15 ޖުލައި

July 15, 2020 15
ހަތަރު މަހަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 17
ނުރައްކާ މިސްރާބެއް: މުސާރަ ހޯދައިދެވޭކަށް ނެތް؟

ބިދޭސީންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކަށް ވަރަށް ކެތްކޮށްފި އެވެ: ބޮޑުފިނޮޅުން ފެނުނީ އޭގެ އެއް މިސާލެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މީހުންނާ ހަވާލުވެ ތިބި ދެ ކުންފުންޏާއި މުއައްސަސާތަކުގައި ކެނޑިނޭޅި ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންގެ ހާލަތު ފެނުނު ޝަކުވާތައް އަޑު އިވުނު...

13 ޖުލައި

July 13, 2020 31
"މި އަހަރު 20،000 އެއްހާ ބިދޭސީން ފޮނުވާލެވޭނެ"

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އެ މީހުންގެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތުގައި މި އަހަރު 20،000 އެއްހާ ބިދޭސީން ފޮނުވާލެވޭނެ ކަމަށް، އިކޮނޮމިކް...

July 13, 2020 49
ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާއަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމުގެ ތުހުމަތު!

ބިދޭސީން ފަށައިގެން އުޅޭ މުޒާހަރާތަކުގެ ފަހަތުގައި "ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެއް" ނުވަތަ އެއީ ބަޔަކު މީހުން އަޑީގައި ތިބެ ކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް...

12 ޖުލައި

July 12, 2020 16
ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ޓޫރިޒަމްގެ މުވައްޒަފަކު އިސްތިއުފާދީފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ބިރުދެއްކުމާއި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބާރުލުން ދެނީ ވަޒީފާގެ ބިރަށް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ މިނިސްޓްރީގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކު މިއަދު އިސްތިއުފާ...

09 ޖުލައި

July 09, 2020 77
އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކޮށްފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންގެވުމުން ވެސް އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން އޭނާ މިއަދު މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 30
ބަންގްލަދޭޝްގެ 3،300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގައުމަށް

ޑޮކިއުމެންޓެއް ނެތި، ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ 3،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 42
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ "ދާދާ"އިން ހޯދުން އަވަސްކުރޭ!

މަސައްކަތެއް ހޯދަން ޒިކުރާ މިސްކިތް ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ބިދޭސީން ތިބޭނެ އެވެ. ގޭގައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ކަމެއް ކޮށްލަން ބޭނުން މީހާ ގޮސް، އެތަނުން ބިދޭސީއަކު ގޮވައިގެން ދާންވީ އެވެ. އެއީ ވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ޒިންމާވެގެން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް، ދޫވެފައި ނުވަތަ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 35
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދަނީ

އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެނެސް، ބައެއް ސަބަބުތަކާ ހެދި އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 102
ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި: ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ތިރީސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މި މައްސަލަ، މި ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެބާ އެވެ؟ އޭގެ ޖަވާބަކީ މި އެވެ؛

27 ޖޫން

June 27, 2020 39
ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓްގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި

ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ވީނުވީތަނެއް ނޭނގި "ގެއްލިފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ އާންމުން އުފައްދާފައިވާ ސުވާލަށް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ޖަވާބު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 69
ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމުގެ "ވައްކަން" މާ ބޮޑު: ފައްޔާޒް

ރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެތެރެކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައި ވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ވައްކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 58
މަޓީގެ ބަޔާނަކީ ސަރުކާރުގައި ކޮޅުފައިންޖެހުން: ފައްޔާޒް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި އިގްތިސާދީ އެހީގެ ޕެކޭޖް ކަނޑައެޅީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އާ...

May 07, 2020 13
"އަންނަ ހަފްތާގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނަން"

އެސްއެމްއީ ބޭންކް ބެދުވެރިކޮށް ރިލީފް ފަންޑުގެ ތެރެއިން އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅި 90 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ފައިސާ ދޫކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު...

04 މެއި

May 04, 2020 24
ބިލް ނުދެއްކުނަސް ހިދުމަތް ދިނުމަކީ އެދުމެއް: ފައްޔާޒް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބިލް ނުދެއްކުނަސް އާންމުންނަށް އެ ހިދުމަތް ކަނޑާނުލުމަށް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓާ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 59
އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންނަށް ދޭނެ ފައިސާ ނެތް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި، އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެލަވަންސް ދޭނެ ފައިސާއެއް ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 8
ދެ މިނިސްޓަރަކު ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވެ އައިސޮލޭޝަންގައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބައެއްގެ ސެކަންޑަރީ ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވުމުން ދެ މިނިސްޓަރަކު ވެސް އައިސޮލޭޓް ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 20
އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް އަކީ ކޮބާ؟

އިގްތިސޯދީ ހީނަރުކަމާ އެކު ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކުރެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މީހުނަށް ލިބެންވާ އުޖޫރަތައް ނިލިބި، ކުލިތައް ނުލިބި، އިގްތިސޯދުގައި އާމްދަނީތައް (އިންކަމްސް) ދަށްވެގެންދެ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ގަނެވިއްކުމާއި ޚަރަދުކުރުން ދަށްވެ، އިގްތިސޯދުގައި ފައިސާ ދައުރުކުރުން...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 6
މިއީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްގެ އެހީއެއް ނޫން: ފައްޔާޒު

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ އަކީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ރިލީފް ފަންޑެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 12, 2020 37
ރާއްޖެ ބަނޑަކަށް ނުޖެހޭނެ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖެ ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކެއުންބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް...

April 12, 2020 54
ގަވާއިދާ ހިލާފު 40،000 ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީވެއްޖެ

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 40،000 ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 48
ކުއްޔާނުލައި 3 އަހަރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރަނީ

ބިން ހުރި ރަށްރަށުން، ކުއްޔަކާ ނުލައި ތިން އަހަރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެގްރިކަލްޗަރު މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 27
އެއް ކޮޓަރީގައި 50 ބިދޭސީން ވެސް އެބަ އުޅޭ

ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ތޮއްޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ދިރިއުޅުން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ 200 ވަރަކަށް ތަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެއް ކޮޓަރީގައި 50 މީހުން...

April 06, 2020 30
ބިދޭސީން ފޮނުވާނީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގައި: ފައްޔާޒު

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި ހަރަދުކުރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭނީ، ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއިން އެކަން ކުރުމަށް ކަމަށް...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 6
ހަތަރު މިނިސްޓަރަކާ އެކު އޮންލައިންކޮށް ކޮމިޓީ ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައާރަފްކުރި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ތަންފީޒުކުރަން މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ކަނޑައަޅަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރަން ކެބިނެޓުގެ ހަތަރު ވަޒީރަކާ އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ރޭ...