާ ސައިބޯންޏަކީ ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު އުފެއްދުމެކެވެ. އާއްމުކޮށް އަހަރެމެންނަށް ފެންނަނީ...

June 30, 2016
އެންމެ ފަހުގެ ބޫޓު ސްޓައިލް: ފަޔަށް ވަރަށް އަރާމު

އަންހެނުންގެ ބޫޓަކީ ބަލައިލަން ރީއްޗަސް އަރައިގެން އުޅެން ފަސޭހަ އެއްޗަކަށް ގިނަފަހަރު ނުވެ އެވެ. ހިމަ ކަށި ލާފައި ހުންނަ، ފަޔަށް ބާރު ބޫޓުތަކަކީ ވަރަށް ލަތީފީ ސްޓައިލެކެވެ....

29 ޖޫން

June 29, 2016
އޮފީހަށްދާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ލާނީ ކޮންކަހަލަ ހެދުމެއް؟

ކޮންމެ މުނާސަބަތަކަށް ވެސް ހެދުން ލާންޖެހޭ ވަކި ސްޓައިލެއް އަދި ވައްޓަފާޅިއެއް އޮވެ އެވެ. ޕާޓީ އަކަށް ދާއިރު ހެދުން ލައި ސްޓައިލްކުރާނީ ގޭތެރޭގައި އުޅޭއިރު ހެދުން އަޅާ ގޮތަކަށެއް ނޫނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް، އޮފީހަށް ދާއިރު ހެދުން ލާންވާނީ ޕާޓީއަކަށް ތައްޔާރުވާ ގޮތަކަށް ވެސް ނޫނެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
ނިޔަފަތިތަކުގެ ދަށުގައި އުޅޭ ނުރައްކާތެރި ޖަރާސީމު

އަތް ދޮވެ ސާފުކުރާއިރު ނިޔަފަތިތަކުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ޖަރާސީމާ މެދު ވިސްނާލިންހެއްޔެވެ؟ ނިޔަފަތީގެ ދަށުގައި ހުންނަ ޖަރާސީމުގެ ސަބަބުން އެކި ވައްތަރުގެ ބަލިތައް ޖެހެ އެވެ. މިކަމަށް...

June 28, 2016
އަތް ދަބަހުގައި ވަކި ބަރުދަނެއް ހުންނަންޖެހޭތަ؟

އަންހެނުންނަށް އަތް ދަބަހަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އޮފީހަށް ދާއިރު ނުވަތަ އެކި ކަންކަމުގައި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭ އިރު ކުއްލިއަކަށް ބޭނުންޖެހިދާނެ އެއްޗެހި ދަބަސް ތެރޭގައި...

27 ޖޫން

June 27, 2016
ކަންފަތް ތޮރުފާ ތަން ކަޅުވަނީ ކީއްވެ؟

ރަން ނުވަތަ ރިހިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަންފަތު ލާ މުދި ލެއްވުމަށް ތޮރުފާލާ ތަން ކަޅުވެ ހަލާކުވުން ނާދިރެވެ. ނަމަވެސް ފެޝަން ގަހަނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންފަތުލާ ވަރަށް ގިނަ...

June 27, 2016 3
ނާއިޝާޒް އެޓެލިއާ، ދިވެހި އަމިއްލަ ޑިޒައިނާ ލޭބަލެއް

މަޝްހޫރު ބުޓީކް ކްލޯޒެޓްގެ ފަހަތުގައިވާ ހީވާގި އަދި ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރިޔަކީ ފާތިމަތު ނާއިޝާ އެވެ. ބްރައިޑަލް ގައުން އަދި ކޮންމެ މުނާސަބަތަކަށް ވެސް ހެދުން ފަރުމާކުރަން އެހާމެ...

26 ޖޫން

June 26, 2016 2
ސްޓައިލް ޓިޕް: ޖިންސު ދޮންނާކަށް ނުޖެހޭނެ

މިއީ ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ވާހަކަ އަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އޮރިޖިނަލް ބްރޭންޑެއްގެ ރަނގަޅު ކޮލިޓީއެއްގެ ޖިންސެއް ނަމަ ދޮންނާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ލިވައި ޖިންސުގެ ސީއީއޯ...

June 26, 2016
ޔޫރަޕްގެ ސްޓައިލިޝް ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުން!

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ ހިސާބަށް އައީ އެވެ. ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކުން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އެބައެއްގެ ގައުމަށް މިއަހަރުގެ ތަށި ގެންދަން...

25 ޖޫން

June 25, 2016
އިސްތިރިކުރާއިރު ސަމާލުކަމަށް

ދިވެހިންނަކީ އާއްމުކޮށް ވަރަށް ރީތިކޮށް އިސްތިރިކޮށްގެން ހެދުން ލާ ބައެކެވެ. އާ ހެދުމެއް ލިބުމުން އަވަހަށް ދޮވެ އިސްތިރިކޮށްލާނެ އެވެ.

June 25, 2016 14
މިހާރު ސްޓައިލް: ދޫކޮށް ބުރުގާ އަޅާނެ ރީތި ގޮތެއް

އިންޑޮނީޝިއާގެ މި ސްޓައިލަކީ އެކި މުނާސަބަތުތަކަށް ގުޅޭނެ ހިތްގައިމު ސްޓައިލެކެވެ. ޕާޓީތަކަށް ދާއިރު މި ސްޓައިލް ވަަރަށް ކަމުދާނެ އެވެ. މިއީ ނުރަސްމީ ސްޓައިލެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ...

24 ޖޫން

June 24, 2016
ބޫޓު ރައްކާކުރާ ގޮތް މުހިންމު

ބޫޓެއް ގަތުމަށް ފަހު ބޫޓުގެ ފޮށިގަނޑު އެއްލާލާފައި ބޫޓު ލަނީ ކޮތަޅަކަށެވެ. ގެޔަށް އައުމަށް ފަހު ކަބަޑު ތެރޭގައި ނުވަތަ ރެކެއްގައި ބޫޓު ބަހައްޓަނީ ހާމަޔަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ...

June 24, 2016
94 އަހަރުގައި ފެޝަން ކަލެކްޝަނަކާއި އިމޯޖީ ސެޓެއް

ސްޓައިލް އައިކޮން އައިރިސް އެޕްފެލްއަށް 94 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހެދުން އެޅުމުގެ ތަފާތު ސްޓައިލާ ބެހޭގޮތުން ވޯގް ފަދަ ބޮޑެތި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެޝަން މަޖައްލާތަކުގައި އާމުކޮށް...

23 ޖޫން

June 23, 2016 1
ކައިލީ އަލަށް ތައާރަފުކުރި ނޫ ލިޕްސްޓިކް ޖައްސާނަންތަ؟

މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑުތަކުން ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ތަފާތު ލިޕްސްޓިކް ކުލަތައް ތައާރަފްކޮށްފައިވެ އެވެ. ލައިމް ކްރައިމް، މެކް ފަދަ ބްރޭންޑްތަކުން ފެހި، ރީނދޫ، އަޅި ނުވަތަ ހުދު ފަދަ އާއްމުކޮށް ތުންފަތުގައި ނުޖައްސާ ޒާތުގެ ކުލަތައް އެ ބްރޭންޑްތަކުން މިހާރު ދަނީ އިސްތިހާރު ކުރަމުންނެވެ. މި އަހަރު ކުރީކޮޅު...

22 ޖޫން

June 22, 2016
ސިންޑީ ކްރޯފޯޑްގެ ފިރިހެން ދަރީގެ ފުރަތަމަ ރަންވޭ ޝޯ

ނުވަދިހައިގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވި ސުޕަ މޮޑެލް ސިންޑީ ކްރޮފޯޑަކީ ފެޝަން އިސްތިހާރުތަކާއި އެކި ފިލްމުތަކުން ވެސް ފެނިފައިވާ އެމެރިކާގެ މޮޑެލެކެވެ. މިހާރު އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ވެސް...

June 22, 2016
އެމެރިކާގެ ފެޝަން ޑިޒައިނަރަކަށްވި ރެފިއުޖީ

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ ރެފިއުޖީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އަސަރު ގަދަ އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިން އެކަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން...

21 ޖޫން

June 21, 2016
ޕްރިންސަސް އެލިކްސްގެ ހިތްގައިމު ވިންޓޭޖު ގައުން

ބެލްޖިއަމްގެ ޕްރިންސަސް އެލިކްސް ދު ލިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ކުލަގަދަ ހަފުލާއެއްގައި އާލް ގިއްޔޯމް ދު ދަމްޕިއޭއާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފަ އެވެ. އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ޕްރިންސަސް އަކީ ޕްރިންސް މިޝެލް ދު ލިން އަދި ބްރެޒިލްގެ ޕްރިންސަސް އެލިނޯރާގެ ދަރިކަލުންނެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 1
ސްޓައިލް ޓިޕް: ހުދު ގަމީހެއްގެ މުހިއްމުކަން

ފުރިހަމަ ސްޓައިލަކަށް ހެދުން ލާން ބޭނުން ނަމަ ހޯދަން ޖެހެނީ އެންމެ ފަހުގެ އަގު ބޮޑު ހެދުމާއި އެކްސެސަރީޒެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ އަދި ޖީބަށް ލުއި ގޮތަކަށް ވެސް ރީތި ސްޓައިލަކަށް ހެދުން ލެވިދާނެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016
ފިރިހެނުންގެ ފެޝަން ވީކްގެ އުސް އަލިތައް

ލަންޑަން އަދި މިލާން ފަދަ ފެޝަނަށް ނަން މަޝްހޫރު ސިޓީތަކުގައި މި މަހު ކުރިއަށް ގެންދާ ހޫނު މޫސުމުގެ ފެޝަން ވީކްތަކުން އެންމެ ފާހަގަވި ޝޯތައް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.