13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017
ކުޑަކުދިންގެ ކުރެހުންތަކުން ހެދުން ފަރުމާކުރަނީ

ތުއްތު ކުދިންގެ ކުރެހުންތައް އާއްމުކޮށް ހުންނަނީ ކަރުދާހުގަ އެވެ. އެކަމަކު މި ކުރެހުންތައް އެ ކުދިންގެ ހެދުމުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލައިފި ނަމަ ވަރަށް ހިތްގައިމުވާނެ އެވެ. މިއީ އެކުދިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވެސް ވާނެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
ގޯލްޑަން ގްލޯބްގައި މިފަހަރު ރީތީ ފިރިހެނުންގެ ސްޓައިލް

އެމެރިކާގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ގޯލްޑަން ގްލޯބް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ބާއްވަނީ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ފަދައިން ވަރަށް ބޮޑުކޮށް އަދި ކުލަ ގަދަކޮށެވެ. އެމެރިކާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކުގައި އުފައްދާ ޓީވީ ސީރީޒް އަދި އެކި ފިލްމްތަކަށް އެވޯޑް ދޭ މިހަފުލާ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބަލަ އެވެ. ގޯލްޑަން ގްލޯބްގެ ރަތް ދޫލަ މަތީގައި ތަރިން...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
ފިރިހެނުން ޗޯކާޒް އަޅަނީ، ބޮޑު ބަހުސަކަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޓްރެންޑަކީ ޗޯކާޒް އެވެ. ދުނިިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ އަންހެނުން އެކި ސްޓައިލުގެ ޗޯކާޒް އެކި މުނާސަބަތުތަކަށް އެޅި އެވެ. އެކަމަކު މި ޓްރެންޑު މަޑުމަޑުން ފަނޑުވާން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 7
އައިނު އަޅާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ބުރުގާ ސްޓައިލެއް

ނިވާކަން ބޮޑުކޮށް އަދި ޒީނަތްތެރިކޮށް ބުރުގާ ސްޓައިލްކުރުމާއި އައިނު އަޅާ މީހުން ބުރުގާއާ ގުޅޭ ވައްޓަފާޅިއަކަށް ސްޓައިލްކުރަން ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017
މި އަހަރަށް ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ ސްޓައިލްތައް

މި އަހަރު ފެނިގެންދާނެ ފެޝަން ޓްރެންޑްތަކާ ބެހޭގޮތުން ގިނަ ފެޝަން މަޖައްލާތަކުގައި ބޮޑެތި ބަހުސްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ގިނައިން ދެކެވިފައިވަނީ އަންހެނުންގެ ސްޓައިލާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. ފިރިހެނުންގެ ހެދުމާއި އެކްސެސަރީޒްގެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ އާއްމުކޮށް ވަރަށް ލުއި ގޮތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ފެޝަން ދާއިރާގެ މާހިރުން ބުނާ ގޮތުގައި...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017
ޖަޕާނުގެ ސަގާފީ ހެދުމަށް ތަފާތު ސްޓައިލެއް

ޖަޕާނު މީހުންނަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ގޮތްތައް އީޖާދުކުރާ ބައެކެވެ. ކައިވެނި ކުރާ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހެދުން ތަފާތު ވައްޓަފާޅިއަކަށް ލުމަކީ ޖަޕާނުގައި މިހާރު މަގޫބުލުވެގެން އުޅޭ ކަމެކެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 4
އިންސާނުންގެ ދަތުން ވެސް ގަހަނާ ހަދަނީ

ލަގްޒެމްބާގަށް އުފަން ޑިޒައިނާ ލުސީ މަޖެރަސް، ދަތަކީ މައުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކަންފަތު މުދި، އަނގޮއްޓި އަދި ކަފް ލިންކް ފަދަ ގަހަނާ ފަރުމާކުރެ އެވެ. ޑިޒައިން ކިޔަވާ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިންތައް ދައްކާލީ ޑަޗް ޑިޒައިން ވީކްގަ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 1
ޒީނަތްތެރިވާ ބައެއް ސާމާނުން މައިންގެ މިޒާޖަށް ބަދަލު!

ޒީނަތްތެރިވާން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކަހަލަ ސާމާނާ ދުރުވާން މާބަނޑު މީހުންގެ ކިބައިން ސައިންސްވެރިން އެދެފި އެވެ. އޭގެ ސަބަބަކީ އެފަދަ އެއްޗެހީގައި ހުންނަ ކެމިކަލަކުން، މައިންގެ މިޒާޖަށް ފަހުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާތީ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
2016 ގައި އެންމެ މަގުބޫލުވި ޓްރެންޑުތައް

އައު އަހަރަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރުވާއިރު؛ ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އިންތިޒާރުކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އައު ސްޓައިލްތަކަށެވެ. ނުވަތަ ސުވާލަކީ މި އަހަރު ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ...

December 28, 2016
ޖޯޖް މައިކަލްގެ ލަވަތަކެއް ނޫން، ސްޓައިލް ވެސް ފައްކާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް، އުމުރުން އެންމެ 53 އަހަރުގައި މަރުވި ޚަބަރުން މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި އެވެ. 'ކެއާލެސް ވިސްޕާ'، 'ލާސްޓް ކްރިސްމަސް' އަދި 'ވޭކް މީ އަޕް...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 28
ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް: އެންމެ ރީތީ ކޮން ހެދުމެއް؟

ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ހަތްވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްއަކީ ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓެވެ. ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ މޮޅު އަދި މަޝްހޫރު އެކްޓަރުން އާއި އެކްޓްރެސުން މި ހަފްލާގައި ފެނިގެންދިޔަ އެވެ. ހަފްލާގެ އުސްއަލިތަކުގެ ތެރޭގައި، ފިލްމް "ލޫދިފާ" އަށް 10 އެވޯޑް ލިބުމުގެ އިތުރުން އެވޯޑް ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 2
މިއީ ކުރެހުމެއް ނޫން، ޖިންސު ފޮތީގެ ތަސްވީރުތަކެއް

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން މިއީ ފެން ކުލައިން ކުރުހާފައިވާ ތަސްވީރެއް ގޮތަށް ފެނިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ކައިރިން ބަލާލުމުން މި ތަސްވީރުގެ ތަފާތު ކަން އިނގޭނެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016
އާ ވައްތަރެއްގެ ބިއުޓީ ބްލެންޑާއެއް

ޔޫޓިއުބްގައި ބިއުޓީ ބްލޮގަރުން ދާދި ފަހުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެއްޖެކަން ފާހަގަވެ އެވެ. މި ފުރުސަތު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮސްމެޓިކްސް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ތަފާތު މޭކަޕް ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެބަ ތައާރަފުކުރެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
އަންހެނުންގެ ސްޓައިލް: ހިޔާލަކީ ކޮބާ؟

މި އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނައިރު އެކި ޒާތުގެ ހެދުމާއި އެކްސެސަރީޒްގެ ޓްރެންޑްތައް ފެނިފައިވެ އެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް، އަންހެނުންގެ ފެޝަނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވާ ވައްތަރެކެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016
ކެންސަރު ބަލިމީހުންގެ ބޮލުގައި ނަލަ "ހީނާ ތާޖުތަކެއް"

ގައިގައި ހީނާފަތް އެޅުމަކީ މެދު އިރުމައްޗާއި އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި ޒަމާނުއްސުރެން ކުރަމުން އަންނަ ސަގާފީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ހީނާ ފަތުން ގައިގައި އެކި ޑިޒައިން އެޅުމަކީ ރީތ ކަމަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016
ޕެންޓޯންގެ ކުލަ 2017 ގައި ތިމާވެއްޓާ ގުޅާލައިފި

ކުލައިގެ މާހިރުން ހިމެނޭ ޕެންޓޯން އިން ކޮންމެ އަހަރަކަށް އާ ކުލައެއް ތައާރަފުކުރެ އެވެ. ކުރެހުން، ޑިޒައިން އަދި އެ ނޫން ވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އަދި އެ ޒަމާނަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުލައެއް ޕެންޓޯން އިން ކަނޑައަޅަ އެވެ. އެގޮތުން 2016 އަށް ޕެންޓޯން އިން ނެރުނީ ދެ ވައްތަރެއްގެ މަޑު ކުލައެކެވެ. އަދި މިހާރު ވަނީ 2017 އަށް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 2
ކަޅު ނަސްލުގެ މޮޑެލެއްގެ ތަފާތު ފެނިލުން

ލައިބީރިއާއަށް އުފަން، އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައި ދިރިއުޅޭ 27 އަހަރުގެ މޮޑެލް ޑެޑެ ހޮވާޑް އިންޓަނެޓް ތަރިއަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ޑެޑެ އަކީ މޮޑެލިން ދާއިރާގައި އާ މޫނަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ 'ބްލެކް މިރާ' ފޮޓޯ ސީރީޒްގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު އެކި މަޖައްލާތަކުގަ އާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ސައިޓުތަކުގައި އޭނާގެ ފޮޓޯތައް ފެންނަން...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 1
އައިލައިނާގެ އާ ސްޓައިލެއް މަގުބޫލު ވެއްޖެ

މި އަހަރު ސޯޝަލް މިޑިއާ ސައިޓުތަކުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ޓްރެންޑުތަކުގެ ތެރެއިން ރެއިންބޯ އަދި ޔުނިކޯން ޓްރެންޑް ހިމެނެ އެވެ. އިސްތަށިގަނޑާއި މޭކަޕްގެ ސްޓައިލްތައް އާދަޔާ ހިލާފު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ސްޓައިލް ކޮށްފައި ހުރި ތަން ވެސް ފެނިފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް، ރެއިންބޯ އަދި ޔުނިކޯން ޓްރެންޑަކީ ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް ކަމުދާ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 1
މިފަހަރު މަޝްހޫރުވީ އާދަޔާހިލާފު ނެއިލް އާޓެއް

މި އަހަރު އެކި ޒާތްޒާތުގެ ފެޝަން އަދި ބިއުޓީ ޓްރެންޑް ފެނިއްޖެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިސްތަށިގަނޑުގައި ޑިސްކޯ ކުނޑި ހޭކުމާއި 100 ފަށަލަ އަށް ލިޕްސްޓިކް ޖެއްސުމާއި ފައުންޑޭޝަން...

December 04, 2016 13
ހަލީމާ އެޑެން އެމެރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ ކަމަށް ވާދަކޮށްފި

"މުސްލިމުންނާ މެދު އާންމުން ވިސްނާ ގޮތް ތަފާތު ކުރަން ބޭނުން،" ސޮމާލިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ، އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ 19 އަހަރުގެ ހަލީމާ އެޑެން އެމެރިކާގެ ނޫސް އޭބީސީ އަށް ބުންޏެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 1
ރުތުބާ: މޭކަޕްގެ ތަފާތު ފަންނުވެރިއެއް

މިހާރު ސްޓައިލް ފްރޮފައިލްސްގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑުގައި ފެނިގެންދާނީ މޭކަޕް އާޓިސްޓް ރުތުބާ އަހްމަދްގެ ކުރު ތައާރަފެކެވެ. ފްރީލާންސް މޭކަޕް އާޓިސްޓެއް ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރުތުބާ...

December 03, 2016
މި އަހަރުގެ ވިކްޓޯރިއާޒް ސިކްރެޓް ޝޯ ވަރަށް ތަފާތު

އަންހެނުން އެތެރެއިން ލާ އުފެއްދުންތަކަށް މަޝްހޫރު ވިކްޓޯރިއާޒް ސިކްރެޓް (ވީއެސް)ގެ ފެޝަން ޝޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އަބަދުވެސް ލިބެ އެވެ. ވީއެސްގެ އަގު ބޮޑު އުފެއްދުންތައް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016
މިޝޭލްގެ ސްޓައިލްތައް މުނާސަބަތާ ގުޅޭ

ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމަކަށް އަންނަ އިރު، އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. މިޝޭލްގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ އިތުރުން ހިތްގައިމު އަދި ފުރިހަމަ ސްޓައިލަށް ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވެ އެވެ.