14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ބެލާ ކްރޫޒްގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ބެލާ ކްރޫޒަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޓޮމް ކްރޫޒާއި ނިކޯލް ކިޑްމަން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެޑަޕްޓްކޮށްފެން ބޮޑުކުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކުރިން މޮޅު...

February 14, 2018 2
ޖަޕާންގެ ސްކޫލަކަށް "އަރްމާނީ" ޔުނިފޯމް

މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑްތަކަށް ދެވިހިފީމާ ވާނެ ގޮތް މިއޮތީ ޖަޕާންގެ ސްކޫލެއްގެ ބެލެނިވެރިން ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. ޖަޕާން މީހުންނަކީ މުއްސަނދި އަދި ވަރަށް ޒަމާނީ ދިރިއުޅުމުގެ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 2
ޒާރާއިން މިފަހަރު ހެދީ އަގުބޮޑު "މުންޑެއް"

ޒާރާ ބްރޭންޑުން ބާޒާރަށް ނެރުނު، މުންޑަކާ ވައްތަރު ގޮތެއް ހުންނަ ސްކާޓަކާއި ހަރުވާޅަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖޯކު ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
"ދޯ" ގައި މިފަހަރު ފެޝަން އާއި ބިއުޓީ

"މިހާރު"ގެ ޓީމުން އުފައްދާ ލައިފްސްޓައިލް މަޖައްލާ "ދޯ"ގެ ހަތް ވަނަ އަދަދު، ފެޝަން އަށް ހާއްސަކޮށް ނެރެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 14
އެންމެ ރީތި ތުނބުޅި ހޮވުމުގެ މުބާރާތެއް!

ރީތި ތުނބުޅިއެއް ހޮވަން އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ބޭޑްލެބާ ގުޅިގެން ތަފާތު މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017
ނިވާކަން ބޮޑު ހެދުންތަކުގެ ފެސްޓިވަލެއް

ނިވާކަން ބޮޑު ހެދުންތަކަށް ހާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 1
ފްރައިޑް ޗިކަން ޕޭންޓްސް: މިއީ ހަމަ ކުކުޅު ފައެއް

ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ޖަޕާނު މީހުންނަކީ މޮޅު ޚިޔާލުތަކަށް އާ ވައްތަރުތަކުގެ އަންނައުނު އުފެއްދުމުގައި ވަރަށް ކުރީގައި އުޅޭ ބައެކެވެ. މި މީހުން މިފަހަރު ހެދީ ތެލުލާފައި އޮތް ކުކުޅު ފައެއް ހެން އޮންނަ ހަރުވާޅެކެވެ. އެމީހުން މި ހަރުވާޅު އުފެއްދީ ގަސްތުގައި ކުކުޅު ފަޔަކާ އެއްގޮތް ކުރަން ނޫން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 7
ބައްޕަގެ ބާ ގަމީސްތަކުން ދަރިފުޅު ނަލަހައްދަނީ

ހެދުން އަލަމާރިއަށް އެއްޗެހި ގިނަވަމުން ގޮސް ސަލާމަތް ނުވާ ހިސާބަށް ދިއުމުން، ނުލައި ހެދުންތައް ހޮވާލާފައި އުކާލަންވީ އެވެ. ނޫނީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އެ އެއްޗެހި ދިނުމަކީ ވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ މި މަންމަ ކަންތައް ކުރީ ތަފާތުކޮށެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 6
މަލާމާތުގެ ތެރެއިން އުފެދުނު "ރޭގަނޑުގެ ރާނީ"

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މި ޒުވާނާއަށް މީހުންގެ ރުޅި އާއި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިވި އެވެ. އެންމެންގެ ތެރޭގައި ލަދުގަންނަވާލައި، ހަންގަނޑު ބްލީޗްކުރުމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން އޭނާ ކައިރީ ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް މީހުންގެ ނަފްރަތަކީ އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަހަށް ވިޔަކައެއް އޭނާ ނުދިނެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 3
މި ކުއްޖާ ހެދުން އަޅާލެއް ޗާލުކަމުން ހައިރާންކަން

ކޯކޯ އަކީ މިހާރު އިންސްޓަގްރާމްގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުއްޖާ އެވެ. ހަ އަހަރުގެ މި ކުއްޖާ ފޮލޯކުރާ އަދި އޭނާ ދެން އަޅާނެ އެންމެ ފަހުގެ ފެޝަންގެ ހެދުމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން ބޭނުންވާ ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ. ޓޯކިޔޯގެ މަގުތަކުގައި ކޯކޯ އޭނާގެ ކުލަ ގިނަ ހެދުންތައް އަޅާލައިގެން ހިނގާއިރު ހެދުމުގެ ކޮންމެ ބައެއް ވެސް...

19 ޖޫން

June 19, 2017 2
ކަށިތައް ޗޯކު ހާ ބަލިކަށި، އެކަމަކު އަޒުމް ވަރުގަދަ

އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މި އަންހެންކުއްޖާގެ އިސްކޮޅުގައި ހުންނަނީ އެންމެ ދެ ފޫޓު ހަ އިންޗި އެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 90 ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވެ އެވެ. އަދި ސްކޫލަށް ގޮސް އިންނައިރު ވެސް އެކަނިކޮށްލާފައި އިންނަ ކަމުގެ އިހްސާސް އޭނާއަށް ކުުރެވެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 173
އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކާ އެކު އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ބުޑު ފާޅުވާ ކަހަލަ ހެދުން އެޅުން މިހާރު މަނަ އެވެ. އެ...

01 މެއި

May 01, 2017 1
"ކިލާވެފައި" އޮތް ޖިންސެއް 6500ރ. އަށް

ލަގްޒަރީ ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރުތައް ހިންގާ، އެމެރިކާގެ ނޯޑްސްޓޯމް އިން އަލަށް ބާޒާރަށް ނެރެގެން އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކިލާވެފައި އޮންނަ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޖިންސެކެވެ. ކަކުލާއި ޖީބުތަކާ ދިމާލުގައި ހުންނަނީ ކިސަޑު ވެލި އުނގުޅިފައި ހުންނަ ގޮތަށެވެ. ބަލާ ބެލުމަކުން އެއީ ފޭކް ކަމެއް ނުވެސް އެނގެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
ޓޮޕްޝޮޕްގެ ފުރަތަމަ ބްރައިޑަލް ކަލެކްޝަން

މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް ޓޮޕް ޝޮޕްގެ ފުރަތަމަ ބްރައިޑަލް ކަލެކްޝަން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
އޭޝިއާ އަށް ޚާއްސަ މާޖެހި އަތްދަބަހެއް

ބެލްޖިއަމްގެ އަތްދަބަސް ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ކިޕްލިންގް އަށް 30 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް އޭޝިއާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ފަށައިފި އެވެ. "ޖާނީ"ގެ ނަމުގައި ހޮންގް ކޮންގް، މެލޭޝިއާ އަދި ސިންގަޕޫރުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކެމްޕެއިންގައި، އެއް ވަގުތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "އުފަންދުވަހުގެ" ޕާޓީތަކާއި...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 1
މިއީ ހާރެއް އަދި އިއަފޯނެއް

އެއްބަޔަކު ބުނާނީ މިއީ ކަރުގައި އަޅާ ހާރެއްގައި އިއަފޯނެއް ހަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އިއަފޯނެއް ހާރަކަށް ބަދަލުކޮށްލާފައި ކަމަށް ބުންޏަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބުންޏަސް އެ ކިޔެނީ ހަމަ އެކައްޗެެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 3
"އިންސްޓަގްރާމް މޫނު" ނުރައްކާވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމުން ބައެއް ފޮޓޯތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ އެވެ. އެއީ އެ ފޮޓޯއަކަށް ލިބޭ ލައިކްތަކާއި ކޮމެންޓާއި ޝެއާތަކަށް ބަލައިގެން ދޭ ސަމާލުކަމެކެވެ. އެންމެ ރީތި ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމުން ކަނޑަައަޅަނީ މި ކަންކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެހެންވެ، އިންސްޓަގްރާމަށް އެންމެ ރީތި ކަމަށް ފެންނަ މީހުންނަށް ވާނީ މަޝްހޫރު މޫނުތަކެވެ....

25 މާޗް

March 25, 2017 2
ދިގަށް ރޮނގު ހުންނަ ހެދުމުން މީހާ ފެންނާނީ ހިކިކޮށް؟

އެންމެންހެން މަސައްކަތްކުރަނީ ހަށިގަނޑު ހިކިކޮށް ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް، ގިނަ މީހުންނަކަށް ނުވެ އެވެ. ހަށިގަނޑު ހުންނަ ވަރަށް ވުރެ ހިކިކޮށް ދެއްކުމަށް ބައެއް ސްޓައިލްތަކުގެ ހެދުން ލުމަކީ ވެސް ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. ވަރަށް ކުރިންސުރެ ކިޔައި އުޅޭ ގޮތުގައި، ދިގަށް ރޮނގު ދަމާފައި ހުންނަ ފޮތީގެ ހެދުމެއް...

17 މާޗް

March 17, 2017 4
ސްކިނީ ޖީންސުން ގެއްލުންވޭތަ؟

ބައެއް އަންނައުނުން މައިބަދަ ސީދާކުރަން އުނދަގޫވުމާއި ކަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ބުރަކަށީގައި ރިއްސުން ފަދަ ކަންކަމާ ދިމާވާ ކަމުގެ އިންޒާރުތައް ތަޖުރިބާކާރުން ދެ އެވެ. ބްރިޓިޝް ކައިރޯޕްރެކްޓިކް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސްއޭ) އިން ބުނަނީ ސްކިނީ ޖީންސާއި ހައި ހީލްސް އަދި އަތްދަބަހަކީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް...

12 މާޗް

March 12, 2017 2
އީރާން މީހުންނަކީ "ސްޓައިލިޝް" ބައެއް

އިރާނޭ ބުނުމުން ސިފަވަނީ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުތަކާއި މޫނު ބުރުގާ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ މީޑިއާއިން ސިފަކޮށްދޭ ގޮތެވެ. އިމުން ބޭރު ނުވެ ފެޝަނަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އީރާނުގައި ގިނަ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
ގުޅޭ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާތާ 37 އަހަރު

ސްޓައިލް ނުވަތަ ފެޝަނަކީ ހަމައެކަނި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް ހުށަހަޅާލެވޭނެ އެވެ. ޖަޕާނުގެ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މި ދެމަފިރިންނަކީ މިކަމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ.