17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 1
ރެމޯގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ކޮރިއޮގްރާފަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 4
އަނގޮޓި އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި "އިނގިލީގައި އިންދަނީ"

އިނގިލީގައި އޮންނަ އަނގޮޓި ނަގާފައި، އެ ބޭއްވުނު ތަނެއް ނޭނގިގެން އެތަންމިތަން ހާވާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. މިއޮތީ އެކަހަލަ މީހުންނަށް ހައްލަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ ހެދުންތައް އެންމެންނަށް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ސްޓައިލިޝް ފަންނާނެކެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ފެޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފޮލޯކުރާ ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ވެސް...

March 16, 2018
ވަސާޗޭ ވެސް ޖަނަވާރުގެ ކެހެރި ބޭނުންނުކުރަން ނިންމައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް "ވަސާޗޭ" ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ވެސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޖަނަވާރުގެ ކެހެރި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންނީ ޖަނާވަރުގެ ހައްގުތަކާއި...

10 މާޗް

March 10, 2018 6
މޭގަން މާކަލްގެ ވެޑިން ޑްރެސްގެ އަގަކީ 8 މިލިއަން

މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެންޏަށް އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މިހާރު މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މޭގަން މާކަލް ބޭނުން ކުރާ ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ އަގުގެ ވާހަކަ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 14
ޖީންސް ލަނީ ނުދޮވެ: ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޖީންސް ލާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ދުވަހަކު ވެސް ޖީންސް ނުދޮވެ ލާ މީހަކު ހުރެ ދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެ ކަހަލަ ބަޔަކު ތިބެދާނެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ބެލާ ކްރޫޒްގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ބެލާ ކްރޫޒަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޓޮމް ކްރޫޒާއި ނިކޯލް ކިޑްމަން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެޑަޕްޓްކޮށްފެން ބޮޑުކުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކުރިން މޮޅު...

February 14, 2018 2
ޖަޕާންގެ ސްކޫލަކަށް "އަރްމާނީ" ޔުނިފޯމް

މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑްތަކަށް ދެވިހިފީމާ ވާނެ ގޮތް މިއޮތީ ޖަޕާންގެ ސްކޫލެއްގެ ބެލެނިވެރިން ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. ޖަޕާން މީހުންނަކީ މުއްސަނދި އަދި ވަރަށް ޒަމާނީ ދިރިއުޅުމުގެ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 2
ޒާރާއިން މިފަހަރު ހެދީ އަގުބޮޑު "މުންޑެއް"

ޒާރާ ބްރޭންޑުން ބާޒާރަށް ނެރުނު، މުންޑަކާ ވައްތަރު ގޮތެއް ހުންނަ ސްކާޓަކާއި ހަރުވާޅަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖޯކު ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
"ދޯ" ގައި މިފަހަރު ފެޝަން އާއި ބިއުޓީ

"މިހާރު"ގެ ޓީމުން އުފައްދާ ލައިފްސްޓައިލް މަޖައްލާ "ދޯ"ގެ ހަތް ވަނަ އަދަދު، ފެޝަން އަށް ހާއްސަކޮށް ނެރެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 14
އެންމެ ރީތި ތުނބުޅި ހޮވުމުގެ މުބާރާތެއް!

ރީތި ތުނބުޅިއެއް ހޮވަން އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ބޭޑްލެބާ ގުޅިގެން ތަފާތު މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017
ނިވާކަން ބޮޑު ހެދުންތަކުގެ ފެސްޓިވަލެއް

ނިވާކަން ބޮޑު ހެދުންތަކަށް ހާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 1
ފްރައިޑް ޗިކަން ޕޭންޓްސް: މިއީ ހަމަ ކުކުޅު ފައެއް

ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ޖަޕާނު މީހުންނަކީ މޮޅު ޚިޔާލުތަކަށް އާ ވައްތަރުތަކުގެ އަންނައުނު އުފެއްދުމުގައި ވަރަށް ކުރީގައި އުޅޭ ބައެކެވެ. މި މީހުން މިފަހަރު ހެދީ ތެލުލާފައި އޮތް ކުކުޅު ފައެއް ހެން އޮންނަ ހަރުވާޅެކެވެ. އެމީހުން މި ހަރުވާޅު އުފެއްދީ ގަސްތުގައި ކުކުޅު ފަޔަކާ އެއްގޮތް ކުރަން ނޫން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 7
ބައްޕަގެ ބާ ގަމީސްތަކުން ދަރިފުޅު ނަލަހައްދަނީ

ހެދުން އަލަމާރިއަށް އެއްޗެހި ގިނަވަމުން ގޮސް ސަލާމަތް ނުވާ ހިސާބަށް ދިއުމުން، ނުލައި ހެދުންތައް ހޮވާލާފައި އުކާލަންވީ އެވެ. ނޫނީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އެ އެއްޗެހި ދިނުމަކީ ވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ މި މަންމަ ކަންތައް ކުރީ ތަފާތުކޮށެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 6
މަލާމާތުގެ ތެރެއިން އުފެދުނު "ރޭގަނޑުގެ ރާނީ"

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މި ޒުވާނާއަށް މީހުންގެ ރުޅި އާއި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިވި އެވެ. އެންމެންގެ ތެރޭގައި ލަދުގަންނަވާލައި، ހަންގަނޑު ބްލީޗްކުރުމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން އޭނާ ކައިރީ ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް މީހުންގެ ނަފްރަތަކީ އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަހަށް ވިޔަކައެއް އޭނާ ނުދިނެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 3
މި ކުއްޖާ ހެދުން އަޅާލެއް ޗާލުކަމުން ހައިރާންކަން

ކޯކޯ އަކީ މިހާރު އިންސްޓަގްރާމްގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުއްޖާ އެވެ. ހަ އަހަރުގެ މި ކުއްޖާ ފޮލޯކުރާ އަދި އޭނާ ދެން އަޅާނެ އެންމެ ފަހުގެ ފެޝަންގެ ހެދުމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން ބޭނުންވާ ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ. ޓޯކިޔޯގެ މަގުތަކުގައި ކޯކޯ އޭނާގެ ކުލަ ގިނަ ހެދުންތައް އަޅާލައިގެން ހިނގާއިރު ހެދުމުގެ ކޮންމެ ބައެއް ވެސް...

19 ޖޫން

June 19, 2017 2
ކަށިތައް ޗޯކު ހާ ބަލިކަށި، އެކަމަކު އަޒުމް ވަރުގަދަ

އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މި އަންހެންކުއްޖާގެ އިސްކޮޅުގައި ހުންނަނީ އެންމެ ދެ ފޫޓު ހަ އިންޗި އެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 90 ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވެ އެވެ. އަދި ސްކޫލަށް ގޮސް އިންނައިރު ވެސް އެކަނިކޮށްލާފައި އިންނަ ކަމުގެ އިހްސާސް އޭނާއަށް ކުުރެވެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 173
އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކާ އެކު އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ބުޑު ފާޅުވާ ކަހަލަ ހެދުން އެޅުން މިހާރު މަނަ އެވެ. އެ...

01 މެއި

May 01, 2017 1
"ކިލާވެފައި" އޮތް ޖިންސެއް 6500ރ. އަށް

ލަގްޒަރީ ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރުތައް ހިންގާ، އެމެރިކާގެ ނޯޑްސްޓޯމް އިން އަލަށް ބާޒާރަށް ނެރެގެން އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކިލާވެފައި އޮންނަ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޖިންސެކެވެ. ކަކުލާއި ޖީބުތަކާ ދިމާލުގައި ހުންނަނީ ކިސަޑު ވެލި އުނގުޅިފައި ހުންނަ ގޮތަށެވެ. ބަލާ ބެލުމަކުން އެއީ ފޭކް ކަމެއް ނުވެސް އެނގެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
ޓޮޕްޝޮޕްގެ ފުރަތަމަ ބްރައިޑަލް ކަލެކްޝަން

މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް ޓޮޕް ޝޮޕްގެ ފުރަތަމަ ބްރައިޑަލް ކަލެކްޝަން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
އޭޝިއާ އަށް ޚާއްސަ މާޖެހި އަތްދަބަހެއް

ބެލްޖިއަމްގެ އަތްދަބަސް ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ކިޕްލިންގް އަށް 30 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް އޭޝިއާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ފަށައިފި އެވެ. "ޖާނީ"ގެ ނަމުގައި ހޮންގް ކޮންގް، މެލޭޝިއާ އަދި ސިންގަޕޫރުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކެމްޕެއިންގައި، އެއް ވަގުތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "އުފަންދުވަހުގެ" ޕާޓީތަކާއި...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 1
މިއީ ހާރެއް އަދި އިއަފޯނެއް

އެއްބަޔަކު ބުނާނީ މިއީ ކަރުގައި އަޅާ ހާރެއްގައި އިއަފޯނެއް ހަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އިއަފޯނެއް ހާރަކަށް ބަދަލުކޮށްލާފައި ކަމަށް ބުންޏަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބުންޏަސް އެ ކިޔެނީ ހަމަ އެކައްޗެެވެ.