12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 5
އުވައިލަންޖެހޭ ކުންފުނިތަކުގެ އަދަދު 7،000އަށް އަރާ

ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެކު 7،000 ކުންފުނި އުވައިލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018 8
ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 20
މިނިމަމް ވޭޖާ ބެހޭ ބޯޑެއް އުފައްދަން އެދިވަޑައިގެންފި

މިނިމަމް ވޭޖާ ބެހޭ ބޯޑެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 29
ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް އިންޑިއާ އިން ފައިސާ ލިބޭތޯ ބަލަނީ

ޕަބްލިސް ސާވިސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) ގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް އިންޑިއާ އިން ފައިސާ ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގައުމަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންްދަވާ ދަތުރުގައި ކުރައްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.