24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 22
ބިދޭސީންނަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެވޭނީ ޑިޕޮސިޓްފައިސާ ދެއްކުމުން

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ މީހުންނަށް، ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް (އާރުއީއޭ) ދެން ދޫކުރާނީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 23
ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީން ޝުއައިބު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު ޝުއައިބު އަލީ (ފުރަހަނި ޝުއައިބު) އެ ކޮމެޓީން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 75
ކަންބޮޑުނުވޭ، މި ޕާޓީ ބައިބައި ނުވާނެ: ނަޝީދު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޕާޓީ ތެރޭގައި "ފިނި ހަނގުރާމައެއް" ފެށިފައި އޮއްވައި، އެ ޕާޓީ ބައިބައި ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 117
ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މިދިޔަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ކުރައްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި މައިގަނޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ 65 ގޮނޑިއާ އެކު މަޖިލީހުގައި ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު އޮވެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުން ކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 36
އުސޫލާ ޚިލާފަށް ނަޝީދު ނުފޫޒެއް ނުފޯރުއްވާ: އެމްޑީޕީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށާއި އެ ނޫން ވެސް ބައެއް ކަންކަމުގައި މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުފޫޒު ފޯރުއްވައި އަސާސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 126
ނަޝީދުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އެމްޑީޕީގައި އެދިއްޖެ

ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ނިޔަތާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވައި، ވަޒީރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުއްވުމާއި ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލު ކުރައްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް އެކަން ހުއްޓުވައިދޭން އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު ފުރަހަނި...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 91
އަޅުގަނޑު މަގާމުން ވަކިކުރާނީ ރައީސް: ފައްޔާޒު

ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ވެސް އަދި ވަކިކުރައްވާނީ ވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ "ލޮލުން ވިޔަސް އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް އަޔަސް" މަގާމުން...

September 09, 2020 149
ފައްޔާޒު އެކަހެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 45
ކޮރަޕްޝަން ނުހިންގާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން: ފައްޔާޒު

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި މަޝްރޫއުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގްރޫޕުގައި ތުހުމަތުކޮށް، އާއްމުކުރި މެސެޖުތަކުގައި ހުރި ވާހަކަތައް ފައްޔާޒު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 126
ފައްޔާޒުގެ މައްސަލައާއެކު ނަޝީދު ގައުމީ މަޖިލިހަށް!

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައި، އެއާ މެދު އެ ޕާޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 17
"ވެހިކަލް މަނާވީމަ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓިގެންދޭ"

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކީ އިގްތިސާދުގެ މައިބަދަ ކަމަށާއި ރޭގަނޑު 8ގެ ފަހުން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވުން މަނާ ކުރުމުން ވިޔަފާރިތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިގެން ދާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 89
ފައްޔާޒަށް އިތުބާރު އެބައޮތް، ދިފާއު ކުރާނަން: ރައީސް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އޭނާ ދިފާއު ކުރައްވަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

August 17, 2020 51
ފައްޔާޒުގެ ވޯޓު ފާސްކުރަން ވޯޓު ހަމައެއް ނުވޭ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ސޮއި ހަމަނުވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 43
ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު އިބްރާ އާއި އަލީ އާޒިމްގެ ކޯޅުމެއް

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް، އެ ޕާޓީގެ މިހާރުގެ ޕާލަމެންްޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމަށް ކުރި ތުހުމަތާ އެކު ދެ ބޭފުޅުންގެ ވަރުގަދަ ކޯޅުމެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 42
"ކޮންމެ ހަމަލާއެއް ދިނަސް އެމްޑީޕީން ހިތުގައި ނާޅާނެ"

އެމްޑީޕީ އަކީ އާދަޔާހިލާފު، ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއްކަން އިދިކޮޅު މީހުންނަށް ނުވިސްނޭތީ ހައިރާންވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަމަލާ ދިނަސް، ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަން ހިތު އަޅައިގެން ނޫޅޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 55
އެލެކްސް އަހުމަދު ބުނަނީ ތިމަންނާއަކީ ނަޝީދު ކަމަށް!

ޓްވިޓާގައި މަޝްހޫރު އެލެކްސް އަހުމަދަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ބުނެ، އެ އެކައުންޓުން މިއަދު ޓްވީޓެއް ކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 83
ގޮނޑިތައް ދިނީ ރައީސަށް ޖެއްސުންކުރާކަށް ނޫން:ރޮޒައިނާ

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި 65 ގޮނޑިއާ އެކު މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ދިނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް...

August 13, 2020 12
ފައްޔާޒްގެ ވޯޓަކީ ދެފަޅިން ކުޅޭ ޝޯއެއް: އިދިކޮޅު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި މަގާމުން ދުރުކުރަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 19
"މިއީ ފައްޔާޒާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ނަގަންވީ ވަގުތެއް ނޫން"

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވާ މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މަގާމުން ވަކިކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔުނިއަން އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 6
ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓަރީ ކުރީ 1،449 މީހުން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ 1،449 މީހަކު ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 06, 2020 55
ކުރިއަށް އޮތް 8 މަސް ވަރަށް ދަތިވާނެ: ފައްޔާޒު

ކުރިއަށް އޮތް 6-8 މަސްދުވަހު ރާއްޖެ އަށް އިގްތިސާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތި ކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއްވޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 65
މުސާރަ ނުދޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންނާ ދައުލަތުން ހަވާލުވަނީ؟!

ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް މިހާރުގެ ހާލަތުން ވެސް ވަރަށް ސާފު މައްސަލައެކެވެ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުންޏަށް ފުލުހުން ކުރަނީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެކެވެ. ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި އޮތީ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 16
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީން ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލެ އަށް

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީން ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލެ އަށް ކަމަށާއި މުސާރައިގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވަންދެން އެ މީހުން ތިބޭނީ އެ ފެސިލިޓީގައި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 29
5 އަހަރު ތެރޭގައި 110،000 ބިދޭސީން އެތެރެވި!

ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް 110،000 ބިދޭސީން އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ނުކުތް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ގޮތްތަކެއް ނިންމަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.